is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 42, 12-02-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervalsching van mangaanhyperoxyde, oorzaak van groot gevaar b|j de bereiding van zuurstofgas. Eene gewone wijze, om zuurstof te bereiden, is de verhitting vaneen mengsel van gelijke deelen chloorzure potassa en bruinsteen , waarbij de laatste zelf geen zuurstof afgeeft , maar de smeltbaarheid der chloorzure potassa bevordert en het zamenpakken aan den bodem verhindert. Te Londen worden volgens deze methode voor het hydro-oxygeengas tot zelfs 33 kilo van het mengsel te gelijk bewerkt, zonder dat ooit eenig ongeluk plaats had.

Te Manchester is onlangs een photograaf, Crowter, die op gelijke wijze zuurstof in het groot bereidde , het slagtoffer geworden eener vervalsching van het mangaanhyperoxyde. Bij de bereiding had er eene hevige ontploffing in zijn toestel plaats, ten gevolge waarvan Crowter en zijn jeugdige zoon onmiddelijk gedood werden. Bij het ingestelde onderzoek bleek, dat het gebezigde mangaanhyperoxyde 25 groet had bevat. Volgens Prof. Roscoë komt de vervalsching van het mangaanhyperoxyde tegenwoordig veelvuldig voor, hetzij met roet, hetzij met poeder van houtskool. Beide verontreinigingen maken het mangaauhyperoxyde hoogst gevaarlijk als bijvoegsel bij het verhitten der chloorzure potassa. Een onderzoek van het mangaauhyperoxyde is dus steeds zeer noodzakelijk, voordat men het met de chloorzure potassa tot de bereiding van zuurstof aanwendt. De koopman, die het vervalschte mangaauhyperoxyde had afgeleverd, is opgespoord en zal weldra te regt staan, beschuldigd van manslag. Herkenning van suiker in glycerine door middel van chloroform. Palm heeft voorgeslagen eene vervalsching van het glycerine met riet- of druivensuiker te bepalen door het glycerine met chloroform te schudden. Beide suikersoorten zijn in chloroform onoplosbaar en scheiden zich inden vasten staat af. Het glycerine wordt echter niet, zooals Palm mededeelde, in het chloroform opgelost, het is daarin volkomen onoplosbaar, maar het drijft op het chloroform. Wanneer men de methode van Palm dus in dien geest opvat, is zij zeer juist, om suiker in glycerine te herkennen. De reactie op ijzeroxyde door middel van rhodaanpotassium en aether. Met betrekking tot deze reactie, wier hooge gevoeligheid wij in No. 18 hebben vermeld,, merkt Dr. Erlenmeijer op, dat zij somtijds niet te voorschijn treedt. Voegt men bij eene zeer verdunde oplossing van ijzerchloride een dropipel eener geconcen- | treerde oplossing van rhodaanpotassium, dan kan zich het geval voordoen, dat de vloeistof volkomen kleurloos ! blijft of slechts eene zwakke witte troebeling vertoont; bijgevoegde aether doet geen spoor van kleur verschijnen. Voegt men er echter een droppel zoutzuur onder omschudding bij, dan vertoont zich de reactie, echter nog zeer zwak, maar wordt versterkt, wanneer men nog een droppel rhodaanpotassium bij voegt. De kleur van den aether bij meer rhodaanpotassium is niet meer bloedrood, maar donker purperrood. Voegt men bij den roodgekleurden aether veel rhodaanpotassium, dan verdwijnt de kleur geheel. Evenzoo gedragen zich wijnsteenzure potassa-soda en waarschijnlijk ook de zouten van druiven-, appel- en citroenzuur. Zelfs azijnzure soda verzwakt de kleur aanmerkelijk. Voegt men aan den anderen kant bij eene oplossing van ijzerchloride veel zoutzuur en vervolgens rhodaanpotassium, dan kan de kleur van den aether zeer veel gelijken op eene aetherische broomoplossing. Door verdunning met water gaat de gele kleur in eene rozenroode over. Syrupus citrosaccharatus (Citroensuikerstroop). Lagrade te Toulouse bereidt voor zijne limonade eene stroop van

een zeer aangenamen smaak, door van 35 stuks citroenen de epidermis (vrij van het parenchym) door middel eener rasp weg te nemen , en ineen vat van 3 liter inhoud te brengen , daarbij 2 liter gewone suikerstroop te voegen en gedurende eenige dagen te laten macereren. De colatuur wordt met eene stroop uit 12 kilo witte suiker en 50 wigtjes gekristalliseerd citroenzuur vermengd en dadelijk gefiltreerd. Voorschrift van ürbanuspillen, volgens opgave van Dr. Hager. ito ■ fruct. anethf, fruct. amomi, fruct. anisi, rhiz. zedoariae, macidis, imc. moschat, caryophyll. , cubebar. , croci aa scr. 2 , rad. rhei unc. 3 , aloës unc. 10 , mannae elect. unc. 4 , fol. sennae unc. 3. M. bant. pilul. pond. gran. 2. Consperge rad. liquir. Syrupus lactucarii opiatus Aubergier. Re : extract, spirit, lactucarii! part. 3 J extract, opii » 1,5 sacchar. alb » 4000 aquae naphae . . . . » 100 acid. citric » 1,5 aquae destill m 2000 L, a. fiat syrupus , albuminis ope clariticandus. Verscheidenheden. Om de schadelijke inwerking der phosphordampen op de gezondheid der arbeiders tegen te gaan , maakt men inde fabriek van Black en Bell te Statfort bij Londen gebruik van de eigenschap der terpentijnolie , om door hare aanwezigheid inde lucht de vrijwillige verbranding van den phosphorus te verhinderen , en de werking der reeds gevormde phosphordampen op te heffen. Volgens Dr. Letheby is de aanwezigheid van terpentijnolie inde lucht bij de gewone temperatuur voldoende , om de langzame verbranding van den phosphorus tegen te gaan. De werklieden, die met het indompelen , het schadelijkste gedeelte van den arbeid, belast zijn, dragen een vat met terpentijnolie gevuld op de borst. De ziektegevallen zijn daardoor zeer veel verminderd. Het extractum aconiti, hetwelk volgens de 7de uitgave der Pruissisohe Pharmacopoea bereid moet worden uit de knollen dezer plant, is daardoor zooveel sterker van werking geworden , dat het eenmalige gebruik eener voorgeschrevene dosis van J-| grein eene doodelijke vergiftiging heeft uitgewerkt. Om bevrozene glazen te ontdooijen wendt men in Rusland het volgende middel aan. Men bevochtigt eene spons met water, waarin keukenzout is opgelost en wascht daarmede de bevrozene plaatsen. In weinige minuten zijn zij van ijs bevrijd en is het water afgeloopen. Inde Haarl. Cour. van 7 Febr, verlangt een geneesheer voor tuin- en stalwerk iemand bij voorkeur, die bij dat werk eenigzins de receptuur begrijpt. Veel respect voor de receptuur! Ais bijdrage , op hoedanige wijze geheimmiddelen geëxploiteerd worden, kan dienen de aanbeveling van het anatherin-mondwater van Dr. Popp in het Handelsblad van Maandag 6 Februari]. Aldaar toch zijn als depothouders 3 personen met den titel van apotheker bestempeld , die daarop volstrekt geen aanspraak hebben , namelijk een droogist te Amsterdam , en twee personen te Arnhem en te Nijmegen , die takken van bedrijf uitoefenen , welke met de apotheek in geenerlei verband staan. Wij gaven in N°. 20 eene analyse van dit mondwater , dat tegen den prijs van f 1,75 het fleschje wordt verkocht en bestaat uiteen aftreksel van 20 grein rood santeihout , 10 grein guajachout, 25 grein mvrrhe, 15 grein kruidnagels, 5 grein kaneel op1111!1 once rozewater en 3 oneen sterken wijngeest, waarbij een droppel kruidnagel- en kaneelolie is gevoegd.