is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 42, 12-02-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekaankondiging.

Histoire naturelle et médicale des nouveaux rnédicaments inlroduits dans la tkérapeulique depuis 1830 jusqu’d nos jours par Victor Guibert , Doet. en sciences natur. , medic., chirurg, et accouch. , Profess. au Collége communal de Louvain, etc. Ouvrage couronné. Deuxième édilion , revue et augmentée. Bruxelles , H. Monceaux , 1865. Ars longa , vita brevis. Men zou waarlijk aan den hooggeroemden eenvoud der tegenwoordige geneeswijze twijfelen, en heeft althans grond den voortgang van liet nihilisme te ontkennen, wanneer men een lijvig boekdeel van bijna 700 bladzijden als het bovengenoemde voor zich ziet liggen, bevattende de lange lijst der nieuwe geneesmiddelen , die van 1830 tot op onze dagen inde therapie zijn ingevoerd. Het dierenrijk heeft opgehouden ons even als vroeger een tal van middelen te verschaffen , die gelijk van aard of aan spoedig bederf onderhevig, noodeloos of onaangenaam den artsenij voorraad uitbreidden. Van al de opgenoemde nieuwe middelen zijn slechts hyraceum, pepsine , cantharidine, coocionellae, melkzuur, alloxan afkomstig uit het dierenrijk ; het overgroote aantal is ontleend aan het plantenrijk en bestaat hoofdzakelijk inde basische en niet basische ines, die als ‘de werkzame bestanddeeleu der planten zijn afgescheiden , alsmede in eenige nieuw ontdekte planten of plantendeelen, waaraan men geneeskrachtige eigenschappen heeft ontdekt, flores kousso, kamala, folia matico, calabarboonen, enz. Al verder nemen eene voorname plaats inde nieuwere produkten der scheikunde, brometa, jodeta, alkoholen, aethers en hunne derivaten, tannates , valerianates enz. Het aangekondigde werk van Guibert behelst eene naauwkeurige verzameling van al de nieuwere geneesmiddelen, de gedetailleerde geschiedenis hunner ontdekking, hunne afkomst of bereiding, hunne physische eigenschappen en scheikundige analysen, hunne geneeskrachtige werking, eindelijk hunne doses en de formnlen van aanwending. In 1869 door de Société des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles met de gouden medaille bekroond, was de eerste uitgave reeds binnen 3 jaren uitverkocht, terwijl haar tevens de eer eener Duitsohe vertaling te beurt viel. De tweede is herzien en vermeerderd met de geneesmiddelen, die na de eerste bewerking in gebruik zijn gekomen. De uitvoering is zeer keurig en correct. Bij de opgave der bereiding van Pyrophosphate de fer et d’ammoniayue (Pyrophosphas ferricus citrico-ammoniaoalis) van Robiquet, p. 46 , blijkt echter eene misstelling te zijn ingeslopen. Er staat: „Pour „le préparer, on préeipite 50 p. de sulfate de peroxyde de „fer, puis 60 p. de pyrophosphate de fer ankydre (84 p. „de sel cristaliisé); on lave le précipite etc.” De door ons cursijf gedrukte woorden zullen moeten zijn ; „avec „50 p. de pyrophosphate de soude anhydre.” *) Wij meenen, dat dit uitmuntende werk eene hoogst belangrijke plaats inde geneeskundige litteratuur inneemt, en evenmin inde bibliotheek van den geneesheer als in die van den pharmaceut zal kunnen worden gemist. Uitgegeven te Brussel inde Librairie médicale van H. Monceaux is het hier te lande bij de heeren L. van Bakkenes en C°. te Amsterdam en bij hunne' correspondenten verkrijgbaar gesteld. De prijs (10 franc) kan zeer matig genoemd worden voor een degelijk werk van die uitgebreidheid. Behalve een uitvoerig zaakregister is er nog een alphabetisch register aan toegevoegd, waardoor het gebruik, om het voor eenig bepaald artikel te raadplegen, zeer gemakkelijk wordt gemaakt. Openlijke correspondentie. Aan een getrouwen lezer berigten wij. dat hel stuk over «Pharmaceutisch liberalisme” in N°. 33 niet van onze band was , maar dat wij het, zooals •) Bij deze bereiding verdient het chloretum ferrienm de voorkeur boven den sulphas ferricus , omdat men bij den laatsten meer gevaar van vrij zuur heeft, hetwelk de bewerking doet mislukken. Men zie over deze bereiding No. 37 van dit Blad.

f uit onze inleidende woorden aldaar blijkt, als van eene geachte zijde afkomstig geplaatst hebben, om alle eenzijdigheid te vermijden, zonder daarmede te willen erkennen, dat wij het m alle opzigten met den inzender eens zijn. De door u opgesomde teilen en aanwijzingen van personen kannen wij echter uiteen naamloos stak niet overnemen. Wel zijn wij het met u eens, dat een gelijkmatig examen voor hef. geheeie Koningrijk wenschelijk was. Komt de nieuwe wet tot stand, dan wordt aan dit naar ons aanzien billijk verlangen voldaan en het examen zal zoo al geen voldoenden, althans een belangrijken waarborg voor de vereischten van den apotheker opleveren. Dat er thans verschil bestaat inde examina’s , is een te voorzien gevolg der omstandigheden ; indien er misbruiken plaats hebben , zooals ge schrijft, kan zulks niet aan den Wetgever geweien worden, die door eene Koninklijke benoeming van beëedigde personen hiervoor heeft zoeken te waken. Gij keurt het af, dat wij onder onze artikelen over »de loodpraeparaten der Pharmacopoea” als eene verbetering verlangden de kenmerken van onderzoek op de deugdelijkheid van Acetas plumbicus, namelijk de reacties op lood en ijzer, omdat de Pharm. op deze wijze een leerboek der scheikunde gelijken zou. Maar wanneer gij dit afkeurt, treft uw vonnis tevens het grootste gedeelte der Pharmacopoea, alwaar aan het einde van alle praeparaten kenmerken van zuiverheid gevonden worden. Zelfs vindt ge deze bij Acetas plumbicus onder de rubriek: «Materia pharmaceutica” vermeld. iN. L. Jzn. Clinist, stelt de volgende vraag voor; Wanneer dooreen geneesheer bijv. in pillen wordt voorgeschreveu sulphas ferrosus , wat moet men dan geven : sulphas ferrosus exsiccatus (Feü,SO;i) of sulphas fer~ rosus cum aqua (FeO,SO;i -J- 7HO)? De Uitgever ontvangt van onderscheidene zijden klagten over niet ontvangen van het Weekblad. Het is hem onbegrijpelijk, Waaraan de fout ligt. Hij zendt steeds geregeld de naauwkeurig afgetelde exemplaren naar het Postkantoor. Hij heeft zich thans persoonlijk bij den Postdirecteur vervoegd, die naar de verschillende plaatsen heeft geschreven, van waar de klagten komen. Overleden 26 Jan. de Heer S. Tak Bekker, Apotheker te Amsterdam. Advertentlen. APÖTH EEK. Gevraagd tegen 1° Mei of vroeger te Botterdam, een accuraat BEDIENDE; ook is gelegenheid tot plaatsing van iemand, eeuigzins met bekend, tot verdere oefening. Adres met franco brieven, onder Lett. A, bij den Boekhandelaar I’. M. Bazendijk, te Botterdam. Berigt aan ES. Apothekers, Veelvuldige relatiën met UEd. en de algemeen erkende behoefte hebben mij het plan doen opvatten, een IWi'ORMATIE-BD'E.BAII tot plaatsing van Adsistenten. op te rigten. Bij indiensttreding wordt door HH. patroons betaald volgens dit tarief: Voor een Leerling f 4. , voor een Bediende f 5.—, voor een Provisor f6.—. Tegen vergoeding belast ik mij met het plaatsen van ADVERTENTIES in DAG- en WEEKBLADEN. HH. Adsistenten, eene betrekking verlangende, gelieven zich mede aan onderstaanü adres aan te melden. Brieven voor het Informatie-Bureau vrachtvrij aan TJEd. Dw. Dienaar liitnographie. KT OÏÏEUDAG. Steendrukkerij. Holsteeg , 2® huis bij de boven G 140. Amsterdam. N. Z. Voorburgwal, die zich hiermede in ÜBd. gunst en recommandatie minzaam aanbeveelt voor beide zaken. Histoire naturelle et Médicale DES NOUVEAÜXIÉDIGAMENTS INTRODÜITS DANS LA THÉRAPEUTIQUE depuis 1830 Jusqu’a nos jours PAR VIGTOR GUIBERT. Ouvrage couronné (Médaille d’or) par la Sooiété des Sciences Médioaleset Naturelles deßruxelles. Deuxième Edition revue et augmentée. Dn gros volume de 800 pages in BVO.8V0. 10 Francs. Se vend chez L. VAN BAKKENBS et 0., Libraires francais a Amsterdam, et chez tous leurs correspondants en ville et en provinoe. Nijmegen, Snelpersdruk van H. C. A, Thieme.