is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 43, 19-02-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meening van Hager echter is op het nut van het glycerine voor het onderhoud der haren zeer veel af te dingen en kan het geenszins het vet vervangen. De ondervinding heeft ons geleerd, dat iuwrijvingen met glycerine daarentegen als een uitmuntend middel tegen winterhanden en voeten aanbeveling verdienen.

Op het eiland Cuba wordt als middel tegen febris intermittens de voorkeur gegeven aan het uittreksel eener plant, genaamd Picra mina petondra, boven kinabast en chininepraeparaten. Ramon de la Stigra zond hout en bast dezer plant naar de Pransohe Academie, om daarmede proeven te nemen. Een nieuw wormmiddel uit Ceylon wordt door Thwaites aanbevolen. Het bestaat uit de bladen van Sethia indica D.C. en Sethia acuminata Au. en wordt in zijn vaderland gedroogd, tot poeder gebragt en met rijst vermengd aan de kinderen gegeven. Cfeheimmiddelen. Tandmiddel van Traherth a 15 Sgr. (90 ets.), besloten ineen fleschje, waarin voorgegeven wordt, dat zich een elektrische stroom bevindt. Door het fleschje te openen en de opening van buiten vast aan te drukken op de plaats van het aangezigt, die den pijnlijken tand bedekt, ontwaart men weldra een eenigzins brandend gevoel op de huid. Na eenige , hoogstens 10—15 seconden, zal de tandpijn verdwenen zijn!? Men moet de aanwending om de B—lo minuten herhalen. Bij onderzoek bleek de dusgenoemde „elektrische stroom” voort te komen uit zwavelkoolstof met een weinig aetherische mosterdolie, waarmede eene laag roodgekleurde boomwol op den bodem van het fleschje was dóórtrokken. Mayer’s witte borstsiroop a Ij thaler (ƒ3,65) leverde bij de analyse de volgende bestanddeelen op : 10 deelen witte suiker, 3—4 deelen water en 3 deelen rammenassap. Hare bereiding zal zijn, dat men bijv. j kilo rammenas op eene rasp wrijft of ineen mortier stampt, den brij met 6j oneen iaauwwarm water vermengt, uitperst, bij elke 6—7 deelen der vloeistof 10 deelen suiker voegt, en in eenen pot opkookt; men neemt bet schuim, dat zich bij het opkoken aan de oppervlakte der vloeistof verzamelt, weg, en laat de stroop bekoelen. Het eenige werkzaam bestanddeel der borststroop, de rammenas, zal echter bij het koken zijne vlugtige deelen verliezen, en werkelijk bezit Mayer’s borststroop zeer weinig rammenassmaak. Men zie nog N°. 30 van dit Blad. Een pendant van Wepler’s yeheimmiddel tegen de epilepsie, dat uit kool van zwart garen bestaat (zie No, 36), levert een middel dooreen predikant, Dr. Schlemüller te Arensdorf, tegen deze zelfde ziekte afgeleverd. Het middel bestaat uit 3 poeders, N°. 1,3 en 3, die opvolgend moeten gebruikt worden. Elk poeder bevat omstreeks een theelepel eener zelfstandigheid, die bij onderzoek bleek te zijn half verkoolde beenderenasch. Amerihaansche jicMpillen bevatten volgens Hager looizuur colobioine, koolzure litbia , zwavelzuur clrinine en eenige belladonna. Openlijke correspondentie . V. T. Gij verlangt eene goede bereiding van rozenwater , daar u het water uit de gezouten rozenbladen zoo vaak geheel is mislukt ? Wij hebben dit onderwerp reeds in No. 1 besproken , en aldaar opgegeven, dat het slijmerig worden van rozenwater uit rozenbladen moet toegeschreven worden aan de kelkbladen, die met de bloembladen te ge – lijk worden verzameld. Wij hebben daarbij tevens vermeld, dat wij ons rozenwater met het beste gevolg maken door rozenolie (8 a 10 droppels op eene flesch) op een sponsje gedroppeld, met water over te halen. ïa No. 8 vindt ge nog opgegeven, dat ook uit rozenbladen met

of zonder kelkbladen een goed rozenwater wordt verkregen , wanneer men bij het water inden ketel vóór de destillatie eenig zwavelzuur, bijv. 1 droppel per kan , voegt. S. te N. Gij vraagt ons, hoeveel een apotheker als prijs zal bepalen voor een recept, waarin 20 grein sulphas chinicus basicus voorkomen op 40 pillen , ten dienste vaneen patiënt uit den gegoeden stand. Bij de vrije concurrentie in ons Vaderland is deze vraag moeijelijk te beantwoorden en begeeft men zich daarmede op eene gladde baan. Wij meenen echter te weten, dat bij eene dergelijke dosis sulphas chinicus in vele apotheken als basis wordt aangenomen : te berekenen 5 cis. per grein en de verdere gewone ingrediënten benevens de bereiding buiten rekening te laten , b. v. voor het door u bedoelde recept 1 gulden. Wij erkennen echter daarbij , dat deze prijsbepaling vaak door omstandigheden gewijzigd wordt. G. te D. Wij hebben zelfs niet den minsten zweem van polemiek kunnen bemerken in het later gezonden stuk. Het bevatte volstrekt geene aanmerking op het onder uw naam geplaatste, alleen eene arapliatie uit andere bronnen , die wij niet aarzelden te plaatsen , omdat zij als antwoord op eene vraag in ons Blad Was ingekornen. Persoonlijke aangelegenheden. Door de Provinc. Geneesk. Commissie van ’s Gravenhage 7 Eebr. bevorderd tot Apotheker de Heer T. W. Stewe. Advertentie!». § § Een GEEXAMINEERD APOTHEKER, reeds § verscheidene jaren aan het hoofd eener drukke affaire gestaan hebbende , zag zich gaarne met 10 Mei ■weder in dusdanige betrekking geplaatst. lemand hierop reflecterende, adressere zich met franco brieven onder de letters G. H. aan den Boekhandelaar D. B. Centen, te Amsterdam. Bij C. VAN DER POST Jr. , te Utrecht, komt van de pers: Dr. Th. SEE.DIS6, ZAKWOORDENBOEK OER SCHEIKUNDE EN DER SCHEIKUNDIGE BEWERKINGEN. Voor Nederland bewerkt door R J. OPWIJRDA, met eene voorrede van Dr. .». 11. VA.V DEA BROEK. lste Aflevering. De namen van Dr. Gerding, Dr. van den Broek en den Heer Opwijrda zijnde beste aanbeveling voor eene onderneming, die tevens voorziet in eene werkelijke leemte inde litteratuur van die wetenschap. Dr. SCHMIDT, ïieerboek der Aij verheid-Scheikunde , ten dienste van Technische scholen en van hel Middelbaar Onderwijs, Uil Ijrt liagimitsrls tar B. J. OPWIJRDA. Anorganische Scheikunde. Met 124 figuren. ƒ3,90. Analytische Chemie. GLASWERK , REAGENTIA ENZ. voor Analytische Chemie zijn verkrijgbaar bij W. G-. Ij. PAUL te Deventer. Nijmegen. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme.