is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 49, 02-04-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bereiding van morpbine, onlangs door de Commissie tot herziening der Fransche Pharmaoopoea voorgeslagen , komt inde Twofdzaak met die onzer Pharm. Neerl. overeen. Het voorname onderscheid bestaat daarin, dat men liet extractum opii, in eene viervoudige hoeveelheid warm water opgelost (volgens onze Pharm. het tot stroopdikte iugedampte opium-aftreksel) gedurende korten tijd met eenigen koolzuren kalk kookt, om het vrije zuur te verzadigen en een spoediger helder worden, der vloeistof te bewerken. Berst dan wordt de geconcentreerde oplossing van chlooroaloium (niet meer dan \ van het gewikt van het aangewende opium) bijgevoegd. Inde ammonia, die tot praecipitatie van het morphine gediend heeft, is het codeïne opgelost, dat alsmede door het water uit het opium is opgenomen.

Om het codeïne uit deze alkalische vloeistof te verkrijgen , verdampt men haar in het waterbad tot eene dunne stroop en plaatst deze op eene koele plaats. Na verloop van eenige dagen verschijnen er kristallen, die men met potassaloog van 20jj- behandelt, om ze van het misschien nog aanwezige morphine te bevrijden. Het codeïne verzamelt zich als eene kleverige massa aan den bodem , die langzamerhand in volumen toeneemt en poedervormig wordt. Men waseht met koud water uit, droogt, lost in warmen aether op, en laat de oplossing vrijwillig verdampen. Bereiding van strychnine volgens Corriol en Souheiran. Braaknooten (semina strychni nucis vomioae) worden eerst met water gekookt, totdat zij week geworden zijn, vervolgens gedroogd en op een molen tot fijn poeder gemalen , dit poeder weder in het te voren gebruikte water gebragt en hiermede minstens 2 uren gekookt. Men giet door, perst uit en herhaalt het uitkoken van het overblijfsel na het uitpersen nog tweemaal met water. Alle deze vloeistoffen worden tot stroopsdikte verdampt en hierbij wordt zoolang alkohol gevoegd, totdat er geen neerslag meer ontstaat, die uit slijmige deelen bestaat, terwijl de alkoholische vloeistof strychnine, brucine, kleurstof en eeijjo- vet bevat. Men filtreert, waseht met alkohol na , destilleert dezen af, verdampt het terugblijvende na de destillatie in het waterbad tot exlractsdikte , lost dit weder in koud water op, waarbij het vet achterblijft, verwarmt de gefiltreerde oplossing en slaat daaruit door middel van kalkmelk het strychnine en brucine neder. Men laat bezinken , verzamelt den kalkachtigen neerslag, waseht hem af, droogt hem, trekt hem twee- tot driemaal met kokenden alkohol van 85 J (0,848) uit, en destilleert den alkohol van de uittreksels af. Na de destillatie blijft strychnine, brucine en kleurstof terug. Om het brucine en de kleurstof te verwijderen , waseht men af met alkohol van 34» (0,959) , die deze zelfstandigheden spoedig opneemt, terwijl het strychnine onopgelost blijft. Het laatste wordt dan uit kokenden alkohol van 83» omgekristalliseerd. Om het brucine uit deu 34 prooentigen alkohol, die het verbonden met kleurstof,heeft opgenomen, te verkrijgen,

| wordt deze tot stroopsdikte verdampt, en na bekoeling (noodzakelijk , om eene taaije verbinding met de kleurstof te voorkomen) met verdund zwavelzuur verzadigd en ter zijde gezet. Na verloop van eenige dagen verkrijgt men eene kristallijne massa, die door uitpersen en doorgieten van de kleurende extractiefstof bevrijd en door oplossing in water en behandeling met dierlijke kool weder gezuiverd wordt. Men slaat nu het brucine met ammonia neder, maar laat ook de bovenstaande ammonia vei dor verdampen , om daaruit eene hoeveelheid opgelost brucine af te scheiden. Eindelijk wordt al het brucine uit heeten alkohol van 80 ö (0,863) omgekristalliseerd, Aqua dentifricia Mallardi. Bjo *• fruct. anisi steil. , fruct. anisi vuig. , cort. cinnam chinens. , caryophyllorum aa part. 8 , lign. guajaci part. 10 , cort. chinae fusci part. 5 , tlornm rosaruni rubr. part. 5 , nucl. myristicae moschatae part. 2. Grosso moclo pulveratas in vas deturbatorium (depiaceertoestel) immilte, turn superaffunde iiquorem coquendo coccionellae contus. part. 3 in aquae part 12—15 obtentum, dein spiritus vini , pond. spec. 0,860 , part. 1.000. Colaturae (ad Hnem aquae ope deturbatae) partibus 1000 admisce olei menth. pip. , spirit, cochleariae, tinct. benzoës aa part. 7. Sepone per hebdomadem , tandem filtra. Verseheiclcaii lieden. Wij hebben in het vorige noramer vermeld, dat als nieuw middel tot het verdrijven van tenia door Bertolus het aanwenden eener aanzienlijke hoeveelheid aether is aanbevolen. Ziehier de aanleiding tot de ontdekking der werking van den aether, door Lortet medegedeeld. Op zekeren dag had Bertolus de anaesthatie met aether op een hond beproefd en hem vervolgens geopend. Tot zijne verwondering vond hij inde geen en«eie tenia, terwijl hij meende, dat zij nooit bij deze dieren ontbrak. „ , Bij nader onderzoek ontdekte hij echter digt bij den anus eene groote klomp. bestaande uit eene menigte tenia in een bedwelmden staat. Allen hadden losgelaten en waren Izacht naar den anus gegleden, alwaar de minste krachtsinspanning hen zou hebben uitgedreven. De klomp, in warm water gebragt, ontwikkelde zich weldra tot 65 levende tema serrata. —■ Herhaalde proefnemingen , later gedaan, leverden steeds hetzelfde resultaat. Zij gaven Lortet aanleiding het middel ook bij mensohen te beproeven en werkelijk werd bij vijf personen (en zelfs bij 2, bij wie alle middelen vruchteloos waren geweest) de tema inden bedwelmden staat zonder pijnen en met_ behulp vaneen ligt purgatief uitgedreven, geheel of bijna geheel, maar altijd met het dusgeuoemde kopachtig_ uiteinde. Lr werden aangewend 2 oneen aether, hetzij door inademing, hetzij in capsules of stroop en gevolgd door 1 once ncinusolie. Ineen brief van Mgr. van den Heek, medegedeeld aan de Belgische Academie der wetenschappen wordt een reeds