is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 52, 23-04-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan wordt het spee. gew. of de digtheid D voorgesteld door de formule;

p D ~ n—v7 Volgens Doré wordt linnen in eene warme kamer met eene suikeroplossing in aanraking gebragt, even brokkelig, alsof er zwavelzuur op had ingewerkt. Hij schrijft dit toe aan de kristallen, die zich bij het verdampen der suikeroplossing tusschen de draden vestigen. Nitras cuprieus is aangewend tot cawterisatie van zweren aan tong of kakebeen (herinnering aan het oude unguentum aegyptiaoum of ung. aoetatis cuprici oum melle). Om dit bijtmiddel zonder gevaar te appliceren , wordt de zwerende oppervlakte eerst behoorlijk gedroogd en na cauterisatie met eenige olie bevochtigd. De tegenwoordigheid van zwavelzuur mangaanoxydule bevordert niet alleen den spoedigen overgang van zwaveligzuur in zwavelzuur maar ook van zuringzuur in koolzuur. Deze katalytische werking van het mangaanoxydulezout heeft het technische nut, dat mangaanoxydulezouten, bijv. boorzuur mangaanoxydule of volgens Jacobsen oliezuur mangaanoxydule het snelle droogen van vernissen bevorderen. Uit de Gele zee wordt volgens Huc {Empire Ohinois) door de Chinezen een polyp verzameld , tsou – no – dze of azijupolyp genaamd, omdat hij de eigenaardige eigenschap heeft azijn te kunnen voortbrengen , tot welk doel hij door de Chinezen ook wordt aangewend. Men plaatst de polyp ineen groot vat gevuld met water en giet er eenigen brandewijn op. , Na 30 of 30 dagen is het vocht in sterken en aangenamen azijn overgegaan. Nadat de eerste bewerking is afgeloopen, blijkt de toon onuitputtelijk, want om nieuwen azijn te verkrijgen , behoeft men telkens slechts eene nieuwe hoeveelheid brandewijn bij te voegen. ©ehetmmlddelen. Plet Koelt sche wondersap of geconcentreerd voedingssap , aanbevolen als het non plus ultra aller voedingsmiddelen bij elke ongesteldheid en verzwakking, en tegen den prijs van | thaler (87s ct.) het fleschje verkocht, werd bij het onderzoek bevonden te bestaan uit eene oplossing van 31 med. once suiker in 11 drachmen water met een paar droppels rammenas-sap. Krüsi-AUherr s-brevkpleister is eene gewone harspleister, verkregen door 5 deelen pijnhars en 3 deeleu venetiaanschen terpentijn zamen te smelten, en even als bij Menet’s breukpleister (zie No. 49) op papier, met fijn gaas bedekt, uitte strijken. Zij heeft dus geen ander nut als gewone hechtpleister, namelijk de breuk mechanisch tegen te houden, en bovendien het nadeel van schielijk uitte droogen, en van het papier af te brokkelen. Bijzonderheden uit het Voorjaars-Warcnberlgt van Cehe en Cle. *) Acidum boricum. Terwijl voor 1838 de produktie van boorzuur uit de lagunen jaarlijks omstreeks 50,000 kilo bedroeg en tot 1838 bij het aanwenden van kunstmatige warmte het cijfer van 466,667 kilo niet te boven ging, is de produktie bij het aanwenden van de natuurlijke warmte der sufiioni tot verdamping, volgens het stelsel van Graaf Larderel, op eene buitengewone wijze toegenomeu. Keeds in 1839 was de produktie van het boorzuur 717,333 kilo, bleef tot 1845 hoogstens 855,000 kilo jaarlijks, bedroeg van 1846—1851 1 millioen kilo jaarlijks , terwijl de jaarlijksche produktie thans 3 millioen kilo bedraagt. ‘) Voor Nederland uitsluitend aan de Redactie verzonden.

Aloë. Stijgende wegens het vermeerderde gebruik; in het vorige jaar het meest gebruikt de Aloë lucida capeneis, alsmede (in Holland) de Curaqao-aloë. Asa foetida wegens vermeerderden aauvoer zeer iu prijs gedaald. Cardolum pruriens is een aetherisoh extract van Anacardium occidentale. Flor es arnicae zijn het vorig jaar bijna geheel mislukt en uiterst spaarzaam ingezameld. Flo r es c ham om. vuig., het vorige jaar meer ingezameld dan zich eerst liet aanzien. Flores pyrethri rosei, (voor Perzisch insektenpoeder) ineen zeer frisscheir staat, en in eene buitengewone hoeveelheid uit Tiflis aangevoerd.—'Flores lavendulae, de oogst in 'L. Frankrijk door buitengewone hitte geheel mislukt. —Flores rh o eadas , door de inzameling bij ongunstig weder in het vorige jaar meer of minder beschadigd en gering in voorraad. Flores rosarum rubrarum, rijkelijke produktie. F1 or es samb u c i, bij na alle bedor ven en slechts inden beschadigden staat aan te schaffen geweest; ook de inzameling van Flores tiliae en Flores verbase! weinigvan beteekenis. SS' F o 1 ia aurantü, moeijelijk te verkrijgen van eene fraaije groene kleur en met de kenmerkende gevleugelde bladstelen voorzien. Afleveringen uit Tyrol en Boven-Italië vertoonden groene bladen, maar misten het kenmerk aan de bladstelen, zijnde geene echte Bigarade m niet afkomstig van Citrus Aurantium vulgaris, terwijl deze laatste uit Midden- en Zuid-Italië gebroken en niet fraai van voorkomen waren. Fol ia coca zijn in onbruik geraakt. Fol ia mat i c o nog steeds veelvuldig in gebruik; men wachtte zich voor reeds uitgetrokkene matico-bladen, die inden handel gebragt zijn. Folia sennae alexandr. slechts van middel-

matige kwaliteit inden handel. Fructus capsiciannui, bijna geheel mislukte oogst. Fructus maësae pictae seu Saor ia , een wormmiddel uit Abyssinië. Fucus orispus Oarragheen inden handel sterk met bruine stukken verontreinigd, ondergaat dus groot verlies bij het uitzoeken voor pharmaceutisch gebruik. ° Nuces gallae bij vermeerderd technisch gebruik en gedurige mislukkingen steeds zeer hoog in prijs. Ook de inzameling der chinesohe galnoten mislukt. Herba belladonna zeer zeldzaam. Herba hyoscyami bij het slechte weder van den vorigen zomer als onkruid rijkelijk gegroeid. —• Herba hydrocotylaeAsiaticae, middel tegen elephantiasis. Herba lobeliae inflatae in Amerika niet te bekomen. Herba menthae crispae voorraad opgeruimd. Herba menthae piperitis beter in voorraad; hoog van prijs. Lapides cancrorum zeldzaam en duur geworden. Oleum ani s i Eussicum de beste, als bereid wordende uit de gezuiverde anijs vruchten. Oleum aurantiorum, c i t r i en bergamottae door de vroeger (in No. 31) beschrevene hitte en wind steeds zeer hoog in prijs (vooral de laatste). Dewijl deze hooge prijs tot verwisselingen aanleiding geeft, is door de Heeren Gehe en Cie. de waarde der oliën bepaald door polarisatieproeven. Het polarisatievermogen van oleum aurantiorum is 85 graden regts op 100 millimeters; van oleum citri 67—60 graden, van oleum bergamottae meestal 36—38 graden; van de meest exquise soort 14—16 graden. (De bergamotolie met de hand geperst, had altijd een sterker regts rotatievermogen, dan de met de machine verkregene). Hoe meer graden regtsche draaijing bergamotolie en citroenolie boven deze opgaven