is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 53, 30-04-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bcilla siccata van den. handel stamt af vanVltteu zeeajuin, üie voornamelijk in Spanje en op Malta wordt gekweekt, fh Frankrijk officinaal en in Engeland de meest gebruikelijke

is , doch volgens Schrot!' niet zoo werkzaam is als de roode. Arrowroot wordt thans iu eene fabriek in Brazilië op groote schaal' uit den mandiok bereid. Het fabriekaat is van betere hoedanigheid bevonden, dan het gewone west-indische arrowroot. Aanwending van het fel tauri. Het fel tauri wordt als fel tauri recens of als fel tauri inspissatum aangewend. Vroeger gaf men liefst een mengsel van doorgezegene versche ossengal met gelijke deelen malaga- of xereswijn, bij eetlepels te ,nemen. Dewijl de ossengal niet altijd versch te bekomen is en ligt bederft, geeft men thans de voorkeur aan fel'tauri inspissatum. Volgens Wolff is de aanwending in pillenvorm minder aan te bevelen dan de eenvoudige oplossing in aqua menthae piperitae. Als nervinum en tonicum geeft men het fel tauri in kleine doses, als laxans in groote : 4—6 drachmen in 6’ oneen vocht, viermaal daags een eetlepel. Om de werking op de imaagzenuwen te verhoogen , voegt men er tinct. valerianae met aether sulphurious bij; om den smaak en reuk te verbeteren, aether aoeticus. Ossengal tot extractdikte ingedampt (dus Fel tauri inspissatum , zooals onze Bharm. verlangt) is volgens Wolff werkzamer dan de tot droog wordens uitgedampte. [Fel tauri depuratum siccum, gelijk het inde 7<le. uitgave der Pharm. Borussica is opgegeven.) Elixir antiasthmaticum van Aubrée. Men kookt 3 deelen radix senegae met 135 deelen water tot 60 deelen. Bij het doorgezegen deooclum voegt men 15 deelen jodetum kalicum, 130 deelen syrupus opiatus, 60 deelen spiritus vini en een weinig tinctura cocoionellae tot kleuring. De zieke neemt hiervan ’s morgens , ’s middags en ’s avonds een eetlepel en voor het beter verdragen van het joodpotassium na eiken lepel een ohoooladekoekje. Deze zamengestelde vorm wordt door Prof. Trousseau vereenvoudigd tot eene gewone oplossing van 10 deelen jodetum kalicum in 300 deelen aquu destillata, waarvan hij eiken dag na den maaltijd een koffijlepel laat nemen. V ersclieidenhedeii. Tellier, van wieu wij onlangs meldden, dat hij den ammoniak als beweegkracht wilde aanwenden, heeft thans nieuwe toepassingen aangegfeven van het ammoniakgas inden vloeibaren toestand gebragt. Deze toepassingen zijn gegrond op de twee physisohe waarheden; I°. dat in luchtledige ruimten de vochten steeds dampen uitstooten, waarvan de digtheid onmiddelijk het maximum bereikt; 3°. dat er in twee met elkander in, gemeenschap verkeerende ruimten van ongelijken warmtegraad, die een vocht bevatten, altijd verdamping plaats heeft inde ruimte , die den hoogsten warmtegraad houdt, verdigting inde koudere. Het ammoniakgas gaat gemakkelijk tot den vloeibaren staat over en heeft in dezen staat gebragt weder groote neiging gasvormig te worden, zoodat beide physische waarheden daarop in hooge mate betrekking hebben. De

warmte, die het vloeibaar geworden ammoniakgas bindt, om in. den gasvormigen staat over te gaan, is reeds door Carlier toegepast bij zijne ijsmachine.—Tellier bezigt toestellen met ammoniak voor ventilatie en afkoeling. De \ lucht toch , gedwongen door buizen met vloeibaar gemaakt ammoniakgas te stroomen, staat daaraan warmte af, de vloeibare ammoniak gaat in gas over, wordt inde andere ruimte van den toestel dooreen stroom water weder tot vloeistof gecondenseerd enz. Zilvervlekken uit de togsck worden volgens de methode van Bouillard-Verrier verwijderd door de vlek te bevochtigen en te wrijven met eene oplossing van 5 grein cyaanpotassium in 60 grein gedestilleerd water, waarbij kort voor de aanwending 7—B droppels joodtinctuur zijn gevoegd , en eindelijk goed met water af te wasschen. Cehelmmiddelen. Ramburger-thee van Trcse en Comp. is eene species, . bestaande uit circa 8 deelen zeer klein gesnedene sennebladen, 3 deelen manna en 1 deel gestooten koriandervruchten. B Med. oneen van dit mengsel, ineen blaauwen of rooden papieren zak van binnen met waspapier bekleed, worden verkocht voor 1 Thaler (bijna 60 ets). Het pakje is vergezeld van eene gebruiksaanwijzing, waarin als gewooalijk eene combinatie der vreemdsoortigste kwalen voorkomt, welke het aftreksel der thee volkomen genezen zal. Openlijke Correspondentie. A. J. C. G te fs6r. ..... Met genoegen plaatsen wij uw opstel in het volgende nommer. Advertentie». – ~ORDT GEVRAAG» , In eene Apotheek te AMSTERDAM, zoo spoedig mogelijk een JONGMENSCH , eenigzins met de receptuur bekend , tot verdere oefening. Adres franco, Lr. A, aan den Uitgever van dit Weekblad. Bij de Boekhandelaren ALTMANN en ROOSBNBÜRG te Rotterdam , is verschenen; LEERBOEK DER SCHEIKUNDE. BEVATTENDE DE BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN OP HET GEBIED VAN NIJVERHEID EN GEZONDHEIDSLEER, VAN L TROOST; GEWIJZIGD EN* OP VELE PLAATSEN* UITGEBREID DOOR Dr. D. DE EDO S, Directeur den Hoogere Burgerschool le Leijden. Eerste Deel. Aflev. 1. f »,55. Men verbindt zich voor niet meer dan één deeltje. Bij D. B. CENTEN, te Amsterdam , ziet het licht; de zielsziekten EN DEKZELVEB. AANVANKELIJKE BEHANDELING. DOOR l)r. a. ERLENMEYER. Uit het Hoogduitse!! vertaald DOOR Dr. M C. BASTISCr-Prijs 90 Cents. • !—: .. —— —: n Nijmegen. Snelpersdruk van H. A. Thieme.