is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 4, 28-05-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

centreerde stroop op de volgende wijze bereiden. Twee en een halve drachme ohloretwm ferrosuni (PeCl + 3ITO) worden opgelost in één once kokend gedestilleerd water en schie-

lijk gefiltreerd. Deze oplossing wordt in eene porseleinen schaal op anderhalf once poeder van suiker gegoten, alles tot koken verhit en zoolang eene zachte koking onderhouden, totdat de geelachtige vloeistof in eene bleekgroene is overgegaan, waartoe de tijd van I—2 minuten vereischt wordt. De stroop moet heet in eene flesch gegoten en op eene lichte plaats bewaard worden. Elk once bevat één drachme ijzerchloruve. Deze geconcentreerde stroop blijft lang goed en behoudt ook bij vermenging met syrupus simplex hare bleekgroene kleur. Sohaff meent, dat de oorzaak van den chloride vrij en staat der ijzeroblorure-stroop door koking bereid, gelegen is inde ontleding van het aanwezige ijzerchloride tijdens de koking in ijzeroxyde en zoutzuur (Pe2013 -f-3HO =Fe223 + 3H01); welk zoutzuur de rietsuiker gedeeltelijk in druivensuiker omzet, die door hare redueeerende eigenschap het ijzeroxyde in ijzeroxydule overbrengt , terwijl dit zich weder met het vrije zoutzuur tot ijzerchlorure vereenigt. •—■ Werkelijk vertoonde de ijzerchlorure-stroop door koking bereid, na de verwijdering van het ijzer door praecipitatie, de aanwezigheid van druivensuiker, terwijl inde niet opgekookte stroop geen spoor van druivensuiker te ontdekken was. Om etiquetten duurzaam op flesschen te hechten geeft Hagex de volgende methode op , die inde hoofdzaak wei door alle pharmaceuten gevolgd wordt, maar volgens hem door eene kleine wijziging het beoogde doel meer volkomen doet bereiken. Het etiquet wordt, op de achterzijde met gomslijm bestreken, op het glas gebracht, en nadat er een groot stuk vloeipapier over is uitgespreid met de volle hand vastgedrukt, zoodat het overvloedige gomslijm onder het etiquet weggedrukt wordt en door afwasschen verwijderd kan worden. Men laat het vastgehechte etiquet gedurende eenige uren bij de gewone temperatuur, maar vervolgens op eene lauwwarme plaats volkomen drogen. Eerst wanneer het etiquet volkomen droog is, bestrijkt men het met een goed vernis twee achtereenvolgende keeren tot een weinig over den rand heen. Het volkomen drogen van het etiquet is een noodzakelijk vereischte. Hager vermeldt, dat dergelijke etiquetten na verloop van 17 jaren, zelfs op flesschen inden kelder goed waren gebleven. Amandelbrood. Voor lijders aan diabetes mellitus wordt door Dr. Cohn te Breslau het volgende mengsel tot broodbereiding aanbevolen: 1 kilo amandelen, 1 theelepel vol wijnsteenzuur, 4 eieren, 12 eidoojers, 2 messepunten koolzure soda, 8 wichtjes cardamom. De amandelen worden, na fijn gewreven te zijn, door ovevgieting met heet water*vaft suiker en gom bevrijd, terwijl het wijnsteenzuur het emulsine nederslaat en het ontstaan eener emulsie, verhindert. De koolzure soda dient, om het deeg los te ‘ thakènV #2-Men verkrijgt op deze wijze een amandelbrood , vrij. van zetmeel en suiker, dat een aangena-

men smaak heeft en uitmuntend geschikt is, om bij lijden aan diabetes, wie alle meelspijs verboden wordt, het brood te vervangen. Om alkohol van foeselolie te bevrijden wordt door Fritzsohe aanbevolen de dampen te leiden door boom- of raapolie. Men voert de dampen uit den destilleerketel ineen klein reservoir, dat voor | met de vette olie gevuld is, welke alle foeselolie uit de alkohoidampen opneemt. Syrupus hypophosphltis calcici. Ro ; hypophosphitis calcici part. 10. Solve agitando in aquae destillatae part. 300. Tum immisce saochari albi contusi part. 640, aquae calcis part. 60. Men digereert dit mengsel in eene kolf gedurende een half uur, filtreert het, des noodig, nog warm door filtreerpapier en bewaart het op eene koele plaats in goed geslotene flesschen. Deze stroop mag volstrekt niet zuur reageeren. Men zorge dus voor volkomen zuivere suiker, dewijl het vrije onderphosphorigzuur vergiftig is. Syrupus hypophosphitis natrici. Bc : hypophosphitis natrici part. 20 , carbonatis natrici c. aqua part. 5 , syrupus simplicis part. 2000. Men losse de zouten door digereeren inde stroop op. of : hypophosphitis calcici part. 20 , carbonatis natrici c. aqua part. 40. Conturendo mixtis superfluïde aquae destillatae, calidae part. 720, Digere per horam quadrantem, interdum agitando et filtra. In colaturae partes 720 digerendo solve sacchari albi part. 1300. Ook bij dezen syrupus geldt de opmerking, dat hij volstrekt niet zuur mag reageeren. Honderd deelen bevatten één deel hypophosphis uatricus. Beide stroopen, als Fransche „spécialités” inden handel gebracht, zijn alsdan met cochenille gekleurd. Middel van Stehle tot het vullen van holle tanden. 5 Deelen gutta percha, 1 deel wit was en eenige droppels kruidnagelolie worden ouder warm water samengesmolten; de massa met de vingers gekneed en tot dunne pijpjes uitgerold. Men verwarmt een stukje kort vóór dat men het inden hollen tand brengt. Tandpoeder van Dr. van Langsdorff te Mannheim. :Ir ‘ cretae albae praep. unc. 2 , lapid. pumicis drachm. 1, rad. iridis ilorenlin. unc. ! , bol. armenici drachm. 2. sacchar. albi unc, 1. 01. rosarum vel cinnamomi gutt. 10—20. Seorsim pulver, misce exacte. Verscheidenheden. Bij de reductie van hei hoperoxyde door druivenmiker in eene alkalische oplossing (proef van Trommcr) is door