is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 7, 18-06-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bezorgdheid uitgedrukt, dat de homoëopathische geneeswijze niet onbelemmerd kan worden uitgeoefend. Bij de scheiding der geneeskunst en artsenijbereidkunst, een van de beginsels der wet, zijnde apothekers (op de

enkele uitzondering van de geneesheeren op het platteland) ook de eenige bevoegden tot levering der homoëopathische geneesmiddelen, en men meende, dat de nederlandsche apotheker hiertoe niet in staat was. Met recht werd echter gewezen op de openbaar gemaakte voorschriften en de uitsluitende pharmacopoeën voor homoëopathische geneesmiddelen. (Wij meenen zelfs te weten, dat een apotheker in ons vaderland een gedeelte zijner apotheek voor de homoëopathische geneeswijze heeft ingericht). De examens der hulpapothekers werden dooreen der leden te zwaar geacht , hetgeen bij een ander verwondering wekte, daar men vroeger had gewaagd van de onbekwaamheid der tegenwoordige apothekers , om zelfs homoëopathische recepten gereed te maken. Nu de wetten door de beide takken van Vertegenwoordiging aangenomen,'in het Staatsblad afgekondigd en tegen 1 November aanstaande in werking gesteld zijn , wenschten wij naar onze belofte die gedeelten der wetten , welke op pharmaoeutische belangen betrekking hebben, aan eene nadere beschouwing te onderwerpen en daaraan meerdere hoofdartikelen der volgende nommers te wijden. Mocht men van ons in gevoelen verschillen, wij zullen gaarne aanmerkingen of terecht wijzigingen ontvangen. Mededeellngcn. Ingezonden stukken. VINUM AMARUM. Tot de geneesmiddelen, wier uiterlijk voorkomen in de verschillende apotheken onderscheid aanbiedt, behoort ook het vinum amarum, het oude elixir viscerale lloffmanni. Het voorschrift heeft inde Pharm. Neerl. eene wezenlijke verbetering ondergaan, doordien men niet zooals in het oorspronkelijk voorschrift en in dat der Pharm. Belg. den spaanschen wijn vooraf met de oranjeschillen liet digereeren , maar thans onmiddellijk de extracten inden wijn oplost en bij de oplossing tinotura cort. aurantiorum voegt. Maar hoe moet de geaardheid van vinum amarum zijn, troebel of helder? Hierin bestaat verschil bij de collega’s. Een onzer lezers vermeldt en dit was de aanleiding tot ons opstel dat hem bij de inspectie dooreen lid der geneeskundige commissie aanmerking was gemaakt op het troebel voorkomen van zijn vinum amarum. Hij meende toch met zorg en juistheid naar de Pharmacopoea gehandeld te hebben , had de extracten met den wijn afgewreven, vervolgens dooreen, linnen doek gezegen en eindelijk de tinctuur bijgevoegd. Het lid der commissie beweerde daartegen, dat men den wijn na afwrijving met de extracten dooreen vollen doek moest zijgen, ten einde een helder vocht te verkrijgen. Wij vernamen zelfs van sommige collega’s, dat zij vinum amarum aan filtratie onderwerpen! Naar onze meening levert vinum amarum volgens de Pharm. Neerl. bereid een troebel vocht op. Vinum amarum toch is eeue oplossing van extracten, waarvan bij sommige

inde Pharm. bij de bepaling der waarde uitdrukkelijk wordt vermeld: „dat de oplossing in water troebel „moet wezen en na eenig tijdsverloop harsachtige deelen „afzetten” (men zie bij extractum cascarillae) „of dat het „eenigazins korrelig dient te zijn” (extractum centaurei minoris), of „dat de oplossing in water troebel is” (extractum cardui benedicti) of „dat zij een melkachtig „aanzien behoudt” (extractum myrrhae). Zijn dus naar de zienswijze der Pharm. werkzame zelfstandigheden inde troebele deelen der extracten voorhanden, en verlangt zij van deze extracten eene oplossing, alleen door doorzijging door linnen te bevrijden van grovere korrelige deeltjes, die inde extracten misschien door den tijd zijn ontstaan, dan laat het, dunkt ons, geen twijfel over, dat de troebele aard van vinum amarum beantwoordt aan de bedoeling der Pharm. Neerl. Nog stippen wij aan, dat wij tot onze verwondering vaak bij onze collega’s voor (bij de bereiding aangewezen) vinum hispanicum, zagen bezigen vinum album gallicum, terwijl daarentegen niemand'.twijfelt, om bij de vina opii of bij vinum stibiatum, voor vinum hispanicum malagawijn aan te wenden. Wij meenen, dat deze verwisseling alleszins is af te keuren. Zij oefent niet alleen invloed uit op de kleur van vinum amarum, maar is schadelijk bij zijn gebruik door het meestal aanzienlijk gehalte aan zwaveligzuur der gewone witte wijnen. AANMERKING BIJ DB BEREIDING DER OXYMELLA (PH. NEERL.) De ondergeteekende meent, dat het niet ongepast is eene kleine wijziging inde bereiding der boren n»ngp. haalde geneesmiddelen te brengen, daarin bestaande, dat men mei depurat. aanwende, welke bij eene zachte warmte tot extractdikte is ingedampt, dewijl genoemde mengsels alsdan korteren tijd behoeven te worden verhit, waardoor veel azijnzuur behouden blijft. Alkmaar, 11 Juni 1865. J. C, S. Steller van bovenstaand artikel heeft uit den term „donec cum tertia parte pulveris herbae adhibitae” bij de bereiding der extracta narcotica per expressionem (Ph. Neerl.) gebezigd, steeds begrepen (en begrijpt nog), dat daarvoor vereischt wordt de derde hoeveelheid poeder van het kruid, waaruit het ingedampte vocht ontstaan is, te bezigen; evenwel heeft hij niet geaarzeld de bereidingswijze, welke met die der Eed. van het Pharmac. Weekbl. overeenkomt, destijds vaneen zijner patroons over te nemen. ANTWOORD ÓP DE VRAAG OMTRENT HET OZONISEEREN IN HET VORIG NOMMEE. In het derde deel van Justus von Liebig’s Scheikundige Brieven, waarvan de vertaling door Dr. van Bemmelen , in No. 36 van den lslen jaarg. van dit blad , niet ten onrechte eene gunstige beoordeeling vond, wordt een geheel hoofdstuk aan het ozon gewijd en daarin las ik het antwoord op de vraag in het vorig nommer: „kan men de oxydatie van het zink en de vorming van het waterstofhyperoxyde zich aldus voorstellen, dat het inde flesch bevatte oxygeniuin der dampkringslucht zich splitst in ozon,