is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 13, 30-07-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ivat aan de dampen van wijngeest (omstreeks 23 kan op 1 centenaar tabak) bloot te stellen, waardoor nicotine

eu andere schadelijke stoffen verwijderd worden. Deze tabak wordt na droging gedurende 2—5 uren gebracht in een hermetisch gesloten vat, hetwelk extract, essence en olie uit de naalden of andere deelen van dennen bevat, dan gedroogd en als gewoonlijk bewerkt. Op 1 centenaar tabak worden het best 15 kilo extract, 27 kan essence en j kilo olie genomen. Boekaankondiging. Schoolplaten ten gebmike bij het onderwijs inde Dier- en der toezicht van Dr. D. Luhach te Haarlem en Dr. D. J. Oester te Amsterdam geteekend door A. Koot. Uitgegeven door hel hoofdbestuur van hel Nederlandse!, Onderwijzersgenootschap. 1863-1865. Aflevering 1-6, Amsterdam, C l Brinkman. Onder den nederigen titel van „schoolplaten” verschenen in het begin van 1863 bij bovengenoemden Uitgever eene van wandkaarten, bestemd om gebruikt te worden. bij het onderrieht in zoölogie en botanie op de lagere en middelbare scholen. Het hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap heeft door die uitgave getracht iu de behoefte aan zoodanig hulpmiddel te voorzien bij het onderwijs in takken der natuurkennis, die wel verdienen op onze scholen beoefend te worden ’ terwijl de uitvoering de juiste voorstelling waarborgt’ die de jeugd zich van zoovele belangrijke verschijnselen uit de planten- als dierenwereld maken zal, als op die platen voorkomen; men heeft terecht ingezien, dat de mensch te dikwijls met planten en dieren in aanraking komt, dan dat zoölogie en botanie voortaan bijna uitsluitend zouden beoefend worden door hen, die zich speciaal op natuurwetenschappen toeleggen. De platen geven een overzicht van het maaksel van mensch , dier en plant in het algemeen en leveren verder de hoofdtypen van de voornaamste klassen en orden van het dierenrijk en bovendien dein Nederland in het wild groeiende planten , die erkende nuttige of schadelijke eigenschappen bezitten, alsmede de ten onzent op ruime schaal gekweekte gewassen. De afbeeldingen zijn gekleurd en geven nagenoeg alle de natuurlijke grootte terug van hetgeen zij voorstellen, en het spreekt wel van zelf, dat dus ook hieronder zijn opgenomen de inheemsche planten, die uiteen pharmaceutisch of toxicologisch oogpunt dienen gekend te worden. Het is ons aangenaam na inzage van hetgeen als soortgelijke uitgaven in het buitenland verschenen is, van de hier aangekondigde werken te kunnen verzekeren, dat zij in degelijkheid van bewerking, gepaste keuze der afbeeldingen en doeltreffende kortheid van tekst, de eerstgenoemde ver achter zich laten. Het was met het verlangen eene lofrede te gaan houden op die platen, dat ons de pen deed opnemen; autoriteiten op zoologisch en botanisch terrein als de Hoo°'- leeraren Hartmg en Oudemans maakten door hun gunstig oordeel ons goedkeurend votum overbodig ; onze Minister van Binnenlandsche Zaken ontbood eenige exemplaren , waarschijnlijk om die ten gebruike bij het middelbaar

onderwijs in te voeren, terwijl hetzelfde geschied is door de 1 ransel.e en Belgische Ministers, waardoor eene iransche vertaling van den Hollandschen tekst noodzakelijk werd. (Handelsblad van 17 Juli jl.) We hebben gemeend den studeerenden Pharmaceut op deze platen opmerkzaam te mogen maken; het zal hem toch wel met uitsluitend te doen zijn, om eene van buiten geleerde definitie der deelen van het plantaardig en dierlijk lichaam, zooals die inde meeste leerboeken gevonden wordt, maar tevens om eene zichtbare voorstelling der beschrijvingen, die hij gelezen heeft. tJirnlS rthh TUU'°P het zoöl°giseh examen voor den kandidaat inde pharmacie grootendeels op den achtergrond bleef; de nieuwe wet op de geneeskundige staatsregeling verlangt reeds van den aanstaanden hulpapotheker, dat hij kennis hebbe van de natuurlijke sesemedems van dieren en delfstoffen , terwijl het onderzoek naar bekwaamheid in plantkunde zich waarschijnlijk niet meer bepalen zal, zooals het door vele provinciale commissien werd afgenomen, tot weinige morphologische vragen; daarin zullen hoogere eischen gedaan worden a-e-evenredigd aan de belangstelling, die de plantkumfc ort als wetenschap van den Apotheker verdient. De min kostbare prijs der platen levert geen bezwaar op • zij verschijnen m afleveringen, waarvan elke tien platen bevat: het getal dier afleveringen zal vermoedelijk 8 alO bedragen. ledere aflevering waarbij de toelichtende tekst gratis gevoegd wordt, kost f 3. Thieme. aangelegenheden. Overleden te Leider,, J. G. L. Quant, apotheker en drogist. Advertentlën. Apothekers-Eedieiicle. InterneT In eene APOTHEEK te Amsterdam kan terstond geplaatst worden een BEKWAAM/ BEDIENDE LEERLING ofHULP-APOrIHKEH, die met de receptuur vertrouwd is I laneo aanbiedingen onder Letter X, bij den boekhandelaar C. G. VAN DEK POST, KMverstraat. v. o. te Amsterdam. Bij G. VAN TIJEN en Zonen, te Amsterdam, is te verkrijgen : WOORDENBOEK DER P lIA RMACO P O E A NEERLANDICA. Prijs fI,SQ. Inden Boekhandel van W. EZERMAN , te Zwolle is verschenen : DE BEÏÏAIDEIIIGr EI AAIIEMIIG DER GENEESKUNDIGE WETSONTWERPEN DOOR DE TWEEDE KAMER DER STATEN-6ENERAAL. EEN ANATOMISCH-PHYSIOLOGISCH ONDERZOEK dooreen getrouw lezer van liet Bijblad, Gr. 8° (112 blz.) Rrijs fl. Nijmegen. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme-