is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 17, 27-08-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmacwitisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. i ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te lijmegen.

nel Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. GENTEN te Het vnarmaceun n stukken welke men in dit Blad wenscht opge ZZ’ inTLZ Ln 'den Redacteur, ™ *** uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of voor Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 tot 6 Regels /'l.—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelrecht. *' **«

\ AG ,3» Augustus 1 ?jH!I

Oe voorschriften van geneesmiddelen bui- | ten de Pharmacopoea Weerlandlca. Wet IV art. 6, alm. 3. Supplement op de Pharmacopoea Neerlandica, of bereiding en beproeving van geneesmiddelen, niet inde Pharmacopoea Neerlandica opgenomen Uitgegeven door het Departement „Rotterdam" der Nederlandsche Maatschappij „Ter bevordering der Pharmacie.’’ Volgens art. 6 van Wet IV wordt elk geneesmiddel bewaard ineen daartoe geschikt voorwerp, hetwelk den officiëelen en meest gebruikelijken officinalen naam van bet middel duidelijk leesbaar ten opschrift heeft. Bij geneesmiddelen , inde pharmacopoea niet vermeld, wijst het opschrift aan, naar welk voorschrift zij bereid zijn. Deze alinea behoorde in het vroeger aangeboden wetsontwerp bij bet vorige artikel en sloeg enkel op de formulen bij instellingen voor ziekenzorge of voor andere gestichten van liefdadigheid. Zij is echter te recht van meer algemeeue strekking en van toepassing op alle apotheken gemaakt. De Memorie van Beantwoording zegt er van : „De aanwijzing is noodzakelijk in het belang eener doeltreffende visitatie der apotheken. De bedenking, dat „sommige geneesmiddelen naar oude opgaven of gewoonten of naar vaste formulen van geneesbeeren worden samengesteld en bet niet zelden ondoenhjk of voor geneesheeren omslachtig en onaangenaam zijn zal, die voorschriften aan te geven” schijnt niet gegrond. De apotheker , die het geneesmiddel bereidt, weet dan toch, hoe hij dat doet en kan dus het voorschrift aangeven.” Bij het gebruik onzer Pharmacopoea Neerlandica komt het maar al te veel voor, dat geneesmiddelen inde pliarttiacopoea niet vermeld inde apotheken voorhanden zijn. Er is bij de vervaardiging der Pharmacopoea Neerlandica veel nutteloos opgenomen en veel versmeten en vergeten , wat in voortdurend gebruik blijft. Zelfs bij de beste en meest volledige Pharmacopoea is de wetsbepaling voor eene doeltreffende visitatie noodzakelijk bij bet aantal geneesmiddelen, die telken dage uit het bewerktuigde of onbewerktuigde rijk worden te voorschijn geroepen ; hoe

in het oogvallend moet de onvolledigheid zijn bij eene pharmacopoea als de onze, na wier vervaardiging 17 en na wier invoering 13 jaren zijn verloopen. Hoogst noodzakelijk, wij hebben er reeds meermalen op gewezen , hoogst noodzakelijk is eene herziening onzer pharmacopoea, vooral met het oog op onze nieuwe wetgeving. Dringend wordt vereischt eene nieuwe uitgave, waarin de fouten verbeterd zijn , die de ondervinding heeft aangewezen, veel vervallen kan, wat tot nog toe eene noodelooze plaats bekleedt, -- vele voorschriften van nieuwe geneesmiddelen worden opgenomen, om als regels bij de bereiding te dienen , die thans dikwijls verschil in uitkomsten oplevert. De voorschriften van veel gebruikelijke samengestelde geneesmiddelen zouden inde pharmacopoea eene nuttiger plaats beslaan , dan die voor de bereidingen van chemicaliën, welke steeds fabriekmatig geschieden en nooit door den apotheker zelven worden ter hand genomen , bijv. chloorkalk, de plantenalkaloïden enz. Het kan voldoende geacht worden, wanneer van deze fabriekmatige chemicaliën alleen de kenmerken van zuiverheid worden opgegeven. Eene pharmacopoea behoeft geen leerboek der scheikunde of plantkunde te zijn, maar een norm, volgens hetwelk de apothekers vaneen land arbeiden, om overal gelijkmatige geneesmiddelen te leveren, een toetssteen, om zich omtrent den aard en de deugdelijkheid der geneesmiddelen te kunnen verantwoorden. Het boven aangekondigd Supplement op de Pharmaoopoea Neerlandica , uitgegeven door het departement: „Rotterdam” der Nederlandsche Maatschappij ; „ter bevordering der pharmacie”, is een hulpmiddel naast de pharmacopoea, dat aan eene wezenlijke behoefte voldoet en door de volledigheid en juistheid zijner voorschriften voorden Nederlandschen apotheker eene welkome TOPSttMjßing is. Wij meenen , dat bij het voldoen aan iW voorwaarde der 2de alinea van art. 6, dit de meeste opschriften zal prijken als verzameling d qorscbriftcn, waarnaar geneesmiddelen, niet inde vermeld, bereid zijn. De zorgvuldige bewerkiiig^iderscheidt