is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 17, 27-08-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz, 2. zich gunstig van die der vorige uitgave , welke onder den min eigenlijken naam van „Compendium” voor eenige jaren in het licht verscheen. Taal- of drukfouten worden hier niet aangetroffen; ook de scheikundige formulen zijn correct; alleen vonden wij bij het glycerine nog de formule : C 6H705,H0, terwijl toch het radikaal glyceryl dneatomig is en het glycerine tot de drieatomige alcoholen behoort, zoodat de rationeele formule moet zijn : 3HO C,;H-,0,. Door de alphabetisohe rangschikking wordt de moeielijkheid der beslissing vermeden, of een middel bij de scheikundige dan wel tot de galeuischepraeparaten moet gerangschikt worden, waarvan ons het „Compendium” zoo menigen vreemdsoortigen uitslag opleverde.

Met eenige opmerkingen gaan wij het Supplement vluchtig door. Aqua goulardi wordt volgens het Suppl. bereid door 1 deel acetum lithargyri met 33 deelen aqua destillata te vermengen. Was het niet noodzakelijk geweest daarbij aan te wijzen, welk acetum lithargyri hier bedoeld wordt: de oplossing van basisch azijnzuur loodoxyde volgens pag. 5 of den neutralen acetas plumbicus der 1 harm. Neerl., aldaar ook acetum lithargyri geheeten ? Wij meenen dat de verhouding tusschen loodazijn en water te zwak is opgegeven en die van 1 : 24 beter overeenkomt met het oudere voorschrift der Pharm. Belg., hetwelk van het zooveel sterkere extractum saturni deel op de 34 deelen water nam en er bovendien nog wijngeest bij voegde. _ Brometum ammonicmn. Eene eenvoudiger bereiding dan die in het Suppl. gevonden wordt, werd door ons opgegeven in N°. 2 van den Jaarg. vail het PharnJac Week_ blad, door namelijk 3 deelen zwavelzure ammonia en 5 i deel zuiver Iroompotassium elk inde noodige hoeveelheid gedestilleerd water op te lossen, beide oplossingen te vermengen en tot droogwordens te verdampen. Trekt men nu het overblijfsel met sterken wijngeest uit, dan blijft de gevormde zwavelzure potassa terug, terwijl het broomammonium inden wijngeest oplost en door afdestilleeren of verdampen van den alcohol verkregen wordt. Bij de bereiding van Citratis magnesia solutio verwarmt men liefst eerst een weinig de oplossing van het citroenzuur in water en voegt er dan de' magnesia bij gedeelten bij. Elaeosaeckara worden in het Suppl. opgegeven te bereiden door 3 droppels olie met 1 drachme suiker te vermengen. Wij meenen , dat 3 droppels olie op 1 drachme suiker meer met de bedoeling der oudere Pharm. BeK overeenkomt. b Glycerinwm mm amylo (Unguentum glycerini) wordt het best bereid, indien men het arnylum eerst met een weinig koud water aanmengt, voordat men het met glycerine tot eene massa opkookt. Bij de bereiding van Jodetum plumbicum zorge men I vooral voor een neutralen toestand van den acetas plumbicus en . voege daarom liefst een weinig azijnzuur bij , ' dewijl bij een basischen staat van den acetas plumbicus I geen geel maar een witgeel poeder van oxyjodetum plumbicum ontstaat.

Bij Lactas manganosm wordt voorbeschreven acidnm houm 'aqua solutum te nemen. De vérmelding van hvnje acidnm lactioum wordt in het Suppl. gemist * Syrupu, foemculi , – menthae crüpae, – menthaepif nhs zijn op sommige plaatsen zoo weinig in gebruik, d: men aldaar onzes inziens tot eene bereiding ex tempo) moet besluiten, door in 1 deel van het aromatieke wi ter bij zachte verwarming 2 deelen suiker op te losse of door met 1 once syrupus simplex 1 droppel der aethe nsche olie te mengen. Tinctura nervina Bedmcheffi wordt gezegd , dat goud geel moet gekleurd zijn. De Pharm. Belg. verlangde hae wit, doch wij erkennen, dat het doelmatig zou zijn handelen, zooals in het Suppl. is opgegeven, haar eers in het licht kleurloos te doen worden en vervolgens ii het duister te bewaren. In sommige apotheken vindt met deze tinctuur steeds aan het zonlicht blootgesteld en le> vert men haar kleurloos af. Het zou nuttig zijn hierbij een algemeenen-Jregel te volgen, temeer daar het middel, kleurloos afgeleverd, bij het telkens openen van het neschje de geele kleur aanneemt. Unguentum sabinae wordt opgegeven te bereiden door pulv. sabinae bij gesmolten reuzel en waste voegen. D aanraking der herba zelve met de spaanschevliegwond is zee Pijnlijk; de bereiding dunkt ons doelmatiger, de herb. sabi nae met een weinig water op te stampen. vervolgens me het vet gedurende eenigen tijd aan eene zachte warmte bloot te stellen, dooreen doek te gieten en er eindelijk het geel was onder te smelten. Bij Unguentum terebinthinaceum, de ouderwetsche balsamm Locatelli of spijkerbalsem, verkrijgt men eene zalf vaneen veel schooner aanzien, indien men het sandelhout, tot zoo fijn mogelijk poeder gebracht, onder het nog warme mengsel van olijfolie, geel was en venetiaanschen terpentijn roert. Met genoegen zagen wij als antidotum arsenici het voorschrift der Pharm. Boruss. voor ferrum hydricum in aqua vermeld, inde plaats van den onzekeren hydra» ferricus onzer Pharmacopoea Neerlandica. Programma van het Internationaal phar> maccutlsch congres te Brunswljk in September 1§65. Op de laatste algemeene vergadering van de Duitsche Apothekers-Vereeniging te Wiesbaden werd door eene commissie, bestaande uit leden van verschillende apothekers-vereenigingen, een voorslag gedaan tot een internationaal congres van alle pharmaceutische vereenigingen. Deze voorslag genoot niet alleen den bijval van de aanwezige leden der Duitsche apothekers-vereenigingen, maar werd later dooreen aantal andere vereenigingea tot besluit verheven. Het doel van het congres is gemeenschappelijke beraadslaging over de volgende algemeen belangrijke vragen voor den pharmaceutischen stand : 1. Op hoedanige wijze kan de wetenschappelijke vorming der apothekers het zekerst verkregen en bevorderd worden ?