is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 18, 03-09-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PILT, CIBOTXI. (PBNA WA K D.IAMBI, PENGHAWAB JAMBIE.)

Keeds meermalen werd de waarde van dit bloedstelpend middel in twijfel getrokken (Pharmac. Journal. Pharm. Centralh.) enz. Bakoe-Kidang is de Indische benaming van stengelharen (verkeerdelijk strooschubben) der op Java groeiende Alsophüa lurida 81., Chnoophera tomentosa Bl.enßalantium chrysotrichum H., terwijl de Penawar Djambi volgens Prof. Oudemans (Pharmacognosie bl. 358 en Aanteeken. Pharm. Neerl. bl. 18) van de op Sumatra groeiende soorten Cibotium [C. Baromez Sm., glaucescens Kze., Cumingii Kze., &.) wordt verzameld. Alle zijn boomvarens, waarvan de haren met de loofstelen worden aangevoerd. Van beide soorten (Pakoe-Kidang en Penawar) heb ik stukken, wier onderzoek op het volgende neêrkomt. Wat uiterlijk aanzien betreft, heb ik geen verschil kunnen opmerken, beide zijn platte stukken, gedeelten van den stam, waarop goudgeele, in het bruine spelende, tot donkerbruine, glinsterende haren staan. Overblijfselen van loofstelen waren niet aanwezig. Onder het microscoop vertoonen beide soorten dezelfde structuur. De haren bestaan , wat reeds met een zwakke loupe kan gezien worden, uit gelijke geledingen, die rechthoekig op elkander staan ten gevolge eener verdraaiing van ieder tusschenschot. leder lid bestaat uit eene afzonderlijke cel, waarin kleine, soms aan elkander gehechte korreltjes zijn , welke men wel voor kristallen gehouden heeft , doch die alleen uit zetmeel bestaan. Overigens zijnde cellen voorzien vaneen donker gekleurden oelwand en met lucht gevuld. Scheikundige bestanddeelen zijn : slechts eene kleine hoeveelheid chloorammonium en chloorsodium, welke door trekking er uit worden opgelost. Aether en alcohol ontnamen geene organische stoffen. Bij de nauwkeurige onderzoekingen van Dr. de Vrij en Br. v. Bemmelen werden er ook geene stoffen van eenig aanbelang in aangetroffen. Vroeger kwam het mij meermalen voor , dat de Penawar Djambi als infusio dr. vi op unc viij werd voorgesohreven. Hoewel het niet op mijn weg ligt de geneeskracht te beoordeelen, zoo geloof ik toch , dat het als geneesmiddel tegen haemoptoë geene waarde heeft , terwijl ik het als stypticum (welke eigenschap dan in elk geval aan eene mechanische oorzaak moet worden toegesohreven) van veel minder waarde dan de van ouds bekende styptica acht. Meermalen werd het door geneeskundigen bij geringere bloedingen aangewend. Volgens hunne verklaring beantwoordde het alleen dan aan de eischen , wanneer het met chloreti ferrici solutio bevochtigd was, In elk geval is het maken van aftreksels geheel nutteloos. Bij eene eventuëele herziening (?) onzer Pharmacopoea zou men derhalve het veel besprokene Agnus scythicus met vele andere als b. v. cort. inierior sambuci, herba anethi, herha galeopsidis , herba marrhubii, rhiz. caryophyllalae, rad. foef niculi, rhiz. gratiolae, rad. lopeziana enz. als van geene waarde, en noodelooze ballast inde apotheken, achterwege kunnen laten. Bergen-op-Zoom. G.

Aan den Redacteur van het Pharmaceutisch Weekblad. Mijnheer ! Indieu het onderstaande van eenig belang is, gelief het dan in üw veel gelezen blad op te nemen. Deze week aq. Laurocer. moetende stoken , herinnerde ik mij inden eersten jaargang van dit Weekblad, No. 18, iets dienaangaande gelezen te hebben; vroeger had ik altijd de gewoonte, de bladen zoo fijn mogelijk te snijden, meenende daardoor een zeer krachtig water te verkrijgen, dat aan de eischen der Pharmacop. Neerl. voldeed, maar nimmer kon ik mijn doel door eene eerste destillatie bereiken. Dit jaar echter volgde ik de methode door den heer Th. in bovengenoemd nommer opgegeven, en onderwierp de bladen ««gesneden aan eene destillatie, en het verkregene water, volgens de methode in No. 8 opgegeven (namelijk met eene ammoniakalische oplossing van Nitr. argent.) onderzoekende, bevond ik een praeparaat verkregen te hebben dat juist aan de eischen der Pharm. Neerl. beantwoordde. Ik herhaalde de proef volgens de wijze door Souchay in datzelfde nommer opgegeven, en verkreeg volkomen hetzelfde resultaat, namelijk 2 gr. cyaanzilver op 1 once aq. Laurocer.; echter praecipiteerde dit in eene meer vlokkige gedaante. Ik deel deze proefnemingen mede, ten einde mijne kunstbroeders van het zoo lastige als tijdroovende fijn snijden der bladen te bevrijden. Ook over de bereiding van Yin. tartrat. kalico-ferrici der Pharm. Neerl. veroorloof ik mij eene opmerking. Het zal toch wel het doel van den geneesheer zijn, bij het voorschrijven dit praeparaat zoo rijk mogelijk aan ijzer te hebben. Om hieraan te beantwoorden maak ik inden laatsten tijd steeds gebruik van het zoogenaamde ferrum alcoholisat., dat zich veel spoediger oxydeert dan het ferr. pulverisat. Pharm. Neerl. De massa neemt binnen weinig tijds de groenzwarte kleur aan, en lost zich in grootere hoeveelheid inden wijn op, die dus rijker aan ijzer wordt, terwijl men steeds een meer gelijkmatig praeparaat verkrijgt. Uw bestendige lezer Z. 39 Aug. 1865. G. E. Verscheidenheden, In Californië is met het beste gevolg de cultuur van oranje- en citroenboomen ondernomen. In 1863 zamelde men aldaar 60,000 oranjeappels en 30,000 citroenen in; in 1864 meer dan 100,000 oranjeappels en 40,000 citroenen. Voornamelijk zijn gezocht de citroenen van Los Angeles, die tegen 10 a 13 gulden de 100 te San Fraucisco worden verkocht. Men heeft ze van tweeërlei kwaliteit, de eene van Siciliaansohe, de andere van Chineesche afkomst. De eerste wedijveren met de beste soort van Malaga. De oranjeboom geeft in Californië gewoonlijk eerst het 6de jaar vruchten, die men in Januari of De-1 oember inzamelt.