is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 26, 29-10-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Bladz. 4). vreemd lichaam, of een gebrek aan eender noodige bestanddeelen te zoeken en men heeft vooral de reeds oude stelling, die der mindere of meerdere hoeveelheid ozon, in toepassing willen brengen. Ook ik heb mijne zwakke pogingen daarheen gericht en ben tot de overtuiging gekomen, dat zulks wel degelijk het geval js, zooals ik de eer zal hebben mijnen collega’s te bewijzen , door hun de uitkomsten van onderscheidene proefnemingen mede te deelen. Terwijl de cholera te Alexandrië en Cairo heerschte, heb ik, door tusschenkomst vaneen mijner vrienden , eene flesch met lucht gevuld ontvangen, alsook terwijl zij te Marseille woedde; beide flesschen waren met glazen stoppen voorzien en door blazen verder afgesloten, terwijl zij nog tevens met lak waren verzegeld. Alles is mij ongeschonden geworden , zoodat ik wel zeker was , dat zij onmogelijk konden geopend zijn. Na nu op de gewone wijze de hoeveelheid O. en N. te hebben onderzocht, welk onderzoek niets bijzonders maarde gewone resultaten opleverde, heb ik het ozongehalte trachten te bepalen in elk der beide luchtsoorten aanwezig, in tegenoverstelling van de lucht uit Amsterdam op verschillende tijden genomen.

De uitslag van mijne proefnemingen was als volgt : 1. Joodpotassiumstijfselpapier (bereid door gewoon wit filtreerpapier door eene oplossing van jod. kal., I—loo1—100 deelen, te halen, en daarna met eenig stijfselwater te bevochtigen) werd inde gewone lucht te Amsterdam in ruim twee uren (gemiddelde tijd van ruim veertig proeven) duidelijk blauw; inde lucht uit Alexandrië nam ik geene kleurverandering waar na verloop van drie dagen; inde lucht uit Marseille had ik na verloop van twee dagen eene uiterst geringe, doch nog zichtbare blauwe kleuring. 2. Mangaanpapier (bereid door eene oplossing van sulph. manganosus I—loo deelen en gewoon filtreerpapier) gaf in gewone lucht eene duidelijke bruine kleur na verloop van 24 uren , doch volstrekt geene kleurverandering inde lucht uit Alexandrië of Marseille. 3. Guajacpapier (bereid door eene oplossing van resina guajaci in alcohol, I—2o deelen, en wit filtreerpapier) gaf reeds na verloop van 45 minuten in gewone lucht eene groene kleur , die na verloop van 34 uren zeer sterk was, doch volstrekt geene kleurverandering inde lucht uit Alexandrië en maar zeer gering in die van Mar-' seille. Overigens is het mij, wat moeite ik ook aangewend heb, mogen gelukken, de hoeveelheid ozon in getallen aan te geven, want de proeven met joodpotassiumoplossing en met negatief gepolariseerde goudblaadjes leverden volstrekt geen resultaat, waarschijnlijk ten gevolge der geringe hoeveelheid ozon , zelfs in onze dampkringslucht (Amsterdam) aanwezig; evenwel heb ik den moed niet opgegeven daartoe te geraken en houd mij nu onledig een gevoeliger reactief te zoeken, waardoor ik inde gelegenheid komen zal, een betrekkelijken maatstaf op te geven om de hoeveelheid ozon, inde lucht aanwezig, op eene gemakkelijke wijze te bepalen. De uitslag van dit onderzoek nu, hoewel verre van

voldoende, bevestigt' toch wel het algemeen gevoelen, dat de meerdere of mindere hoeveelheid ozon wel degelijk invloed heeft op den gezondheidstoestand. Eene verklaring nu te geven, waaruit de cholera ontstaat, is zeer moeilijk en .bepaalt zich alleen tot gissingen. Het is evenwel belangrijk te weten, dat zij nu in Alexandrië is ontstaan ten gevolge van de opeenhooping van bedevaartgangers, waarvan het gevolg was, dat bij het niet in voldoende|hoeveelheid aanwezig zijn van ozon, om al de smetstoffen te vernietigen, ontstaan door dé uitwaseming van al die menschen , deze de overhand hebben verkregen en zoo doende de lucht vergiftigden. Nu heeft de besmetting zich voortgeplant naar Ancona en Marseille, voornamelijk door overdraging, omdat eene kleine hoeveelheid miasma bij daartoe gunstige omstandigheden zich oneindig schijnt te kunnen vermenigvuldigen en alsdan weder het ozon geheel of gedeeltelijk aan de lucht ontrooft. Onlangs inde dagbladen gelezen hebbende, als zoude een fransch scheikundige zuringzuur ontdekt hebben in de lijken der choleralijders en dit als reden dier ziekte opgegeven hebben, kwam bij mij de gedachte op, of ook dit verschijnsel aan gebrek aan ozon toegeschreven kon worden , en ofschoon hierin geen oordeel durvende vellen , vraag ik evenwel of het niet mogelijk kan zijn, dat de koolstof uit het dierlijk lichaam, niet hoog genoeg geoxydeerd wordende, aldaar eene verbinding voortbrengt, die zeker buiten dat lichaam alzóó niet zoude gevormd z n, maar alsdan kooloxyde (koolzuur?) zoude doen ontstaan. Mocht onverhoopt de cholera in ons land, in onze stad verschijnen, dan zal ook dit een onderwerp voor verdere proefnemingen voor mij uitmaken. Ziehier nu, mijnheer de redacteur, de uitkomsten van mijn onderzoek met de gevolgtrekkingen, die ik mij wel veroorloofd heb. Aangenaam zoude het mij zijn , indien iemand mijner kunstbroeders die op mijn onderzoek eenige aanmerking heeft, deze publiek maakte, want ik acht de zaak belangrijk genoeg om alles in het werk te stellen , j.ten einde misschien langs scheikundigen weg eenig meerder licht over deze vreeselijke ziekte te verspreiden. S. Boli e carne crüd, et spirit, vini. Een geneesheer wenschte de methode toe te passen bij de behandeling der phtisis door Fuster, Hoogleeraar te Montpellier , medegedeeld aan de Académie des Sciences te Parijs (zitting van 12 Juni 1.1.), en bestaande in het toedienen van rauw rund- of schapenvleesch, benevens van eene alcohol-bevattende vloeistof. Om aan zijn verlangen te voldoen: gelijktijdige toediening van het vleesoh en van den alcohol, hebben wij rundvleesch zeer fijn doen hakken, onder omstreeks ,1 med. once één beschuit en dr. 1 pulv. gummosus gemengd en hieronder langzamerhand 6 drachmen brandewijn gekneed. De massa was nog wel wat week., maar kon toch, gewikkeld in amylum, tot boli (van 10 grein) worden vervormd. De patiënte , die zeer tegen vleeschspijzen was, slikte