is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 26, 29-10-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Bladz. 6.) of witte bolus als vehiculum de voorkeur gaf (zie N°. 16 van den lsten jaargang).

Delioux en op zijn voetspoor Deniau verlieten den pillenvorm voor nitras argenticus, daar zij dezen geheel ondoelmatig achtten en zochten eene geschikte wijze om het zilverzout in oplossing aan te wenden. Delioux gaf als formule op : het wit vaneen ei op te lossen in 250 gram (8-i- once) gedestilleerd water, vervolgens te nemen 10, 20, 30 centigr. (IJ-, 3, 4J grein) nitras argenticus en eene gelijke hoeveelheid chloretum natricum , en elk dier zouten afzonderlijk ineen weinig gedestilleerd water op te lossen. Men brengt eerst de oplossing van nitras argenticus in het eiwit* bevattend water en vervolgens het chloretum natricum , waardoor het eerst gevormde praeeipitaat wordt opgelost. Deniau geeft boven het chloretum natricum de voorkeur aan het brometum kalicum als oplosmiddel voor den nitras argenticus, en meent het reeht te hebben de volgende voorschriften als het meest doelmatig aan te bevelen , waarbij de berekening der dosis is 1 centigram (,30 grein) nitras argenticus op 20 cubiek-oentimeters, de hoeveelheid, die door den Fransehen Codex voor het volumen van een lepel wordt opgegeven. Dewijl Deniau echter bij ondervinding, weet, dat een zieke voor een lepel niet meer dan 15 cub. cent. neemt, heeft hij de voorschriften, hiernaar gewijzigd , er bijgevoegd: t centigr. (>/20 grein) op 20 CC. 1 centigr. (s 110 grein) op 15 C.C. albumeu ovi N°. 1 N°. 1 gram gram nitr. argentic. cryst. 0,50 (7J grein) 0,65 (9J grein) bromet. kalic. 1,25 (18| grein) 1,60 (24 grein) syrup. simpl. 120,00 (4 oneen) 12,000 (4 oneen) aq. menth. 100,00 (3 oneen) 100,00(3 oneen) aq. destillat. 780,00 (25 oneen) 780,00 (25 oneen) Men lost den nitras argenticus en het brometum kalicum afzonderlijk in eene kleine hoeveelheid gedestilleerd water op; in het overige water klopt men het eiwit en zijgt de oplossing dooreen witten linnen doek. Men voegt eerst de oplossing van nitras argenticus bij de eiwitoplossing, waardoor een vlokkig praeeipitaat ontstaat, en vervolgens het brometum kalicum. Men roert met een glazen staafje om, waarna men een opalizeerend vocht verkrijgt, waarbij men eindelijk de suikerstroop en het aromatieke water voegt. Deze oplossingen moeten in goed zwart glas voor den invloed van het zonlicht blijven bewaard. Deniau roemt zeer de aanwending van den nitras argenticus in dezen vorm. Men kan het geneesmiddel in betrekkelijk sterke doses geven, zonder dat zich eenig verschijnsel -van pijn of onaangenaam gevoel openbaart. Het wordt gemakkelijk geabsorbeerd en kan ook bij patiënten worden aangewend , wie het slikken van pillen te moeielijk valt, terwijl het de huid niet aandoet. Het heeft bovendien geen metaalachtigen smaak. Als lavement kan het in metalen toestellen worden aangewend, zonder dat, zooals bij gewone clysma’s van nitras argenticus, het zilver Avordt afgescheiden.

Toiletazijn volgens het Journ. de Pharrn. azijnzuur van 6°. . . . 3 kan alcohol van 80". ... 10 tinctuur van tolubalsem 200 gram tinctuur van benzoë . . 300 „ citroenolie 40 portugalolie 40 cedraolie 40 limoenolie 20 oranjebloesemolie ... 10 „ oranjeolie 10 lavendelolie 6 „ rosmarijnclie .... 4 moschus 6 milligram en ratanhatinctuur 15—30 gram , of zooveel noodig is, om eene aangename kleur te verkrijgen. Openlijke correspondentie. De heer Q.' te B. wenschte in ons Weekblad opgenomen te zien , welke soort of kwaliteit van spaanschen wijn men moet aanwenden tot bereiding van geneeskrachtige wijnen , omdat de Pharmacopoea Neerlandica enkel aangeeft vinum hispanicum , terwijl er minstens 20 soorten van spaansche wijnen bestaan? Wij meenen, dat bij de collega’s voor vinum hispanicum vrij algemeen gebruikt wordt die soort, welke als Malagawijn inden handel voorkomt. S. wordt beleefdelijk verzocht zijn naam , des verlangende onder,hebt Ite van geheimhouding , aan de Redactie bekend te maken. Wij houden ons zeer aanbevolen voor zijne belangrijke onderzoekingen. N. te D. Over de mixtura met acetas morphicus en jodetum kalicum in bet volgend nommer, X verzoekt ons de vraag te plaatsen: of er inden handel oleum juniperi aether, bestaat, die met jodium niet ontploft ? Hij doet deze vraag naar aanleiding van het volgend recept door hem gereed gemaakt: ; jodii puri gr. xx 01. juniperi aether. dr. IV , welk voorschrift inde Wiener Chirurg. Kliniek van Prof. Schab wordt opgegeven. Persoonlijke aangelegenheden. 1. M. heeft benoemd als inspecteurs voor het geneeskundig staatstoezicht: voor de prov. Noordbrabant en .Limburg dr. A. 1. J. Ingenhousz te Breda; voor de prov. Gelderland en Utrecht dr. W. F. P. Kiehl te’s Gravenhage; voor de prov. Zuidholland dr. L. J. Egelingte ’s Gravenhage; voor de prov. Noordholland dr. J. Penn te Amsterdam ; voor de prov. Friesland en Groningen dr. W. H. Idzerda te Leeuwarden; voor de prov. Overijssel en Drenthe dr. L. Ali Cohen te Groningen; voor de prov. Zeeland A. Fokke te Middelburg. Atl veilcnticn. APOTHEEK. Wordt te koop aangeboden op het drukste gedeelte der stad Meppel eene sedert lange jaren gevestigde APOTHEEK! met ruim groot woonhuis en plaats, welke wegens overlijden door eenen Provisor wordt waargenomen. Nadere informatiën onder franco letteren zijn te bekomen bij de Erven J. Gr. v. LOENBN aldaar. H. O. A. THIEME, te Nijmegen, verzendt 1 November de tweede aflevering van de GBIEESKÜIDI6E WITTEN, UITGEGEVEN ONDER TOEZICHT VAN M „ ~ T1 R. J. OPWIJRDA, Dlad ö—l4. Het overige zal verschijnen, zoodra de Redevoeringen van den Minister Thorbecke bij de Ilde en lilde Wet, in de Eerste Kamer gehouden, in het Bijblad zullen geplaatst zijn. De inteekening blijft geopend tot de verschijning der laatste aflevering. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.