is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 27, 05-11-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peratuur 50® van het zetmeel in suiker kan omzetten,

Brengt men nu verder de gevormde druivensuiker door bijvoeging van gist iu alcohol over, dan wordt tevens het niet voor gisting vatbaar dextrine door de diastase verder in druivensuiker en zoo vervolgens in alcohol overgebracht. Door deze dadelijke omzetting der gevormde druiveusniker verkrijgt men al het alcoholgehalte, hetwelk het zetmeel der materialen theoretisch aauwijst. In eene Engelsche conditorie worden thans stroapen en ingemaakte vruchten gekookt ineen ketel van aluminium, die zich zeer goed houdt. Men vermijdt daardoor het opnemeu van schadelijke stoffen bijv. koper. Bij het geringe specifieke gewicht van het aluminium-metaal zal de ketel ook niet te duur in prijs komen. (Het ware te wenscheu, dat de prijs van het aluminium zoodanig werd, dat ook de utensiliën inde apotheek , die nog maar al te veel van koper in gebruik zijn, door dit onschadelijke en onaantastbare metaal konden worden vervangen). Om den zoogenaamden brand in het graan te verhoeden, worden gewoonlijk de korrels vóór het zaaien met eene oplossiug van zwavelzuur koperoxyde bevochtigd (gesausd). Noël beveelt als het beste middel daartoe verdund zwavelzuur aan. 100 Kop graan worden bevochtigd met een mengsel van 35 wichtjes geconcentreerd zwavelzuur en 5 liter water. Eeymjso heeft kunstmatige koude als een nieuw middel gevonden , om eene oplossing van suiker te concentreer en. Eene dunne stroop werd gedeeltelijk tot ijs en tevens in eene zeer geconcentreerde oplossing overgebracht. De beste boomwol tot de bereiding van schietkatoen is die met lange vezels, en voornamelijk de Sea-lslandsoort. Toen tijdens het woeden van den Amerikaansehen oorlog goede katoensoorten niet meer gemakkelijk te verkrijgen waren, wendde Dawson eene geringere soort aan, doch bij dezelfde verhouding en sterkte der zuren, bij denzelfden warmtegraad als waarbij hij gewoon was met lang vezelig katoen uitmuntende resultaten te verkrijgen (8 deelen zwavelzuur van 1,845 , 1 deel salpeterzuur van 1,453 , l deel water, temperatuur 66° G.), loste de boomwol daarin geheel op. Eerst toen hij het watergefialte °P tV reduceerde, verkreeg hij een tamelijk goed resultaat, maar nooit gelukte het hem, daarmede een volkomen oplosbaar pyroxyline of goed aanhechtend collodium te verkrijgen. Eene ontplofbare zelfstandigheid ontstaat volgens Kral, indien men gekrompen boomwol dompelt ineen mengsel van 6 deelen rookend zwavelzuur en 8 deelen salpeterzuurhydraat (van 1,5 spee. gew.) in eene porseleinen schaal, de schaal met eene glazen plaat bedekt 5 minuten laat staan en er alsdan B—4 deelen koud water bijgiet. De boomwol zal dan volkomen opgelost zijn en na 13—18 uren gestaan te hebben, scheiden zich uit de oplossing naaldvormige kristallen af, die bij verwarming explodeeren. In plaats van zwavelcyaanpotassium kan voor de bereiding van het zwavelcyaanhwikzüver, (voor de slangen

. van Pharao) hefc zwavelcyaanammonium gebezigd worden, i hetwelk volgens Wood bereid wordt door i maat zwavelkoolstof, 4 maten ammonia liquida en 1 maat wijn. geest (met eenigen houtgeest vermengd) in eene groote flesch sterk te schudden; —na verloop van I—3 uren is de zwavelkoolstof inde vloeistof met eene roode kleur opgelost, waarna de vloeistof zoolang gekookt wordt, totdat de roode kleur verdwenen is en voor eene lichtgeeie heeft plaats gemaakt. Dan wordt de oplossing bij 33 C, verdampt en kristallijn of geheel droog verkregen. Wij lezen, dat bij eender vervaardigers van Phaiao s-slangen, Schültze in Potsdam, bestellingen op 1 millioen stuks zijn gedaan. Om lichtgas van zwavelkoolstof te bevrijden is vroeger door Thompson aanbevolen (zie No. 49 van den vongen jaargang) het gas met waterdamp vermengd, door eene roodgloeiende buis te leiden, tiet eenige middel. dat volgens Andersou het lichtgas volkomen van zwavelkoolstof bevrijdt, is het gas met groote hoeveelheden ammoniakwater af te wasschen. ' hn N. Amerika komt het chloroform in gebruik bij pijnlijke operaties aan dieren of bij bewerkingen , waarbij zij onrustig of wild worden. Zmlks is vooral bij paarden het geval, die licht verschrikken en zich soms zelfs tegen niet pijnlijke behandelingen, bijv. het beslaan der ! hoeven , verzetten. j Gelicinunlddeleii. Iriswater a ƒ1,50 de flesch van 1 kilo inhoud verkocht, bestaat uit bronwater, waarin een weinig keukenzout , lavendel- en citroenoiie is opgelost en waarin gewone zuurbevattende zwavelbloemen van den handel zijn gesuspendeerd. Nieuwe Berlijnsche gezondheidslikewr van Emil Trots, koninklijk Pruisisch en keizerlijk Russisch apotheker eerste klasse, opgegeven als uit versohe bergkruiden bereid en tegen 11 Sgr. (55 ets.) de flesch van J kan inhoud verkocht , bestaat uiteen suikerbevattend aftreksel van galange , oranjeschillen , pepermunt enz. « Openlijke correspondentie. N. te D. Het troebel worden der mixlura bestaande uit acetas mot' phicus (gr. 6J, jodetum kalicum (dr. 1) en aqua desliliata of laurocerasi (1 oncej is afkomstig van de vorming van moeielijk oplosbaren liydriodas morphicus. Bij verwarming der mixlura werd zij geheel helder en gaf bij bekoeling een praecipitaat, beslaande uit kristalnaalden. Ook bij eene aanzienlijke verdunning der mixtura mei water werd zij helder. Persoonlijke aangelegenheden. Te Amersfoort is de apotheek van wijlen J. G. van del Maath overgegaan op den Heer J. G. C. Sanders. Door den Gouverneur-Generaal van N'.-Indië verleend een tweejarig vertol naar Nederland aan den apolh. 3ae klasse J. G. A. Scharp de Visser. Advertcntïën. REIZIGEK. Wordt verlangd zoo spoedig mogelijk, althans vóór Januari, een ongehuwd REIZIGER in Drogerijen enk Chemicaliën. Adres met franco brieven aan de Ee-- dactie van dit Weekblad, letter' Z. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.