is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 31, 03-12-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutiscl» Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWLTRDA , Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, ƒ.4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Bedacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Vau 1 tot 6 Regels fi.—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelrecht.

W°. 31.

2“ Jaargang.

ZOIVOAO, 3 Wecember 1865.

Bij dit nommer behoort een Bijblad. MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN. Vanwege den Minister is ter algemeene kennis gebragt, dat bij den Boekhandelaar G. J. Mingelen (Eirma van Weelden en Mingelen) te ’s Gravenhage, en door diens tussohenkomst inde voornaamste Gemeenten des Rijks, tegen den prijs van dertig cents (/0.30) het Exemplaar is verkrijgbaar gesteld : „het Koninklijk besluit „van 5 November 1865 (Staatsblad n°. 135), houdende „aanwijzing van de Geneesmiddelen, bedoeld in het 4de „lid van art. 9 der wet van 1 Junij 1865 (Staatsblad „ n°. 60) , beschikking van den Minister van Biunenland„sche Zaken van 10 November 1865, houdende vaststelling der Lijsten van Vergiften en van Geneesmiddelen, „bedoeld inde artt. 7 en 30 der wet van 1 Junij 1865 „Staatsblad u°. 61 en Rapport der Commissie over de „zamenstelling van deze Lijsten gehoord, tezamen in„ gebonden. De Secretaris-Generaal hij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, (get.) J. Schröder. Mededeelingen. Ingezonden stukken. CHEMISCHE harmonica. Misschien is het feit, hetwelk ik hierbij mededeel, door meerderen waargenomen, maar, zoover mij bekend , niet inde scheikundige leerboeken opgenomen. Het verschijnsel der eigenaardige toonen, die ontstaan, wanneer men eene nauwe glazen buis houdt boven eene niet al te groote waterstofvlam, wordt beschreven onder den naam van chemische harmonica. Het is mij echter gebleken, dat dit verschijnsel volstrekt niet uitsluitend bij de waterstofvlam tehuis behoort, maar dat het door elke kool waterstofvlam kan worden voortgebracht, indien de vlam slechts klein is en de buis , waaruit zij ontwikkeld wordt, ver genoeg inde hoogte reikt, om de glazen buis eenige duimen naar beneden daarover heen te houden. Zoo is het mij bijv. best gelukt bij de gaslamp

van Bunzen, voorzien van den blaasbuistoestel, wanneer ik daaruit eene kleine vlam ontwikkelde. SPECIFIEK GEWICHT VAN ACIDUM SDLPHURICUM DILÜÏDM. Voor de bereiding van aoidum sulphuricum dilutum wordt door de Pharm. Neerl. opgegeven het langzaam vermengen van 1 gewichtsdeel geconcentreerd zuiver zwavelzuur onder 5 gewiohtsdeelen gedestilleerd water. Deze vloeistof wordt aangegeven een specifiek gewicht van 1,15 bij 15“ 0. te zullen hebben. Naar de opgegevene bereiding zal de vloeistof echter nooit dit specifiek gewicht bereiken; het zal niet hooger komen dan 1,116. Men verkrijgt eene vloeistof van 1,15 spec. gewicht, indien men 6 volumina geconcentreerd zwavelzuur met 40 volumina water, bijv. 6 drachmen (gemeten) zwavelzuur onder 5 oneen water, vermengt. Is nu het spec. gewicht der Pharmacopoea eene fout en moet het als 1,115 gelezen worden, of is men verplicht de bereiding der Pharmac. voorbij te gaan en eene vloeistof van 1,15 te leveren? MENGSEL VAN SUCCINAS AMMONICUS PYRO-ANIMALIS ' EN AQUA LAUKÜCERASI. Wij leveren het volgende als een nieuwe bijdrage tot de receptuur. Guttulae, bestaande uit succinas ammonicus pyro-animalis en agua laurocerasi aa unc. j, waren, uit de eene apotheek afkomstig, helder gebleven, terwijl zij uit de andere zeer spoedig na de ontvangst troebel werden en bleven, terwijl zich eene witte zelfstandigheid aan den bodem en de wanden van het flesohje afzette.— Van waar de oorzaak? Bij onderzoek bleek ons, dat wij hier met een gelijksoortig geval te doen hadden, als met het mengsel van acetas ammonicus liquidus en aqua laurocerasi, waarvan wij in N°. 13 en 14 van den lstcn jaargang gewag maakten. De succinas ammonicus pyro-animalis, die tot het troebel worden der droppels had aanleiding gegeven , reageerde eenigsjiijfiT*alcalfèc|i; terwijl het mengsel met neutralen zuren sucoin. ammonic. bereid, bij het /t^^^^§^,toej|;heider