is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 32, 10-12-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streeks 15 grein , en 7 geheele paeoniazaden. De aanwijg r zing van het gebruik geeft op, om het zakje gedurende zes p c maanden onafgebroken op den maagkuil te dragen , door

e Ë de katoenen banden vastgebonden en nog omgeven van . 1 een wollen lijfband ,om het vast aan de huid te doen 1 1 lisgen. Na verloop van bovengenoemden tijd wordt j k j het middel benevens de band onder een boom begrad , ven en aan vergaan prijs gegeven ! Verder wordt d , het gebruik van eenige spijzen en dranken tijdens de kuur ontraden (peulvruchten, varkensvleesoh, visch, f 1 brandewijn, koffie) en voor altijd bet hoofdvleesch van " het varken verboden. De dagelijksche drank moet <3 zijn : een aftreksel van lindebloesem of van driekleurige h viooltjes. De Industrieblatter bevestigen de vroeger (in No. 6 van 0 den lsten Jaargang) door ons uitgedrukte meening , dat de b dusgenaamde Haarlemmer olie (Medioamentum graiia proba-0 tum) bestaat uit balsamum sulphuris terebinthinaium. ineen zilveren lepel voorzichtig verhit, verdampte eerst terpentijnolie, vervolgens ontstonden er dampen van acroleïne en de lepel werd met een zwarten aanslag van zwavelzilver d bedekt. S Persoonlijke aangelegenheden. v Door Z. M. is benoemd tot apoth. 2<L kl. de apoth. ]i 3de kl. P. A. H. Dubois. 1 De Arnhemsche Courant van 6 December bevat het volgende bericht uit Arnhem : Hoewel wij niet gelooven, 0 dat plotseling onze apothekers giftmengers en onze docfc toren kwakzalvers zullen worden, wanneer de wet op de geneeskunde niet in volle werking is gebracht, mee■ o nen wij toch , dat het in het algemeen belang is, dat

het toezicht, bij de wet voorgeschreven, wordt georga; r niseerd. Sedert den lslen November zijn wij zonder pro| 2 vinciale geneeskundige commissiëu en zij die de taak j i van deze moeten overnemen, zijn nog niet benoemd. Hoe nadeelig dit werken kan, bleek dezer dagen, toen een plattelands-apotheek uit dezen omtrek verkocht werd, waardoor verscheidene vergiften te verkoop zouden wori den geboden. De wet verbiedt dien verkoop zonder waari borgen , maar zij, die er tegen waken moeten, bestaan ] volgens de wet nog niet. Alleen door welwillendheid zoo van geneeskundigen , die er zich in mengden, als van hen, die met dezen verkoop belast waren, zijnde vergiften niet publiek verkocht. Er is echter niet de i minste waarborg, dat dit ook in het vervolg zal verhinderd worden. Openlijke correspondentie. P. te V. Vervallen der kristallen is hetzelfde als verweêren (verkorting van verwederen , Duitsch verwittern). De Lalijnsche benamingen dezer eigenschap van de kristallen, om aan de lucht hun kristalwater te verliezen, zijn falisceeren of dilapseeren. Men gebruikt thans voor deze eigenschap ook wel het woord effloresceeren , maar reeds de Nederduitsche benaming van dit woord *opbloemen”' wijst aan , dal het eigenlijk iets anders beteekent. Berzelius beschrijft onder effloresceeren de eigenschap van sommige zouten, om boven hunne oplossing aan de bovenste randen der vaten, waarin zij bewaard worden , als korrelige uit wassen aan te schieten. De zouten, welke deze eigenschap het meest openbaren , zijn zure zwavelzure potassa, benzoezure ammonia, koolzure soda, zwavelzuur zinkoxyde. Deze efïlorescentiën ontstaan op die wijze, dat de oplossing aan de wanden van het vat verdampt en hier een kleine zoutkorrel aanschiet; tusschen deze korrel ep het vat wordt dan weder een weinig van de oplossing ingezogen, die op nieuw verdampt en eene nieuwe korrel naast de eerste aanzet. Tusschen deze trekt steeds meer van de oplossing inde hoogte en er ontstaan telkens nieuwe afzetsels, zoolang de uitwassende efflorescentie hare eigene zwaarte dragen kan. Men kan deze efflorescentie gemakkelijk en fraai verkrijgen , indien men in eene geconcentreerde oplossing van zure zwavelzure potassa een

. ; staafje van pijnboomen- of dennenhout plaatst. De vloeistof wordt dao m de overlangs ioopende vezels van het hout, opgezogen en begint i binnen een kort tijdsverloop aan zijn bovenste einde eene zeer fraaijei j vegetatie te vormen. Zoo vindt men ook dikwijls aan oude muren koolzure soda inde gedaante eener vertakte zwam uitgeslapen (Berzelius Lehrbuch I pag. 427 en 428). C. M. y. D. te ü. H0,50,3 (HO als electropositicf bestanddeel, vooraan) is immers steeds als de rationeele formule van zwavelzuurhydraat gesteld , wanneer het als éénbasisch zuur wordt aangenomen ? d. B. H. te A. Ik zocht te vergeefs naar de door u bedoelde benoeming in eenig ander Dagblad , terwijl ik erken , dal mij het bericht m de Rotterd. Courant is ontgaan. In het volgend nommer zal ik voor de plaatsing zorgen. Gij hebt volkomen gelijk met de werking van salpeterzuur op tin, het in wordt niet opgelost maar geoxydeerd. De woorden: »tot volledige oplossing” in No. 30 bij het onderzoek van tin op lood, konden dus enkel slaan op een mogelijk loodpehalle hetwelk dunkt ons duidelijk blijkt uit het verder onderzoek der gefiltreerde oplossing met joodpotassium. A dve rtentlën. APOTHEEK Een van goede getuigschriften voorzien JONGMENSCH zoekt eene betrekking als PROVISOR of EERSTE BEDIENDE. Conditiën worden franco verzocht onder N». 63 bij J. J. KLUIT Cz. Boekhandelaar , te Rotterdam. HANDBOEK DER Chemie en Practische Pharmacie, IN VERBAND MET DE PHARMACOPÜBA NEERLANDICA. DOOR J. F. L. REÜDLER. (Physica, Practische Pharmacie en Anorganische Chemie.)

64-6 bladz. en 2 uitsl. 'platen. Van dit voortreffelijke boek zijn nog een paar Exemplaren te krijgen voor f3. ffs ui plaals van f 7.50 bij K. H. SCHADD te Amsterdam en op bestelling alom. J. VAN EGMOND Jr. te Arnhem , heeft uitgegeven : Geneeskundige Staatsregeling. BESLUITEN betreffende de Geneesmiddelen bedoeld in art. 9, al. 4 der wet, regelende de uitoefening der Geneeskunst, de vergiften en de minima voor den algemeenen handel. MET MEMORIE VAN TOELICHTING. Groot BVO.8V0. Prijs 40 Cts. |iip88fc Bij de WED. W. CLEMENT, Boekhandelaarster te Amsterdam, Prinsengracht bij de Westerstraat 00 667 , zijn op de pers FIGUREN VOOR DE VERGIFTEN, bedoeld onder staat B bij Koninklijk besluit van November 1865. Bestaande in witte doodshoofden en beenderen op een zwart veld met bijvoeging van vergif onder Staat B. Bij franco aanvrage a contant is de prijs 20 centen per vel van minstens SO figuren van verschillende grootte. Errata In het Bijblad van Ufo. 31. kolom i reg. 18 van bov. staat; »/3 chinine” lees : y>y chinine.” » 6 » 17 » » » «organische” » «onverwachte.” » 7 « 15 » » » «Einigheit” » «Einigkeit.” Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.

Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.