is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 33, 17-12-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmact'utisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA , Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zgturdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, (4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zehden aan den Rédacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of. vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van ï tol 6 Regels f I.—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelrecht.

ZOIVDACt, 1? December 1863.

jV". 33.

26 Jaargang. |

Mededeellngcn. Ingebonden stukken.

NOG EENE KLEINE BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN HET CIILOROPHYLL. Yau alle kleurstoffen , die inde planten voorkomen , is het bladgroen de meest verspreide; het komt nooit in opgelosten vloeibaren toestand voor, maar steeds in den vorm van bolletjes. Eene uitzondering hierop maakt het chlorophyll van Spirogyra, eene wiersoort, alwaar het zich voordoet als een platte , spiraalvormige , tegen den binnenwand aanliggende band. Men heeft door uittrekking met alcohol enz. ontdekt, dat die korrels of banden niet geheel maar slechts gedeeltelijk uit . groene kleurstof bestaan; het overige (meestal het binnenste gedeelte) bestaat uit zetmeel, was en proteïnestoffen. Voor het ontstaan der groene kleurstof is inzonderheid de vrije toetreding van het zonlicht gunstig; de geele stralen schijnen het meest van- invloed te zijn. Inden herfst ziet men de groene kleur dikwijls in eene geele veranderen. Volgens Premy kan de groene kleurstof van het bladgroen scheikundig in twee andere gesplitst worden, waarvan de eene geel, de andere blauw is ; de eerste heet phylloxanthine, de tweede phyllocyanineznur (zie het vorige Nommer). Indien men de groene plantendeelen aan het zonlicht onttrekt, verbleeken zij; dit bleek worden is dikwijls een ziekelijk verschijnsel, hetwelk den naam van chlorose draagt. Daar waar het zich vertoont, is alleen de geele kleur ontwikkeld ; Worden de verbleekte plantendeelen in aanraking gebracht met een zuur, dan keert de groene kleur terug. De theorie is deze : chlorophyll-bevattend celvocht reageert zuur; de oorzaak nu van eiken chlorotisohen toestand ligt daarin, dat de eiwitachtige stoffen in het plasma Voorkomende ontleed worden , waarbij ammonia-vorming Plaats heeft; de ammonia verzadigt het zuur in het Celvocht en krijgt de overhand, zoodat dit ten laatste eene alcalische reactie vertoont. In eene alcalische oplossing kan 'geen bladgroen gevormd worden; maakt men deze echter weder zuur, dan is het vereischte tot chlo-

rophyll-vorming aanwezig. Door aanwending van ijzerzouten kan dit eveneens plaats vinden; zwavelzuur ijzeroxydule b. v. geeft met ammonia ijzeroxydule-hydraat en zwavelzuur ammoniumoxyde. Het eerste zet zich aan den celwand vast, het celvocht wordt weder zuur en in staat gesteld de groene kleurstof te voorschijn te brengen. Kan men rozenbottels werkelijk vruchten noemen ? Wij meenden, om een antwoord op deze vraag (uit N°. 31 Bijblad) te geven , niet beter te kunnen doen , dan ons te refereeren aan het werk van Dr. D. J. Coster. (De plantkunde, geschetst door Dr. D. J. Coster, Amsterdam, C. L. Brinkman, reeds inden vorigen jaargang van dit Blad gunstig beoordeeld). Op bladz. 264 vonden wij met betrekking tot de vraag hit volgende : „de bloembodem (hier, die der roos) bezit eene uitgeholde gedaante; zijn buitenwand hangt zamen met de binnenzijde van het onderste gedeelte van den kelk; ter plaatse waar de bloemkroon en meeldraden zich vrij vertoonen, schijnen zij op den kelk te ontspringen, hoewel zij eigenlijk veel lager, namelijk aan de binnenzijde van het onderste gedeelte van den kelk, tegelijk hiermede gevormd zijn.” Bladz. 307 inde noot: „men neemt bij de roos aan , dat de bloembodem eene uitgeholde gedaante bezit en tot steun strekt aan meerdere stampers. Later zou de daaruit voortspruitende vleezige vruchtbodem aan zijnen top geopend en nog met een gedeelte van de vrije kelksllppen bezet blijven en inwendig dein vruchtjes veranderde stampers bevatten. Th. Uittreksels uit binnen- en buitenlandsche tijdschriften. ... Trechter voor filtreeren van Piccard. – ke dienen moet om het filtreeren , vo(jfaL,,bij>.afwasSiiJiiii\ gen van praecipitaten te bespoedigen jfe beginsel, dat, wanneer zich eene kojpin vloeistof iiv tjé * afvloeiingsbuis van den trechter bevindt, dë drukking doop V '■ Jr x, / ‘