is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 33, 17-12-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar naar beneden uitgeoefend , de drukking der vloei-

stof bevordert, die zich op het filtru.ru bevindt, waarbij het eene noodzakelijke voorwaarde is, dat de randen van het filtrum dicht aan de wanden van den trechter sluiten. Met andere woorden , inde afvloeiingsbuis van den trechter moet zich eene kolom vloeistof bevinden , tusschen filtrum en trechterwand mag geen lucht kunnen doordringen , de vloeistof uit de treohterbuis drukt naar beneden, daardoor wordt een luchtledig tusschen deze kolom en het filtrum geboren, tengevolge waarvan de buitenlucht met sterke kracht op de vloeistof drukt, die zich op het filtrum bevindt. Om dit doel te bereiken, wordt aan&de uitvloeiingsbuis van den trechter door middel vaneen stop van caoutchouk eene nauwe glazen buis((1,35—3 millimeters wijd) verbonden , die van boven of in het midden eene GO vormige ombuiging heeft om te verhinderen , dat de vloeistof geheel afloopt. In deze nauwe buis bevindt zich nu 'altijd eene kolom vloeistof en wanneer men zorgt, dat het papier van het filtrum nauwkeurig aan de wanden van den kegelvormigen trechter sluit, zonder vouwen of andere onregelmatigheden , zoo zal volgens Piccard de filtratie 10—12 maal spoediger geschieden dan bij de gewone wijze van filtreeren (gelijk bekend is op een geheel tegenovergesteld beginsel berustende, wat het plaatsen van het filtreerpapier inden trechter betreft). Het volkomen aansluiten van het filtrum aan den trechter is bij de methode van Piccard, gelijk van zelf spreekt, bepaald noodzakelijk. Nadat men dus het papieren filtrum inden trechter heeft gelegd , bevochtigt men het eerst en drukt met den vinger alle luchtbellen tusschen glas en papier weg. Op gelijk beginsel is door Piccard de filtratie door asbest, kool, boomwol, enz. alsmede de deplaceermethode ingericht. De trechter met de vloeistof sluit nauwkeurig inde caoutchouk stop eener flesoh, terwijl door eene tweede opening dezer stop eene buis is gestoken, die 2 maal rechthoekig omgebogen uitkomt in eene andere flesch gevuld met water, waarin een hevel geplaatst is, die in werking gebracht wordt. Hoe langer, het loopbeen van den hevel is, des te sterker wordt de drukking op de vloeistof, die men nog vermeerderen kan , door het water inde flesoh door eene tamelijk geconcentreerde oplossing van ehloorcalcium of zelfs door kwikzilver te vervangen. Het verzamelen en afwasschen van praecipitaten. Om eenige lichte praecipitaten, die lang in eene vloeistof gesuspendeerd blijven, zonder verlies te verzamelen en af te wasschen , voegt Muller bij de vloeistof een zeepachtig water, bereid uit stearinezuur, ammonia liquida en zwakken alcohol. Men schudt alles gezamenlijk, totdat er eene dikke massa is ontstaan , die roet azijnzuur in overmaat op nieuw wordt geschud. Het stearinezuur scheidt zich af en omwikkelt daarbij het praecipitaat, zoodat men nu slechts behoeft te filtreeren , om de heldere vloeistof te verwijderen, waarbij een mengsel van stearinezuur met

het praecipitaat terugblijft, waaruit men het vetzuur door oplossing of door caloineeren kan afscheiden. Vervalsching van handelswaren in Engeland. Tahak (waarvan het gebruik in 1863 omstreeks 1 kilo per hoofd bedroeg) kwam weinig vervalscht voor. De vervalschingen bestonden in rietsuiker s drop , hoefblad, koolbladen, ijzervitriool, lampenzwart, stramonium, kool, lavendel en bij voetwortel. Snuif werd veelvuldig vervalscht aangetroffen met kalk, verder met gemalen geelhout en met zand. Peper kwam meer dan eenige andere handelswaar vervalscht voor, met gips (soms 32 proo.), zetmeel, zand, de schillen van rood mostaardzaad , rijst (tot 30 proc.). Koffie werd veelvuldig vervalscht gevonden met gebrande suiker (en zoo tot nog hooger prijs verkocht dan zuivere koffie) , zeldzaam met de schillen van mostaardzaad. • Bier. De verdunning met water was bedekt door bijvoeging van suiker , stroop enz. Verder vond men de bestanddeelen van paradijskorrels, oorianderzaad, mostaardzaad , kalmoes , ook ijzervitriool. Kokkelskorrels , tabak en andere vergiftige zelfstandigheden werden niet aangetroffen. Alcohol. Men heeft beproefd den alcohol, die voor technisch doel met houtgeest is vermengd (als zoodanig vrij ingevoerd) drinkbaar te maken , maar deze pogingen hebben telkens schipbreuk geleden. Daarentegen heeft men den houtgeest zelven zoo ver gezuiverd , dat hij in eene tamelijke hoeveelheid zonder gevaar voor ontdekking onder spiritus vermengd kan ' worden. Er worden verschillende geestrijke dranken ver-I kocht, waarbij als opwekkend middel ondersalpeterigzure aether, bereid uit het mengsel van spiritus en houtgeest, ten grondslag ligt. Deze dranken worden door de armen veelvuldig gebruikt, omdat zij voor weinig geld bedwelming veroorzaken. In N°. 17 van den lsteu Jaargang hebben wij vermeld, dat ohloorbaryum thans veelvuldig wordt aangewend tot het vermijden van den ketelsteen, dewijl het den zwavelzuren kalk van het water omzet in oplosbaar ehloorcalcium en in zwavelzure baryt, welke laatste wel zeer onoplosbaar is, maar poedervormig in het water blijft gesuspendeerd en geen vaste korst vormt, gelijk zulks bij den zwavelzuren kalk het geval is. Toen echter Prof. Vogel een hard bronwater onder bijvoeging van chloorbaryum voor gedestilleerd water wilde overhalen, bleek het, dat deze bijvoeging van chloorbaryum inden destilleerketel ondoelmatig is voor de bereiding van gedestilleerd water. Het gedestilleerd water toch bevatte bij deze bewerking steeds ohloorwaterstofzuur, volgens Bleker, gevormd tengevolge van het magnesiagehalte van het bronwater. Het ohloorbaryum brengt de magnesiaverbinding over in chloormagnesium, hetwelk bij verhitting wordt ontleed in chloorwaterstofzuur en magnesia. Tinctura aloës. Deze tinctura , beter solutio geheeten , wordt door Walthéry op eene zeer eenvoudige wijze enkel door oplossing bereid. Zij is niet inde Pharmaoopoea Neerlandica opgenomen , maar behoorde o. a. tot de voorschriften der Pharra. Belgica , zoodat wij bij het