is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 33, 17-12-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot den normalen staat gebracht worden , door haar aan het koken te brengen en er alsdan eenige droppels salpeterzuur bij te voegen , totdat de neerslag verdwenen is.

Als middel tot genezing van geslotene en opene vorstbuilen wordt vloeibaar gemaaide schrijnwerkerslijm aanbevolen. Men dompelt linnen lappen in heete schrijnwerkerslijm en legt ze vóór het slapen gaan zoo warm om, als men het verdragen kan. Men omwikkelt vervolgens de plaats met andere lappen of doeken en laat alles er 3 nachten en een dag op liggen. Persoonlijke aangelegenheden. Inde vergadering van 30 November 11. is door den Gemeenteraad te Botterdam de Heer Johs. Agema benoemd tot Apotheker in het Ziekenhuis aan het Coolsingel aldaar. Deze benoeming geschiedde tengevolge eener voordracht der Commissie van administratie als uitslag van een vergelijkend examen, waartoe zich 34 aspiranten hadden aangeboden, waarvan evenwel slechts 10 waren opgekomen. De examinatoren waren de heeren Dr. Rienderhoff, directeur van het ziekenhuis , P. Brouwer en Robertsen, apothekers en B. A. van der Burg, lector inde scheikunde aan de Clinische school. Wij zijn door eene bevriende hand in staat gesteld eenige nadere bijzonderheden over het examen mede te deelen, waarmede wij meenen onzen lezers genoegen te doen. Het examen liep over physica , anorganische en organische scheikunde (quantitatieve analyse), pharmacie en toxicologie. Als bijzondere punten werden behandeld : definitie van balans, verschillende wijzen ter bepaling van specifiek gewicht, verschil tussohen de areometers der Pharra. en van Beaumc, beschrijving van galvanische batterijen, spectraal-analyse, opgave van do beste bereidingswijze der pillen van Blaud en Valet en van de pilules de Blancard, zoomede van ungnentum jodeti kalici, onderzoek van zwavelzuur chiniue en chloroform op vervalschingen en verontreinigingen, de titreermetbode en hare toepassing, omschrijving van het woord „aequivalentgetallen” en hetgeen daarmede in betrekking staat, onderscheid tussohen allotropie , isoraerie, polymerie en metamerie , quantitatieve bepaling van het ureum inde urine en van suiker in diabetes-urine ; definitie van het woord : „glucosiden”, beschrijving vaneen onderzoek op lijken , vermoedelijk vergiftigd met arsenigzuur of met blauwzuur. Het praetische gedeelte bepaalde zich tot een onderzoek van urine op suiker. Als eene bijdrage tot het door ons geplaatste omtrent de homoeopathie in betrekking tot de pharmacie kunnen wij nog berichten, dat te Amsterdam (tijdens het vraagstuk hangende was omtrent de bevoegdheid van den homoeopathischen geneesheer Dr. Callenbaeh van zelf geneesmiddelen te leveren), vijf horaoeopathisohe apotheken zijn opgericht , namelijk door de heeren : Meesma en Scheffer (van Tijen) , Sembrek, Dr. Ankersmit, Alma en Walter. In November 1.1. is te Amsterdam overleden de heer C. C. Knol, gedurende 50 jaren apotheker aldaar. De heer Rijk , secretaris der Maatschappij tot bevordering der Pharmacie, zal 1 Jan. zijne apotheek opheffen , daar hij zich geassocieerd heeft met den beer d’Ailly. 1 Dec. zijn van het Nieuwe Diep naar Batavia uitgezeild (met het schip Quartet, kapt. Mulder) de apoth. Wolff en Erentman, beide geengageerd door den heer de Waal Spruyt, apotheker te Batavia. (Wij hebben met genoegen plaats gegeven aan bovenstaande persoonlijke berichten, ons uit Amsterdam toegezonden, Onze óollega’s zouden ons zeer verplichten met de

| veranderingen en bijzonderheden op te zenden, die erin hunne verschillende woonplaatsen voorkomen. Op deze wijze ! kan door ons Blad een ieder op de hoogte blijven van hetgeen I er onder de Collega’s in ons vaderland voorvalt en men leest nog wel eens gaarne’, hoe het met zijne vroegere collegievrienden, bedienden of kennissen inde wereld gaat. Het kan daardoor een schakel worden tot een vriendschapsband om de Nederlandsche apothekers. Red. Openlijke correspondentie. d. B. H. te A. Gelijk uit onderstaande advertentie blijkt , is ook de Wed. Clement gedeeltelijk teruggekomen van het idee der doodshoofden en beenderen; zij zal nu ook gekleurde sterren uitgeven. Wij hebben het reeds ineen paar vorige artikels uitgesproken , dat wij met u het aantal ligchamen , als gevaarlijk aangewezen, veel te uitgebreid rekenen. Inoien de apotheker niet uit beginsel waakzaam en zorgvuldig is, zullen de duidelijkste en meest opvallende aanwijzingen niet voor vergissingen vrijwaren. Wij houden ons voor uw verder schrijven zeer aanbevolen en zullen van alles een zooveel mogelijk gepast en bescheiden gebruik maken. M. M. K. te A. Wij beantwoorden ü in het volgend nommer. Advertentie!». fSjSsSJ8*'1’ Men verlangt in eene der voornaamste steden van Zeeland in eene Apotheek een Geëxamineerd BEDIENDE, tegen salaris, kost en inwoning. Brieven franco, lett. Z, de Heeren VAN BENTHEM & JUTTING te Middelburg. De Zaaijer. FABRIEK VAN CHEMICALIËN. BABBEL IN DROGERIJEN Bloemgracht 88, M°. 38. De ondergeteekenden berigten, dat hunne Scheikundige Werkplaats (onlangs overgebragt naar de voormalige suikerraffinaderij DE ZAAIJER) thans in volle werking is, en zij in staat zijn alle orders op Chemicaliën en Droogerijen met spoed en tot billijke prijzen uittevoeren. Amsterdam, Dec. 1865. B. A. TAS !>OOR\ & Comp illÖr* BÜ de WE]D- W. CLEMENT, Boekhandelaarster te Amsterdam , Prinsengracht bij de Westerstraat 00 667 , zijn te bekomen FIGUREN VOOR DE VERGIFTEN, bedoeld bij Ministerieele beschikking van November 1865, bestaande in sterk in ’t oog springende dubbelde Steri'Cß a 25 cent het vel, en voor de meeste dier middelen zeer doelmatige .1 flicellüll gen van clwoflshooitlen a.20 cent het vel van SO figuren van verschillende grootte. Aanvrage franco a contant, J. VAN EGMOND Jr. te Arnhem , heeft uitgegeven ; Geneeskundige- Staatsregeling. BESLUITEN betreffende de Geneesmiddelen bedoeld in art. 9, al. 4 der wet, regelende de uitoefening der Geneeskunst, de vergiften en de minima voor den algemeenen handel. MET MEMORIE VAN TOELICHTING. Groot BVO.8V0. Prijs 4-0 Cts. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.