is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 34, 24-12-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gumm-res. ammoniac. in massa 57 ets. het % kilo. Oleum de cedro Ia Messina f 7,30. O 1 eum foeniculi e seinen, genuiu. f 4,30, Oleum majoranae f 16,50. Oleum matico f' 90 het y2 kilo; f' 6 het mcd. once. Oleum rorismarini Ia ïtal. f 4,50. Rad. althaeae alb, elect. tot. f 33,50; concis. I 39 dit. albiss. extraf. 52. Veratrinum alb. f 5 het med. once.

Persoonlijke aangelegenheden. De Staats-Courant no. 397, 298 en 300 bevat de benoemingen der leden en plaatsvervangende leden van de geneeskundige raden voor Zuidholland, Noordholland, Friesland en Groningen, Gelderland eu Utrecht, Overijssel en Drenthe. De benoemde apothekers zijn : Voor Zuidholland. Leden: A. C. Cramer en P. J. Haaxman te Rotterdam, W. Huygens Wzn. (oud-apotheker) en 0. C. Vorstman te ’s Gravenhage, G. J.Jacobsou (oud-apotheker) te Schiedam, A. van Scherpenzeel te Schoonhoven. Plaatsvervangende leden : G. Bisschop , en J. C. T. Vigelius te ’s Gravenhage, G. W. Boot te Gorinchem, B. Eeckma te Rotterdam, B. J. Foruara te Leiden, Dr. J. de Vrij te ’s Gravenhage. Voor Nookdholland. Leden : 0. W. Bruinvis te Alkmaar , J. C. F. Kerkholf, D. Pas en A. Stellingwerf!’ (oudapotheker) te Amsterdam , J. C. Kruseman te Haarlem , H. van Waesberge te Hoorn. Plaatsvervangende leden: H. Broos en J. Svvens te Haarlem, J. Polak, W. Stoeder en J. Zoutmaat Brugman te Amsterdam, J. Sevenhuizen te Helder. Voor Friesland en Groningen. Leden: C. H. van Ankum en J. Post te Groningen, E. Bloembergen en J. J. Bruinsma te Leeuwarden , J. F. de Hosson te Veendam , P. van Kletters te Dokkum. Plaatsvervangende leden: J. C. Bakker te Oude Pekela, H. Bennema te Groningen , J. H. Berghuis Krak te Veeudam, S. Heemstra te Workum, I. Mulder te Franeker, J. Posthuma te Dragten. Voor Noordbeabant en Limburg. Leden: J. A. ii. Bosquet en J. J. Steyns te Maastricht, J. L. van Hall te Bergen op Zoom, VV. A. van Houten te’s Hertogenbosch. Plaatsvervangende leden : A. J. N. J. Bolsius te ’s Hertogenbosch, A. F. A. Maassen te Breda, P. J. Roersch en H. A. Stassen te Maastricht. Voor Zeeland. Leden.- J. J. A. Baert en D. J. J. Marinissen te Middelburg, S. G. N. van der Grijp te Zierikzee. Plaatsvervangende leden: P. M. de Ligny te Middelburg, H. P. Winkelman te Vlissingen. Voor Gelderland en Utrecht. Leden P. G. van Anrooy te Zalt-Bommel, C. M. van Dijk en H. C. van Setten (oud-apotheker) te Utrecht, P. Hondius te Amersfoort, G. van der Kaa te Arnhem, R. J. Opwijrda te Nijmegen. Plaatsvervangende leden : J. O. van Bijlert te Nijmegen, G. Duffer Blom, F. D. Fontein en J. Hanekamp van Harinxma te Utrecht, G. L. Tjeenk Wellink te Zntphen, J, P. C. van Tricht te Arnhem. Voor Overijssel en Drenthe. Leden: N. A. Dibbits te Assen, A. W. Kroon te Deventer, B. Meulenhoff te Zwolle, E, P. Stheeman te Meppel. Plaatsvervangende leden : L. Bbbinge te Meppel, J. H. C. Nellenstein te Zwolle, W. G. Top Jzn. te Kampen. Door den Gouvern. gener. van N. Inclie neergeplaatst bij ’s Rijks magazijn van geneesm. de apoth. 2de kl. D. Eekma van het garniz. hosp. te Kedong Kebo; bij het garniz. hosp. te Kedong-Kebo de apoth. 2de kl. C. P. Miciiielsen. Openlijke correspondentie. Kr. te A. Wij meenden hel meest gevoegelijk uwe geëerde opmerkingen in deze rubriek te behandelen eu te beantwoorden. jMet betrekking lot uwe opmerking omtrent bet specifiek gewicht van

acidum sulphuricum dilutum willen wij zelfs voorbijgaan, dat acidum 1 sulphuricum param vaneen specifiek gewicht van l,Só zeer zelden voorkomt, dewijl men met I’harmacopOea en wet inde hand , den apotheker kan verplichten ecu acidum sulpliuricmn van dit zeer hooge specifiek gewicht te bezitten eu aan te wenden. Maar al bezigt men voor de bereiding van acidum sulphuricum UUutum een geconcentreerd zwavelzuur van 1,85, dan zal men bij verdunning van 1 deel van dit zuur met 5 deelen water nooit een verdund zwavelzuur van 1,15 kunnen verkrijgen. Volgens de tabel van Ure toch bevatten 100 deelen zwavelzuurhydraat van 1,85 (oI volgens Ure van 1,8485j 81,54 deelen watervrij zwavelzuur. Bij verdunning met 500 deelen water zullen de gevormde 600 deelen. gelijk van zelf spreekt, deze zeilde 81,54 deelen watervrij zwavelzuur moeten bevatten. 100 Deelen van dit verdund zwavelzuur bevatten derhalve (600: 100 81,54: x) 13,50 deelen watervrij zwavelzuur, welke verhouding volgens de bovengenoemde tabel van Ure juist overeenkomt met een spec, gewicht van 1,115, terwijl een spec. gewicht van 1,15 op een proccntisch gehalte van 17,80 aan watervrij zwavelzuur wijst Prol. Kopp in zijne (onvoltooide) aanteekeningeu op de Pharm. Neerl. meent, dat de opgave der I'harmacopoea eeue fout is en 1,115 moet zijn. De vraag is dus naar ons inzien voor den Nederlandschen apotheker in het geheel niet beslist, of hij acidum sulphuricum dilutum van 1,15 (te verkrijgen volgens ons voorschrift in No. 31), dan wel (letterlijk volgens het voorschrift der I’harmacopoea bereid) van 1 115 moet geven. Men zal alweder in dit twijfelachtig geval het best doen den knoop, door te hakken door onderlinge afspraak, met degeneesheeren derzeltde plaats en bij het atgeveu van copie vaneen recept, door vermelding van het spec. gewicht van het algeleverde acidum sulphuricum dilutum. Bij acidum hydrochloricum is dunkt ons geen twijfel, welke der twee acida hydrochlorica inde Pharmac. vermeld , moet genomen worden indien van purum sprake is. Omtrent de kleur van unguenlum oxydi hydrargyrici zijn wij het niet met u eens, dat men met oxydurn hydrargyricum . ,Neeii. geène zalf van eene appelbloesemkleur maar van eeue geele kleur verkrijgt. Wij moeten u opmerken, dat de Pharm. het oxydurn hydrargyricum niet oranjegeel maar oranjekleurig noemt, eu niettegenstaande het praepafaat wel eens wat geel uitvalt, kan men het echter zeer goed ook na afwassching met potassa en kokend water, van de verlangde kleur verkrijgen. Wij hebben dit zelfbij ondervinding, alsmede dat men door dit (gocayedruogd) oxydurn hydrargyricum JNeerl. , dat reeds naar het voorschrift pulvis sublilissimm moet zij u , met het vet bij gedeelten ondereen te mengen, eene zalf van de eigenaardige appelbloesemkleur verkrijgt; terwijl er eene geele kleur te voorschijn treedt, wanneer met het'droge oxydurn hydrargvricum vóór de bijvoeging van het vet sterk in deu mortier inwrijft en nog meer, wanneer men het met eemge droppels water aanmengt Gaarne geven wij plaatsing aan de volgende vraag ter openlijke beaniwoording ; -Waaraan moet hel verschil inde kleur van Aqua phagadaenica lutea ..bij verschillende bereidingswijzen toegeschreven worden ? Bij het pe..bruik van dezelfde aqua calcis verkreeg ik door langzame atmeneim. -van het kwikzilverchloiide meestal eene oranjeroode vloeistof terwijl -deze door eenvoudige opgietmg van kalkwatcr op lijn gewreven kwik«zilvefchloride of omgekeerd, eene citroengeele kleur vertoonde " Den bestendigen lezer. A. Het ingezonden stuk omtrent de öpschriften onder staat li wordt niet geplaatst. Advertentiën. De WED. W. CLEMENT, Prinsengracht bij de Westerstraat 00 667 , te Amsterdam, geeft met uitmuntend succes voortdurend uit: FIGUREN VOOR DE VERGIFTEN, «lasSUtoelde stenren a 25 cent en doodshoofdeu a 20 cent het vel. Aanvrage franco a contant; de toezending der vellen geschiedt franco per post. APOTHEEK. In eene APOTHEEK te Leeuwarden wordt met April aanstaande, een bekwaam ÜSedlemle gevraagd. Adres franco brieven lett. A, bij den Boekhandelaar H. KUIPERS te Leeuwarden. Snelpersdruk van H, C. A. Thieme , te Nijmegen.