is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 35, 31-12-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdampt! Het ©verblijvende, dat theïne, zwavelzure! magnesia, en misschien eenig looizuur aan magnesia ge- | bonden bevat, wordt weder met aether uitgetrokken, | totdat er niets meer wordt opgelost, de aether in eene i

kleine retort, waarvan het gewicht bekend is , afgede- | stilleerd , de retort in het luchtbad gedroogd en weder j gewogen. De toename van de retort aan gewicht geeft het gehalte aan theïne aan. Men kan ook ineen glazen schaaltje den aether verdam- | pen,, die tot het laatste uitspoelen der retort gediend heeft 1 en zoo het theïnegehalte bepalen. Volgens Claus bevat- i ten goede theesoorten 1 2,5 -J- theïne. Bijtende potassa en soda zijn door Hunter bereid uit zwavelzure potassa eu soda, door deze sulphaten met bijtenden kalk te vermengen en het mengsel aan eene aanmerkelijke drukking te onderwerpen. Om chroomzure zouten door de titreermethode te bepalen Wordt door Dr. Rube partij getrokken van het feit, nat 1 aeq. chroomzuur 8 aeq. geel bloedloogzout (ferrocyaanpotassium) in rood zout (ferridcyaan-potassium) overbrengt. Men lost 40 gram geel bloedloogzout in water op en verdunt de oplossing tot 1 liter. Van het chroomzure zout, dat men bepalen wil, wordt 0,3—0,7 gram in water opgelost, het chroómzuür door eenig zoutzuur vrij gemaakt en de oplossing tot 100 C. C. water verdund. Dan voegt men uit" eene burette zooveel der oplossing van het geel bloedloogzout bij , dat het laatste in overvloed voorhanden is, hetwelk men dooreen droppel zeer zure oplossing van ijzerchlonde herkent. Etiquetten op fiesschen kunnen (volgens het Brcsl. Gewerbebl.) voor aantasting door oliën of zuren beschut worden , door ze met eiwit te overdekken, dan aan eene verhitting door stoom bloot te stellen, en ze eindelijk bij omstreeks 1000 C. te drogen. Het schoonmaken van wijnflesschen met hagel eischt veel voorzichtigheid, dewijl allicht eenige hagelkorrels iu de enge ruimte tusschen bodem en wand blijven hangen en slechts met moeite kunnen verwijderd worden. Wordt nu bij het vullen der ondoorzichtige wijnflesschen niet op de aanwezigheid dezer hagelkorrels gelet, dan loopt men groot gevaar, dat bij het vullen met eene vloeistof, die vrij zuur bevat, zooals wijn of azijn, het lood van den hagel opgelost en de vloeistof vergiftig wordt. Voor eenigen tijd had te Parijs een vergiftigingso-eval van dezen aard plaats , waarbij men op den bodem der flesch nog 12 hagelkorrels vond. Om vetten oliën, was, spermaceti enz. rood te kleuren wordt door’Dr. Hirtel op de volgende wijze een zuiver extract van alkannewortel vervaardigd. De fijn gesnedene wortel wordt getrokken met zorgvuldig gezuiverden petroleum-aether. De kleurstof van den alkannewortel wordt hierdoor zeer spoedig uitgetrokken en de petroleum-aether vervolgens uit het waterbad afgedestilleerd. Het residu wordt in eene vlakke schaal bij eene zachte warmte of beter nog ineen stroom warme lucht gedroogd. Er blijft een zeer donker, reukeloos, week extract terug, hetwelk een zeer kleurend vermogen bezit en waarmede men de verschillende zelfstandigheden zeer traai kan rood kleuren. Over het gereedmaken vaneen unguentum uit jodetum kalicum en jodetum plumbicum wordt door Eymael de volgende bijzonderheid medegedeeld. Deze zalf kau geel of wit voorkomen, al,naar den modus /aaiend*. Vermengt men

de beide zouten droog onder de axungia, dan verkrijgt men eene gele zalf. Wrijft men echter de twee zouten vooraf met een weinig (bijv. 2 scrupels) gedestilleerd water, voordat men er de axungia bij doet (gelijk zulks bij het mengen van zouten onder zalven vaak geschiedt), dan heeft er ontkleuring plaats en het resultaat is eene bijna geheel witte, slechts zeer weinig gele zalf. De oorzaak is gelegen in het ontstaan vaneen jodozout (jodo-plumbas kalicus) bij het ondereenmengen der 2 haloïdezouten. dehelmiaiddelen. Mondwater van Hermann Thiel tegen tandpijn , scheurbuik enz. leverde bij .de analyse ter nauwernood 18 procent spiritus , een ' weinig ijzer-violetkleurende looistof, kleurstof van het rood sandelhout en sporen van aetherische olie op. Men verkrijgt een gelijksoortig praeparaat door 3 deelen kruizemunt, 2 deelen salvia, 4 deeleu poeder van rood sandelhout, 160 deeleu water en 40 deelen spiritus gedurende een dag op eene warme plaats te laten staan en dan te filtreeren. Persoonlijke aangelegenheden. De apotheek onder de firma O. 0. Knoll en Zoon te Amsterdam gaat met 1 Januari over aan den heer C. M. de Bruijn. Openlijke correspondentie. ,1. M. P. te A. Uw stuk wordt in het volgend nommer geplaatst. Adver Écntlën. ; Men verlangt zoo spoedig mogelijk in eene voorname Apotheek te Amsterdam een bekwaam BEDIENDE (liefst geëxamineerd). Adres franco, onder lett. P, aan den Heer A. J. CRAMER, Boekhandelaar, Singel over het Spui, No. 477. De Zaaijer. FABRIEK VAM CHEMICALIËN. HANDEL IN DRÖO6ERIJBN Bloemgracht 90, H°. 38. De ondergeteekenden berigten , dat hunne Scheikundige Werkplaats (onlangs overgebragt naar de voormalige suikerraffinaderij DE ZAAIJER) thans in volle werking is, en zij in staat zijn alle orders op Chemicaliën en Droogerijen met spoed en tot billijke prijzen uittevoeren. Amsterdam, Dec. 1865. B. A. VA* DOOR* & Comp- J. VAN EGMOND Ir. te Arnhem , heeft uitgegeven = Geneeskundige Staatsregeling. BESLUITEN betreffende de Geneesmiddelen bedoeld in art. 9, al. 4 der wet, regelende de uitoefening der Geneeskunst, de vergiften en de minima voor den algemeenen handel. MET MEMORIE VAN TOELICHTING. Groot Bvo.8vo. Prijs 40 Cts. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.