is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 38, 21-01-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uittreksels uit binnen- en buitenlands che tijdschriften.

Eenige bponderheden over het jodetum kalicum. Payen heeft onlangs een zeer belangrijk opstel over deze zelfstandigheid voorgedragen inde Académie des Sciences te Parijs, waaruit wij eenige bijzonderheden mededeelen. Hetjoodpotassium van den handel bevat bijna altijd koolzure potassa en vrij jodium. Door koolzuur wordt namelijk het joodpotassium ontleed en jodium vrijgemaakt. Yan daar de werking der koolzuur bevattende dampkringslucht, want is de,, lucht van koolzuur bevrijd, dan oefent zij deze werking niet op het jodium uit. Eene verzadigde oplossing van joodpotassium blijftin een doorschijnend gesloten vat gedurende langen tijd kleurloos aan het verstrooide licht en twee uren aan het zonlicht. Wordt de oplossing met zetmeel vermengd, dan blijft het mengsel onder dezelfde omstandigheden insgelijks kleurloos. Is het joodpotassium echter een weinig alcalisch en bevat het een weinig vrij jodium, dan wordt de oplossing aan het licht geel, terwijl zijn mengsel met stijfselpap eene violette kleur aanneemt. Men herkent onmiddellijk sporen van afgescheiden jodium in het joodpotassium door eene kleine overmaat van azijnzuur, die eene gele tint inde oplossing voortbrengt, welke na bijvoeging vaneen weinig zetmeel dadelijk violet wordt. Indien het joodpotassium zuiver is, blijft de oplossing kleurloos en de geheele massa der zetmeelbolletjes neemt niet dadelijk eene violette kleur aan. Voor therapeutisch gebruik moet het joodpotassium in den zuiveren staat worden aangewend. Is er vrij jodium aanwezig, dan heeft men een ander geneesmiddel, hetwelk de geneesheer naar zijn verlangen kan verkrijgen, door bij het joodpotassium eene bepaalde hoeveelheid jodium voor te schrijven. Eigenaardig is de uitzetting, die de zetmeelbolletjes ondergaan door den invloed eener verzadigde oplossing van joodpotassium in water, onverschillig of het joodpotassium zuiver, dan wel een weinig alcalisch is en vrij jood bevat. Het volumen vermeerdert 35 a 80 maal. de inwendige zelfstandigheid wordt opgelost, en de buitenste laag zeer sterk uitgezet. Dezelfde uitwerking geeft het broompotassium, niet het chloorpotassium. De verzadigde oplossing van het joodpotassium met 3|- volumen en meer Water verdund, is inde koude onwerkzaam op het zetmeel. Eindelijk worden door Payen nog de volgende opmerkingen omtrent het zetmeel gemaakt. Het zetmeel is isomerisch ra et de cellulose. Elke zetmeelkorrel bestaat uit concentrische lagen bezittende eene cohaesie, die trapsgewijze naar het midden vermindert. Het verschijnsel van de ontkleuring van het joodamylum bij verwarming en van het terugkeeren der kleur bij bekoeling zal uiet, zooals men tot heden meende, moeten worden toegeschreven aan eene vervluchtiging en terugkeer van het jodium , maar aan een uiteengaan der zstmeelachtige deelties bij verwarming en aan eene samentrekking bij bokoe'lug, waardoor het Verschijnsel der kleuring van deze Begroepeerdc deeltjes zich vertoont.

Lakmoestinctuur is bij gaslicht zeer ongeschikt voor alcalimetrische proeven. Men kan het juiste punt van neutralisatie zeer moeielijk of bijna in het geheel niet treffen, dewijl de kleur van het lakmoes zich niet blauw maar paarsch vertoont, op een aftreksel van malvabloemen gelijkende. Men kan dit echter verhelpen door den overgang der kleuren dooreen niet te donker gekleurd groen glas waar te nemen. De minste spoor van blauw kan hierdoor herkend worden, want het groene glas absorbeert (complimenteert) de roode stralen en laat de blauwe door, terwijl de overgang in rood bij zuren zich olijfachtig vertoont. Het best is hiertoe geschikt het groene glas, zooals het voor de groene brillen wordt gebruikt. Poudre algerienne is gepraecipiteerde zwavelzure baryt, die als middel tegen den ketelsteen verkocht wordt. Volgens Travis is eene bijvoeging van Caragheenmos het beste middel om den ketelsteen te verhinderen. Hypermanganas magnesicus (Overmangaanzure magnesia.) De overmangaanzure potassa is een uitstekend desinfecteerend middel, maarde bijtende werking der i potassa is vaak schadelijk bij zijn gebruik. Dubois beveelt deswege de overmangaanzure magnesia aan, die de bijtende werking mist. Men kan zich deze overmangaanzure magnesia zeer eenvoudig verschaffen door bij de overmangaanzure potassa vóór het gebruik eene kleine overmaat van zwavelzure magnesia te voegen , waarbij door de wederzijdsche ontleding overmangaanzure magnesia ontstaat. Jünemann geeft het volgende voorschrift voor een lutum, dat zeer spoedig hard wordt. Twee deelen zeer fijn gezift (niet geoxydeerd) ijzervijlsel en één deel volkomen gedroogde en tot poeder gebrachte klei worden met sterken azijn zoolang dooreengekneed, totdat alles eene volkomen plastische massa geworden is en alsdan dadelijk in gebruik genomen. Het is onder anderen vooral zeer geschikt bij destilleertoestellen, maar moet telkens vóór het gebruik versch bereid worden, dewijl het zoo spoedig hard wordt en eenmaal hard zijnde niet weder kan aangewend worden. Oleum bromatum. Dewijl men heeft opgemerkt, dat de zoutacbtige verbindingen van het broom, bijv. het brometum kalicum, niet goed door de maag verdragen worden, slaat Dubois voor het broom aan te wenden , zooals het door substitutie in organische verbindingen wordt opgenomen. Hij vervaardigt daartoe een gebromeerde olie op de volgende wijze. Men schudt een mengsel van broom , water en olie. De reactie is zeer spoedig geëindigd. 1 Aeq. broom heeft 1 aeq. waterstof aan de blie ontnomen, en daarmede broomwaterstof gevormd, terwijl 1 aeq. broom, de plaats der waterstof vervangende (substitueerende), inde verbinding is getreden. De broomolie scheidt zich van het water en zinkt ten bodem. terwijl het water het gevormde broomwaterstofzuur houdt opgelost. Na de olie afgewasschen te hebben, kan wen ze voor het gebruik bijv. bij levertraan voegen. Men zon ook bij de levertraan kunnen voegen het dihroomJty-