is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 42, 18-02-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmacentisdi Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN E. J. OPWIJEDA, Apotheker te Nijmegen.

liet Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN ie Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f 4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Rédacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Aan I tot 6 Regels /l.— elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelrecht.

3e Jaargang, |

ZONDAG, 18 Februari 1866

TS°. *2.

Mededeellngen. Ingebonden stukken. VORMING VAN MIERENZUDR:C2H224, LANGS DEN SYNTHETISCHEN WEG. De Heer v. D. vraagt nadere inlichtingen omtrent de vorming van mierenznur langs den synthetischen weg, zooals wij die in N°. 39 volgens de opgave van Maly beschreven. De theorie, die genoemde Heer ons ter plaatsing heeft gezonden, wijkt echter te ver af van de eenvoudige voorstelling der vorming en kan in geenen deele met de feiten overeenkomen (hetgeen toch het boofdvereischte is eener goede theorie), zoodat wij haar liever achterwege laten en daarvoor inde plaats de theorie opgeven, volgens welke men zich naar onze zienswijze deze vorming moet voorstellen. De vorming van het mierenznur geschiedt volgens Maly door de werking van hydrogenium in statu nascenti op koolzuur. Hij siaat daartoe twee wegen in. Vooreerst brengt hij sodium-amalgama: Na Hg, in eene geconcentreerde oplossing van koolzure ammonia: NH40,C02. Hierdoor ontstaat ammonium-amalgama: NH4Hg, benevens koolzure soda; NaO,CO2. Na Hg + NH40,C02 = NH4Hg +Na 0,C02. Het ammonium-amalgama wordt in water uitgegoten, daardoor het, zooals bekend is, ontleed wordt in kwikzilver , ammonia en waterstof; NHJIg =Hg + NH3 +H. Het overige vocht wordt met een zuur, bijv. zwavelzuur, overgoteu , waardoor niet alleen de ammonia verzadigd , maar tevens de koolzure soda onder ontwikkeling van koolzuur ontleed wordt. Met dit vrijgeworden koolzuur verbindt zich nu de waterstof, die van het ammonium-Z&ialgama bij de behandeling met water is vrijgemaakt, er ontstaat mierenznur volgens de vergelijking: 2 C02 -f 2H =C2H224.04. He eindwerking (bij aanwending van zwavelzuur) kan door de volgende formule worden voorgesteld;

2 Na Hg + 2 (NH,,0,C02) + 4(H0,503) = 2 (Na 0,503) sodiumamal- koolzure ammonia zwavelzuur- zwavelzure soda gama hydraat + 2 Hg + 2 (NH40,503) + 2 HO +C2H224 kwikzil- zwavelzure am- water mierenzuurver monia hydraat Het mierenznur wordt door destillatie inden waterhoudenden staat afgescheiden, en, om het geconcentreerd te verkrijgen, met koolzuur loodoxyde geneutraliseerd, terwijl het gevormde mierenzuur loodoxyde door zwavelwaterstof kan worden ontleed. Bene twe'ede bereidingswijze, op denzelfden grondslag berustende, bestaat volgens Maly hierin, dat men in eene matig verwarmde potassaloog een mengsel brengt van zinkpoeder met koolzuur zinkoxyde. Bij de behandeling van metallisch zink met verwarmde potassaloog heeft er waterontleding plaats, het zink wordt in zinkoxyde overgebraoht en verbindt zich met de potassa, de waterstof ontwijkt : Zn i KO , HO = KO, ZnO + H. Deze waterstof, dus insgelijks in statu uascenti, treedt in de bestanddeelen van het koolzuur van het koolzuur zinkoxyde en er ontstaat mierenzuur op dezelfde wijze als boven is opgegeven door de werking van 2 Hop 2C02 =C2H224. De eindwerking kan hier worden voorgesteld door de formule: 4(KO,HO)+2Zn+2(ZnO,CO,)=4(KO,ZnO)+CI,H,O*+2HO potassa-hy- zink koolzuur zink- zinkoxyde- mierenzuur- water draat oxyde potassa hydraat EXÏRACTUM CARNIS. In No. 43 van den vorigen en in No. 1 van dezen jaargang plaatsten wij eenige bijzonderheden over het extractum carnis of vleeschextract volgens het voorschrift van Liebig bereid. JBij de veeziekte, waardoor de prijs van het vleesch aanmerkelijke verhooging wacht, wordt de industrie van den Hamburger Giebert zooveel te belaugrijkër, daar hij het vleeschextract bereidt uit het jdcesch-der buffels en schapen in dc districten van IZ. Amerika