is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 49, 08-04-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PliiirniiiiTiilisiii Weekblad

VOOR NEDERLAND. \ ONDER REDACTIE VAN E, J. OPWIJEDA , Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN ie Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever witerlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën; Van 1 tot 6 Regels fl.—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelrecht.

2e Jaargang.

ZOIVUACt, 8 April 1866.

ar». 49,

Mededeellngeii. Ingezonden stukken. DE KWIKPRAEPARATEN DER PHARM. NEERL. IV. Chloretum hydrargyricum. Aan de bereidingswijze , die de Pharm. voor sublimaat opgeeft, zij alleen toegevoegd , dat het zwavelzuur kwikoxyde, bestemd om met keukenzout gesublimeerd te worden, gewoonlijk vermengd wordt met eene geringe hoeveelheid bruinsteen, om de vorming van kwikchlorure te voorkomen , hetwelk zijn ontstaan zou te danken hebben aan de verontreiniging van sulphas hydrargyricus met sulphas hydrargyrosus. Het oplossen van kwik in zwavelzuur is niet gemakkelijk en vereischt eene booge temperatuur, waarom door Wittstein wordt voorgeslagen , het metaal eenvoudig in eene retort te behandelen met chloorwaterstofzuur en salpeterzuur en de verkregene oplossing in die zelfde retort tot droogwordens toe in te dampen. De oplosbaarheid in water verschilt naar de temperatuur. De zinsnede, die inde Ph. voorkomt „Chloreta solubilia hunc salem in aqua multo magis solubilem reddunt.” is minder duidelijk. Oplosbare chloormetalen bevorderen niet de oplosbaarheid van het chloorkwik als zoodanig, maar vormen er dubbelchloriden mede encfesezijn gemakkelijk in water oplosbaar en beantwoorden aan eene definitie van eene klasse van zouten: „binaire verbindingen met een gemeenschappelijk element.” Dat gemeenschappelijk element, hetwelk inde zuurstofzouten oxygenium, inde sulfozouten zwavel is, wordt hier natuurlijk gerepresenteerd door chloor. Vertier zegt de Ph.; door phosphorus, vele metalen, alcaliën en hunne verbindingen met koolzuur wordt het (sublimaat) ontleed, zoodat kwik, kwikoxyde of zijne verbinding met koolzuur wordt afgescheiden. Dat een koolzuur alcali uit chloorkwik koolzuur kwikoxyde zou neerslaan mag betwijfeld worden. Kwikoxychloriden van verscliillenda kleur en samen-

stelling worden gepraecipiteerd bij de behandeling van eene sublimaatoplossing met koolzure alcaliën. Kleur eu samenstelling zijn afhankelijk van de sterkte der oplossing en de hoeveelheid van het bijgevoegde praecipitans, terwijl nog zij opgemerkt, dat b. v. neutrale koolzure potassa aanvankelijk uit de oplossing kwikoxyde neerslaat, terwijl dubbel-koolzure potassa terstond de vorming vaneen oxychloride te weeg brengt. Cyanetum hydrargyricum. ■ Van alle bereidingswijzen van dit praeparaat is die der Ph. nog de eenvoudigste; kwikoxyde oplossen in verdund cyaanwaterstofzuur. Men zorge slechts, dat dit laatste in geringen overvloed inde oplossing voorhanden blijve, opdat niet tevens oxycyanide gevormd worde. Vroeger werd het zout bereid door koking van Berlijnsch-blauw met water en kwikoxyde, waarbij onder dubbele ontleding oyaankwik en ijzeroxyde ontstaan. Sulphuretum hydrargyricum et Sulphur. Men heeft allerlei middelen bedacht om de lastige en tijdroovende bereiding van dit praeparaat door eene andere te vervangen ; hij, die inde gelegenheid is het mengsel van kwik en zwavel in eene sterke fleseh te bevestigen aan eene machine, die in schuddende beweging is, ziet zich van zelf van het wrijven ontslagen. Bat Aethiops mineralis eene scheikundige verbinding is , wordt bewezen door de omstandigheid , dat verdund salpeterzuur er geen kwik uit oplost en de zwavelverbinding terugblijft bij de behandeling van het praeparaat met zwavelkoolstof, die er de vrije zwavel aan ontneemt. De uitdrukking „übi cum magna copia solutionis hydratis kalioi eoncentratae coquitur, admixtum sulphur primo loco, deinceps etiam sulphuretum hydrargyricum solvitur” moet in dier voege worden opgayat, dat de zwavel met de potassa nevens ouderztvaveiigzur^^otassa, zwavelpotassium vormt, hetwelk het tot een oplosbaar sulfozout vereehigl. v Oi. Sulphuretum hydrargyricw^ Aethiops antimonialis onderscheidt zjclf- V^'jï'fflPiops