is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 50, 15-04-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Pharm. voorhanden, maar door hem zelveu bereid. Ligt echter de toepassing der besprokene alinea tot het bekampen van den verkoop van geheime geneesmiddelen door apothekers niet inden geest der wet, eeue

letterlijke opvatting der woorden gaf eene gewenschte aanleiding tot eene krachtige poging, om den Augiasstal te reinigen. Komt de zaak ooit voor den rechter, dan zal het van diens uitspraak afhangen , of hier de wet naaide letter dan wel naar den geest moet worden toegepast. Letterlijk mag de apotheker geene geneesmiddelen in zijn artsenij voorraad hebben, waarvan hij de samenstelling niet kent, waarop hij, om .de eigen woorden te gebruiken, „geen opschrift kan plaatsen, dat aanwijst naar welk voorschrift zij bereid zijn.” Het verbod kan dus niet slaan op samengestelde geneesmiddelen , die de apotheker volgens oudere voorschriften zelf bereidt, maar het heeft betrekking op den verkoop der depotmiddelen. Wil de apotheker depotmiddelen zonder wettelijken aanstoot blijven verkoopen , dan bestaat hiervoor slechts eene mogelijkheid, namelijk dat de depotgever het geheim van het geneesmiddel aan den depothoudenden apotheker openbaart en hem een eerlijk en getrouw afschrift geeft van het „dierbare” recept. Die last zal zwaar zijn om te dragen. De taak zal wel ondoenlijk zijn bij die tallooze geheimmiddelen , van het buitenland aangevoerd, die in eigen vaderland het rampzalig leven nauwlijks kunnen voortslepen, maar op Neerlands vrijen bodemin den dampkring der lichtgeloovigheid ten koste van gezondheid en beurs welig tieren. Het zou dan ook soms al te erg zijn , iudien die geheimen geopenbaard werden. Wij wijzen onze lezers slechts op de analysen van geheimmiddelen , door ons gedurig medegedeeld; wij herinneren bijv. aan 2 geheimmiddelen onlangs door ons onderzocht, namelijk een Keulsch oogwater , eene eenvoudige oplossing van sulphas ferrosus in aquarosarum, voor /1,80 de 3 oneen verkocht, of nog erger Dr. Doeck’s Maagwater, eenige liters aqua Cumini voor 12 gulden afgeleverd. Het overgeleverde recept moet eerlijk en getrouw zijn! Zoekt de depotgever zich van zijn depothouder af te maken, door hem maar een quasi-recept „om den mond te stoppen” in handen te spelen, dan stelt hij den apotheker aan overtreding der wet bloot. Analyse en .microscoop geven genoegzame bandleiding , de aaji- of afwezigheid van de op het recept genoemde zelfstandigheden te constateeren. Als voorbeeld hiervan leverden wij vroeger eene analyse van Daubitz-likeur en laten wij hieronder volgen de wijze, waarop Dr. Hager de pillen van Cauvin quantitatief op hare bestanddeelen heeft onderzocht. Ernstige zorg dus voor den apotheker om te blijven voortgaan met den verkoop der depotmiddelen, waartegen vanuit het Staatstoezicht zulk eene waarschuwende stemme klinkt! De Arnhemsche Courant bevatte voor eenige dagen niet alleen de annonce der verplaatsing vaneen depot van den eenen apotheker bij een anderen, maar zelfs ineen later nommer eene ontkenning van den laatsten , dat het depot

bij hem gevestigd was, ja eene geheele opzegging van al de depots, die tot heden bij hem gevestigd waren. Waar zullen nu de geheimmiddelen heen ? Wij hopen, dat de inspecteurs, die al. 2 van art. 6 zoo vlijtig op de apothekers willen toepassen , nu ook art. 30 als een waarschuwenden vinger tegenover het publiek opsteken en daartoe de hulp der gemeentebesturen zullen inroepen. Eerst dan wordt aan de geheimmiddelen de vatbaarheid en een geschikt terrein om te blijven voortleven ontnomen.— Geschiedt zulks niet, dan zal de onzuiverheid slechts van den eenen hoek naar den anderen verplaatst worden, en wij zullen particulieren zien verkoopen, wat aan apothekers verboden wordt. Geschiedt zulks niet, dan moet de toepassing van al. 2 van art. 6 als bekamping tot het verkoopen van geheimmiddelen speciaal door apothekers, eene „tirannieke bepaling” heeten , eeneeen- opvatting , waartegen niet dan misnoegen en onwil te wachten staan. Wordt de Wet echter gelijkmatig op allen toegepast, wij twijfelen niet, of de meeste apothekers zullen gaarne mede de wapens aangorden , om den strijd tegen de geheimmiddslen te voeren ; zij zullen weigeren hunne namen langer te leenen voor de lange lijsten van aanhangers van geheimmiddelkramers inde dagbladen ; zij zullen de eerste zijn, om deze vlek van het blazoen der Pharmacie af te wisschen. {Scheikundig onderzoek der pillen van I'auviii, door Dr. 11. Hager. In ons vorig nommer hebben wijde bestanddeelen dezer pillen opgegeven, zoo als zij inde Industrieblatter vermeld waren. In verband met het bovengezegde omtrent den verkoop der geheimmiddelen door apothekers geven wij thans (uit de Pharm. Centralhalle) de analyse, volgens welke Dr. Hager tot het aldaar vermelde resultaat omtrent de samenstelling der pillen is gekomen. 10 Pillen uitgedroogd , wegende 38 grein , werden tot poeder gewreven en met chloroform zoo volledig mogelijk uitgetrokken. Het uittreksel gaf na verdamping een helder droog donker geelbruin harsachtig overblijfsel van 41 grein gewicht, hetwelk in eene verdunde heete oplossing van koolzure soda tot op j grein na oplosbaar was. De grauwgele hars , uit deze bruinroode oplossing door middel van verdund zwavelzuur afgescheiden, werd met verdund salpeterzuur gekookt, met water afgewasschen, in wijngeest opgelost en met water vermengd. Hierdoor ontstond eene melkachtige heldergele vloeistof, die bij verwarming de gele hars samengepakt afscheidde. Door bijtende potassaloog werd de hars donkerrood, een loodzout bracht inde wijngeestige oplossing een gelen , een koperzout een bruinen neerslag. Er was door deze reactie ten duidelijkste de aanwezigheid der hars van guttegom bewezen. Bovendien, zegt Hager ,is mij geene andere drastische hars bekend, die in chloroform en eene oplossing van koolzure soda beide oplosbaar is. Dewijl chloroform uit guttegom gemiddeld 60 proc. hars. oplost, bevatten dus 30 pillen minstens 20 grein guttegom. ■