is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 51, 22-04-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kiezelfluoorwaterstofzuur, dat niet zeer bijtend en niet vergiftig is en iu smaak volkomen op wijnsteenzuur gelijkt, wordt door Kletzinsky aanbevolen tot het zuiveren van de beetwortelstroop. Men bereidt het zuur in gietijzeren , van binnen met lood bekleede ontwikkelingstoestellen

uit l deel glaspoeder (of 3/4 deel kwartsmeel), 3 deelen vloeispaat en 3 deelen geconcentreerd zwavelzuur. Het hierbij ontwikkelde kiezelfluoorgas wordt in 10 maten water geleid, het gevormde geleiachtige kiezelzuur door uitpersing verwijderd en het afgezonderde kiezelfluoorwaterstofzuur met een centenaar ruwe beetwortelstroop vermengd en verhit. Door deze behandeling verliest de beetwortelstroop de foeseloliën, den stank en den zoutachtigen smaak , dewijl de potasch door het kiezelfluoorwaterstofzuur als kiezelfluoorpotassium wordt neergeslagen. Solutio alcalina Anglica. Brandish’ alcaline. Liqueur de potasse des Anglais is eene vloeistof, die in Engeland veelvuldig wordt gebruikt bij het vleesch, bij het koken van groenten , bij het uittrekken van thee en koffie en ook als geneesmiddel tegen het maagzuur. Het zal worden bereid naar het volgende voorschrift: carbon, kalic. crud. part. 3 , cinerum ligni part. 1 , calc. ust. part. 1 , aquae fervidae part. 40. Men voegt den kalk bij het kokend water , vervolgens de houtasch en de koolzure potassa en digereert gedurende een dag , waarna men afgiet. Deze oplossing bevat 5% droog potassahydraat. Om mieren spoedig en vrjj van zand in te zamelen kiest men groote mierenhoopen , strijkt ze aan den eenen kant glad af, stoot vervolgens aan de punt van den kegel en men ziet weldra de dieren met onhandige woede op het hellend vlak storten. Nu legt men hierop een gewoon karaerblik , waarvan men het handvatsel met kleefpleister heeft omgeven , waarop eenige droppels eener sterk riekende olie zijn nitgestort. Op de vlakte van dit kamerblik verzamelen zich nu de mieren bij duizenden en wanneer men het blik nu snel en meermalen heen en weder beweegt, worden de mieren tot een klomp geconcentreerd en deze klomp snel ineen daarbij staand suikerglas geschud. Het verzamelen van 1 tot 3 oneen mieren is het werk van eenige seconden. Verscheidenheden. Door Dr. Richardson te Londen wordt als plaatselijk anaesthefisch middel het besprenkelen van het lichaamsdeel met zuiveren aether voorgeschreven, dien men met een hiertoe bijzonder ingericht instrument als een buitengemeen fijnen stofregen daarop laat vallen. Na verloop van korten tijd tusschen de 5 tot 50 seconden is het lichaamsdeel sneeuwwit en volkomen gevoelloos en herkrijgt zijn gevoel eerst na het eindigen der operatie, die geheel zonder pijn geschiedt. Bij een onderzoek van lucifers op het phosphorgehalte bleek het aan Prof. Gunning en den apotheker Swartwout,

dat van de 10 door hen onderzochte soorten drie weinig minder dan 1 grein, vijf omstreeks \ grein en twee \ grein of minder phosphorus op de 100 lucifers bevatten. Niettemin behoorden alle tot de goede, althans bruikbare , lucifers. Bijzonderheden uit het voorjaars-handelsherlcht van «ïehe en Cle. Aeidum boracieutü uit Toscane is niet inden handel geweest, maar enkel voor de boraxfabrieken in Engeland uitgevoerd , hoewel nog niet aan de behoefte voldoende , terwijl ook de Chilenische boraxkalk wegens de blokkade der Chilenische kusten uitbleef. Asafoetida heeft een groot debiet gevonden door de aanwending tegen de veepest in Engeland; van daar dat de prijs aldaar 100§ verhoogd werd. Castoreum moseoviticum. De echte lichtkleurige met celweefsel rijkelijk doortrokken primasoort van Zuid-Rusland blijft zeer zeldzaam; daarentegen weten Russische .en Poolsche handelaren uitgezóchte Canadasche ballen zoodanig te bewerken , dat zij eenigermate op de Russische gelijken. Het verschil in reuk en textuur en vooral de eigenschap van het Canadasche Castoreum , om te verbaksen , geven genoegzame aanwijzing. Van de Canadasche soorten zijn alleen prima-kwaliteiten in gebruik , waardoor de mindere soorten zeer goedkoop geworden zijn, veel lager in prijs dan het surrogaat-artikel hyraceum, dat bijna geheel ontbreekt, maar nu ook kan gemist worden. . Cortex rad. granatorum wordt sinds langen tijd in het Zuiden van Erankrijk bijna zonder uitzondering van de takken verzameld , terwijl er slechts enkele wortelbasten onderloopen. Cortex quillayae. 1 Deel van dezen bast komt als wasohmiddel overeen met 8 deelen groene zeep. Croeus is veel in prijs gerezen , wegens het nadeel, dat de plant in Frankrijk en Spanje door den invloed van het weder heeft geleden. Polia matico zijn veel in gebruik verminderd. Zij hebben niet beantwoord aan den grooten ophef der Fransche „specialités.” Gallae aleppenses. Het verbruik der galnoten voor ververij en inktfabrikatie is verminderd , maar daarentegen aanzienlijk toegenomen voor photographie , anilineververij en het tanniseeren der azijnen. Gallae Sinenses wegens mislukking van den oogst zeldzaam. Gummi Arataieum en Gummi Senegal door misgewas op misgewas zeer schaars. De handel der seneo-algom , die voor de katoen-raanufactuur, voor de ververij en appretuur, alsmede voor de lucifersfabrieken van zooveel beteekenis is, wordt te Bordeaux gemonopoliseerd. Herba lobeliae inflatae van New-Lebanon inde bekende pakketten ontbreekt bijna geheel. Kamala is inde laatste jaren niet meer uit Indie aangevoerd en geheel uitverkocht, Kino ontbreekt bijna geheel; slechts eene soort zonder glans is te bekomen. Uit Australië is eene vloei-