is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 5, 03-06-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegradueerde buisjes van gelijk volumen . ineen kleinen kwikzilverbak staande en brengt in het eene 2 C. C. eener getitreerde oplossing van druivensuiker, in het andere een gelijk volumen van de urine , die men onderzoeken wil. Bij den inhoud dezer buisjes voegt men een fragment versche gist en laat gisten. Dan teekent men het verschillend gasvolumen, dat inde beide buisjes gedurende de gisting ontstaat, op. en verkrijgt door eene eenvoudige vergelijking nauwkeurig de hoeveelheid druivensuiker , die inde geanalyseerde urine aanwezig is. Nemen wij bijv. aan , dat het eerste buisje (0,05 gram glucose bevattende) 24 ruimtedeelen en het tweede buisje hetwelk de urine bevat, 16 ruimtedeelen gas vertoont. Dewijl nu de gisting in beide buisjes bij gelijke drukking en temperatuur heeft plaats gehad , volgt daaruit, dat de hoeveelheid suiker inde 2 C. C. urine 0,033 gram bedraagt, en deze urine dus in 1000 deelen 16,5 deelen suiker bevat.

Species theae van Dr. van Ness te Altona. !k-: sem. cynosbati part. 34, rhiz. valerian. „ 40, fol. menth. pip. „ 8, herb. polygoni avicul. „ 55. Unguentum hydrargyri citrinum rubrum is volgens Hager waarschijnlijk „the brown citrine oiutment” van Prof. Williams te Cincinnati, gewone oogzalf met oxydum hydrargyricum , maar waarin de axungia grootendeels door oleum jecoris aselli vervangen is. Unguentum diachyli (Hebra). empl. plumbi, 01. lini ree. aa part. 1, Misce leni igne. Linnen strooken, inde gesmol tene zalf gedompeld op de wijze van sparadrap, verleenen o. a. bij uitslag voortreffelijke diensten. Pilulae arsenicales (Hebra). R:. acidi arsenicosi gr. 1 , gumm. arabic., aq. comraun. q. s. ut fiant pilulae No. 12. S. Eén pil daags. Unguentum ad scabiera (Hebra). Rc. sulphur. venal., 01. fagi empyr. aa unc. 6 , cretae albae unc. 4, sapon. viridis, axungiae porei aa unc. 12. M. Unguentum ad scabiem (Rochat). Rö. calomel. scrup. 1, jodii pari gran. 7. axung. porei unc. xf2 2. M. d. Verscheidenheden. Een amalgama van magnesium, verkregen door verwarming van 1 deel magnesium en 200 deelen kwikzilver, ontleedt het water met groote kracht. Terwijl de arnal-

garantie de werking van het sodium op het water vermindert, wordt bij het magnesium daardoor integendeel de werking versterkt. Wanklyn en Chapman, die dit mededeelen, berichten tevens, dat het hun gebleken is, hoe het magnesium zich inden handel ineen zeer zuiveren staat bevindt. Zij hebben den beschreven weerstand van j het magnesium tegenover de werking van jodium, chloor* | broom, zwavel enz. bevestigd gevonden. Volgens Mejè-Mouriès vertooneu de vetten, doormiddej van eidooier, gal, eiwitachtige lichamen of zeep in staat eener emulsie gebracht, geheel andere eigenschappen. Hij noemt dezen staat eene verdeeling der vetten ineen oneindig aantal zeer kleine bolletjes „état glohulaireln dezen globulairen staat blijft de talk aan de lucht zeer lang goed , zonder ransig te worden. Met bijtende loog samengebraoht, geeft zij alsdan bij 45—60° 0. haar glyce~ rine inden tijd van 3—4 uren volkomen af; elk talkbolletje verandert daarbij ineen bolletje volkomen gevormde zeep, naar de mate der temperatuur met meer of minder loog gevuld. Bij eene temperatuur boven de 60° 0. werden deze bolletjes doorzichtig, half vloeibaar en vloeiden dan tot eene laag gesmoltene zeep samen, drijvende boven de loog, welke het glycerine bevatte. De ondervinding zal leeren, of het overbrengen der vetten inden „globulairen staat” van practische beteekenis is bij stearinefabrikatie en zeepziederij. Griess heeft waargenomen, dat snippers of spaanders van ijzer of staal en vooral lange spiralen op de draaibank afgevallen, zeer magnetisch zijn. Hunne polariteit is permanent en zij gedragen zich in alle gevallen als ware magneten. De spiraalvormige snippers van week ijzer bezitten deze eigenschap inden hoogsten graad. Griess heeft bevonden, dat het uiteinde van den spaander, die het eerst door het werktuig is aangeraakt, de Zuidpool wordt, terwijl het tegenovergestelde einde* waar de draad zijn arbeid heeft geëindigd, de Noordpool wordt. Hyaegazuur is door Carius een nieuw zuur uit de reeks der vetzuren (C2nH2nO/,) geheeten , hetwelk hij in een product der afscheiding van Hyaena striata gevonden heeft. Het was daar met palmitine- en oliezuur aan glycerine gebonden en werd door gefractioneerde praecipitatie afgescheiden en gezuiverd. Zijne samenstelling zal zijn CsoHsoö*. Het gelijkt zeer veel op het cerotinezuur en is even als dit weinig oplosbaar in absoluten alcohol. Bij een onweder , den 35stel> April des avonds te Parijs uitgebarsten , werden tweemaal gaspijpen door den hlilesem gesmolten, en het ontwijkend gas ontstoken. Beide malen was de electrieke vonk door de regenpijp van de dakgoot naar beneden geleid eu vervolgens op de gaspijp overgesprongen. Het voorval waarschuwt tot omzichtigheid , opdat deze pijpen uitte groote nabijheid van gasgeleidingsbuizen worden verwijderd. Men heeft bevonden , dat de verharde endocarpia der