is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 7, 17-06-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmiimilisdi Weeltlü

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJB.DA, Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f 4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien , gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertenliën: Van I lot 6 Regels /‘l.—, elke regel meer la Cis., behalve het zegelrecht.

3e Jaargang.

ZOIVMCI, 1? Juni 1806.

Ufo. V

De Pharmacopoea Ctermaniae. 11. A. Is het noodig voor eene Pharmacopeoa de Latijnsche taal te bezigen ? Bij het internationaal congres te Brunswijk is deze vraag toestemmend beantwoord , en de schrijvers der Pharmacopoea Germaniae hebben gebruik gemaakt van de Latijnsche taal volgens hun beweren 1) omdat de meeste Pharmacopoeën in het Latijn zijn ; 3) omdat liet Latijn door de geleerden van alle natiën wordt verstaan; 3) omdat men de recepten in het Latijn pleegt te schrijven. Het eerste argument heeft dus geen anderen grond dan de gewoonte, het derde wordt tegengesproken door den toestand in onderscheidene landen, als Wurtemberg , Beieren en Hanover , alwaar de Pharmacopoea inde landtaal is geschreven , en zich zeer goed met de Latijnsche recepten verdraagt, of wel in Frankrijk , alwaar de recepten eveneens inde landtaal worden geschreven. Het tweede argument is echter van eene wezenlijke beteekenis, daar inen slechts eene in het Latijn geschrevene Pharmacopoea aigemeenen ingang kan doen vinden. Outegenzeggelijk heeft het gebruik der Latijnsche taal voor eene Pharmacopoea iets geheel eigenaardigs en aantrekkelijks, maar het opent ook den weg voor een aantal moeielijkheden. Als zoodanige noemt Dr. Phoebus o. a. het gemis aan lidwoorden, waardoor de ablativus eene heerschappij uitoefent, die inde nieuwere talen door voorzetsels , voegwoorden, bijwoorden en gewijzigde woordvoegingen zeer is ingekort, tot groote verduidelijking van het geheel. De Latijnsche taal werd lang algemeen ondersteund wegens de voortreffelijke olassieke werken over wetgeving, die Home ons heeft geleverd , maar inde 17fle eeuw ging de natuurleer zeer algemeen tot de nieuwere talen over; de' zoölogie inde 16de, meer algemeen inde 18de eeuw; inde mineralogie geschiedde de overgang zeer algemeen met het begin der 18de eeuw, Inde systematische botanie blijft de Latijnsche taal nog tot heden

vrij algemeen gebruikelijk, dewijl de Latjjnsche terminologie bij draagt, om de beschrijvingen in alle landen verstaanbaar te maken. Inde physiologische botanie is de Latijnsche taal bijna geheel door de nieuwe talen verdrongen. Men behoeft slechts de beschrijvingen van scheikundige bewerkingen, bijv. ook in onze Pharmacopoea, na te lezen, om de moeielijkheden te vatten, waarmede zij te kampen hebben , die nieuwere wetenschappen in het keurslijf der oude taal willen steken. Phoebus meent, dat de dagen der Latijnsche taal voor de voorschriften der Pharmacopoeën geteld zijn. Wij meenen , dat eene Latijnsche Pharmacopoea steeds inde meeste landen gebruikelijk zal blijven, maar achten het zeer wenschelijk, zooals ook in ons vaderland geschiedt, dat naast de Latijnsche uitgave tevens eene , maar dan ook zeer nauwkeurige en zeer begrijpelijke, uitgave in de landtaal bestaat. Zoo heeft het ook zeker onze Wetgever begrepen , die de kennis der oude eerwaardige taal als eender vereischten stelt bij de examina der eerstelingen in ons vak. Meclecleelingen. Ingezonden stukken. ONÜERZOBTC DEK ONVERVALSCHTE AMANDELOLIE. Ons dunkt, de apotheker moest zulk een belangrijk geneesmiddel als de amandelolie is , altijd zelf bereiden. De moeite is niet groot en de zelfvoldoening vaneen zuiver onvervalsoht praeparaat te bezitten zooveel te streeleuder. Heeft men de amandelolie zuiver zonder toevoeging van eenig water gestampt, dan houdt zij zich bovendien lang goed zonder rans te worden, indien men slechts de voorzorgen gebruikt 1) van eene volkomen droge flesch voor hare bewaring te bezigen , en 3) deze flesch niet met eene glazen maar met eene kurken stop te sluiten. Vele onzer collega’s koopen echter de amandelolie,uit den handel, die aan vele vervalschingen onderhevig is, en in prijs en voorkomen aanmerkelijk verschilt. Dezen