is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 9, 01-07-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aceton wordt dan ook inde urine herkend, door deze te destilleeren , het sterk riekend destillaat met zwavelzuur te neutraliseeren, op nieuw te destilleeren, ten laatste over chloorcalcium. De vloeistof, die hierbij verkregen wordt, is kleurloos, helder, heeft eene neutrale reactie en vertoont al de eigenschappen van het aceton.

Door Plun-Rett wordt als een nieuw (?) reagens op potassa opgegeven de bitartras natricus. Genoemde heer schijnt echter weinig bekend te zijn met de Handleiding lot de qualitatieve scheikundige analyse van Fresenms, waarin reeds vóór jaren wordt vermeld , dat zure wijnsteenzure soda beter dan liet vrije wijnsteenzuur als reagens op potassazouten dienen kan. De bereiding van Plun-Rett komt ook wonderlijk wel overeen met die van Eresenius, namelijk eenig wijnsteenzuur in water op te lossen, de oplossing vervolgens in twee gelijke deelen te verdeelen, het eene gedeelte met koolzure soda te neutraliseeren en er dan het andere gedeelte wijnsteenzuur bij te voegen. Hette onderzoeken vocht moet even zuur gemaakt worden, voordat men er de zure wijnsteenzure soda bij voegt. De drager van het worstgift is volgens Heller de Sarcina noctiluca, volgens van der Corput de Sarcina hotulina. Als desinfecteer end middel wordt weder de aandacht gevestigd op de kofiie, die in staat zal zijn dierlijke en plantaardige uitwasemingen te vernietigen. Eene kamer, waarin gedurende onderscheidene dagen vleesoh , dat in rotting was overgegaan , had gestaan , werd dadelijk gezuiverd , toen men er eenige oogenblikken een kolenbak met Va kilo zwak gebrande koffie had geplaatst. In eene andere kamer , die zwavelwaterstof en ammoniak in eene groote hoeveelheid bevatte , werd de onaangename reuk door 90 gram gerooste koffie weldra vernietigd. Zoo ook werd de reuk van moschus, castoieum en asafoetida weggenomen. De riekstoffen zullen hierbij niet alleen verwijderd, maar werkelijk ontleed worden , want inden beginne was de reuk der fcoflie zelve in het geheel niet meer waar te nemen, en kwam eerst na verloop van eenigen tijd te voorschijn. De methode der berooking met koffie is hoogst eenvoudig Men stoot eene zekere hoeveelheid koffie fijn en spreidt het poeder op eene matig verhitte plaats uit. Hoe kleiner het volumen is, des te sneller ontwikkelt zich de empyreumatische reuk der koffie, In Noord-Amerika zal eene bijzondere woonplaats worden in gericht voor lijders aan longziekten. Men wil namelijk eene stad bouwen, die onderaardsch verhit wordt, alwaar inden winter de zachtste temperatuur zal heerschen en elkeen met droge en warme voeten door de straten kan gaan. Het middel hiertoe is zeer eenvoudig. Alle schoorsteenen zullen verbannen worden en de rook der ovens door de goten en kanalen der stad onder den grond geleid worden. De gezamenlijke rookmassa zal dan ineen reusachtigen schoorsteen opstijgen. De nieuwe stad zal den naam „Hottown, heete stad,” dragen en men rekent

er op , dat in weinige jaren dit oord, in het Noorden met een Italiaansch klimaat, zeker 50,000 inwoners zal tellen. Volgens het Hamburger Gewerbeblatt wordt de eigenschap van zwavelkoolstof om vetten op te lossen op eene groote schaal toegepast, om uit oude kleederen , die met nieuwe monsters voorzien of op nieuw geverfd worden , het vet en de olieverven te verwijderen. Daarbij is echter zeer de vergiftige aard der zwavelkoolstof gebleken ; zij veroorzaakt hevige kwalen en doodt langzaam. Eeeds bij inademing van kleine, maar dikwijls herhaalde hoeveelheden werkt zij stoorend op de geestvermogens. De eerste gevolgen der ingeademde zwavelkoolstof bestaan in hoofdpijn en hevig braken , hetwelk zich zeer dikwijls herhaalt. Opmerkelijk is de zwakte van het geheugen, die daaruit voortkomt. Phipson heeft in bezinksels van rooden wijn op flesschen kristallen gevonden van dubbel-druivenzure potassa. Hij houdt de aanwezigheid van dit zout van het druiveuzuur (ook genoemd para wijnsteenzuur) voor een kenmerk van den deugd der wijnen. Het aantal apothekers in Rusland bedraagt 1030, dat is 1 apotheek op de 70,000 inwoners. Petershurg telt 51, Moscou 31, Riga 15 , Odessa 11, Wilna 9, Kiew 8 , Charkow 8 apothekers. Te Petershurg en Moscou is de verhouding van 1 apotheek op de 10,000 inwoners ; te Riga als 1 tot 17,000. Ctclieimmiddeleii. Middel tegen incontinentiae urinae bij kinderen. Door Dr. Kirchhoffer te Kappel bij St. Gallen wordt voor 5 Thaler (ƒ8,75) een middel tegen incontinentiae urinae geleverd, hetwelk echter niet anders dan de gewone bestanddeelen bevat, die bij geneesheeren voor deze kwaal gebruikelijk zijn. Het middel bestaat uit poeders en eene inwrijving. De poeders werden bij ontleding bevonden te zijn bereid naar het volgende recept; ;, hydratis ferrici gr. 3 , extr. nuc. vomic. aq. gr. % , secalis cornuti gr. 6. Misce. Dentur tales No. XXX. Bij de mededeeling dezer analyse merkt de berichtgever tevens met recht op, dat deze poeders, als zeer heroïsch werkende middelen bevattende, slechts onder bepaald toezicht vaneen geneesheer mogen gegeven worden. Een kind van 5 jaar zou bijv. inde beginne dagelijks een half, later een geheel poeder, ten laatste ’s morgens en ’s avonds een poeder mogen nemen. De dosis zal in allen gevalle door den geneesheer moeten beoordeeld worden. Deinwrijving bestaat uit: ; spirit, serpylli unc. 4, tinot. nuc. vomic. unc. 3 , ammon. liquid. unc. J/2. M. D, S. Tot inwrijving op de blaasstreek.