is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 11, 15-07-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze reactie is het duidelijkst bij potassa-, soda-, zilver- en kwikzilver-salpeter. Ferridcyaanpotassium eu nitroprussidsodium geven eveneens, inden vasten of opgelosten staat, violet- of bloedroode kringen ol kleuren. Eveneens vertoont zich een violetroode kring, indien tinoxyde met een oplossing van morphine in zwavelzuur wordt besprenkeld.

De hypermanganas kalicus wordt volgens Cosmas-Dumenez als desiufecteerend middel hij wonden, zweren enz. aangewend, hetzij in poeder met gelijke deelen krijt en zetmeel, hetzij in oplossing -. 1 deel hypermanganas kalicus op 100 deelen water. —. ♦ Voorschrift van Rodolfo Rodolfi, eersten geneesheer aan het hospitaal te Brescia, bij sudor colleotivus van teringlijders : l(o : bicarbonatis uatrici gr. 8 , flor. sulphuris , nitrat. hismuthic. basic. aa. gr. 2. Deze dosis wordt om de twee uren genomen Strooipoeder voor rottende wonden. ; cretae praeparatae part. 20, acid. phenylici part. 1. Syrupus pectoralis van Dr. Moth (zwak bitter van smaak). lA, : syrup. althaeae part. 1000 , extract, marrhubii part. 30, oxymell. scillitic. part. 50 , aquae amygdal. amar. part. 25, aquae foeniculi part. 100, spirit, aetheris part. 10. Misce. Spiritus aetheris beslaat uit 1 deel aether sulphuricus en 3 deelen spiritus vini. De bitteramandelolie, zooals zij inden handel en als geneesmiddel voorkomt, is , zooals bekend is , een mengsel van benzoylwaterstof en cyaanwaterstofzuur. De benzoylwaterstof is een aldehyde en dewijl zich de aldehydeu kenmerken door de eigenschap van met dubbelzwaveligzure soda verbindingen aan te gaan , waaruit zij later door koolzure soda weder kunnen worden afgescheiden, heeft Tilden hierin een middel gevonden , om de benzoylwaterstof van het cyaanwaterstofzuur te scheiden. Men schudt de ruwe bitteramandelolie met haar 3—4 voudig volumen eener tamelijk geconcentreerde oplossing van dubbel-zwaveligzure soda en vM ter zijde. Het mengsel wordt warm en er ontstaat eene kristallijne massa. Men zondert deze kristallen af, laat ze afdruipen, droogt bij zachte warmte en destilleert vervolgens de oplossing in water met een overvloed van koolzure soda. De bitteraraandelolie gaat volkomen bevrijd van blauwzuur over. Wij herinneren bij deze beschrijving aan een onderzoek op laurocerasi, hetwelk wij in N°. 9 van den tweeden jaargang mededeelden, waarbij ons was gebleken, dat een handelshuis in plaats van het officinale blauwzunrbevattende 01. laurocerasi, benzoylwaterstof had gezonden , die volstrekt geen blauwzuur bevatte.

| Persoonlijke aangelegenheden. p Te Eoermond is de apotheek van den heer D. Timmerman overgenomen door den heer L. P. Romer. Door den Gouver. Gen. v. N. Indie bevorderd tot apotheker klasse bij het groot militair hospitaal te Weltevreden, de apotheker der 2ie klasse J. C. Bernelot Moens aan het scheikundig laboratorium. Openlijke correspondentie. Weder in dank ontvangen voor den «zieken ouden kunstgenoot” van J. H. P. E. een aangeteekenden brief uit K. , bevattende 2 Oostenrijksche coupons, elk k ƒ3,09. Door E. wordt de volgende vraag gesteld : Welke is de reden, dat een recept bestaande uit: Acet. morphic. gr. i Aq. coctae unc. vi Syr. simpl. vel pap. alb. unc. i. na verloop van eenige uren, vooral des zomers , als eiwit coaguleert, zoodat het bij moeilijke uitgieting eene dikke massa is, terwijl hel mengsel geheel onveranderd blijft, zoodra in plaats van aq. cocta , aq. destillat. gebruikt wordt? Bij het plaatsen dezer vraag voegen wij echter de opmerking, dat wij , geene reden hoegenaamd kunnende bedenken voor het vermelde verschijnsel, zelf de mixtura hebben bereid met gekookt en ongekookt regenwater en welwater, maar zelfs na verloop vaneen paar dagen geene verandering hebben waargenomen! idvertcntlen. ■ttgh» lEMAND, van middelbaren leeftijd, volkomen de Eeceptuur kundig, verlangt tegen billijk salaris, liefst bij een Medio. Doet., tegen 1 October of November a.s. geplaatst te worden. Adres franco brieven bij de Wed. J. W. MEKEL, Boekliandelares te Appingedam. APOTHEKERS-LEERLING. Men wenschte GEPLAATST te zien, een JONGELING-, ruim 15 jaar oud (P. G.) , reeds als zoodanig ingeschreven. Adres franco bij den Uitgever van dit Blad onder Lett. V. V. P. A. lesschaert & Zoon, Apothekers te Rotterdam , vragen tegen primo Octoher een GEËXAMINEERD BEDIENDE. Brieven franco. ÏTiTYAÏËËMSSË^ Apotheker te ’s Gravenhage, vraagt zoo spoedig mogelijk EEN BEDIENDE. Brieven franco. APOTHEEK. LOOIJEN en YAN BIJLEET te Nijmegen vragen een ipraetiscL. ervaren, bij voorkeur geëxamineerd BEDIENDE. P. G. Brieven met getuigschriften franco. Snelpersdruk van H. C, A. Thieme, te Nijmegen,