is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 16, 19-08-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bet verminderen of vermeerderen der potassazouten in het I bloed openbaren zich ziekteverschijnsels, terwijl men niets dergelijks bij de sodazouten heeft opgemerkt. Kortelings heeft Dr. Guttman deze proeven herhaald en bevestigd gevonden, dat potassazouten zeer vergiftig werken, hetzij men ze door inspuiting in het bloed brengt, hetzij men ze door de maag doet opnemeu. Koolzure en salpeterzure potassa blijken in gelijken graad vergiftig te zijn. De werking is schielijk bij inspuiting inde aderen , maar zij heeft na verloop van eenige uren plaats bij eenigszins sterke doses inde maag gebracht. De werking blijkt zich uitte strekken tot het hart, waarvan het getal en de kracht der samentrekkingen vermindert. Ook daalt de warmtegraad van het lichaam. Niets van dien aard wordt bij het gebruik van sodazouten waargenomen.

Om goud van op goud gelijkende legeringen ie onderscheiden wordt door Philipps gebezigd eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde. Brengt men een droppel dezer oplossing op de zuivere blanke oppervlakte van echt goud, dan blijft de oplossing volkomen helder en de oppervlakte van het metaal volkomen blank. Op de zuivere blanke oppervlakte vaneen ander metaal (koper en alle onedele metalen) of van eene legering uit deze metalen wordt door de oplossing van salpeterzuur zilveroxyde dadelijk eene zwarte vlek voortgebracht. Deze methode berust op de afscheiding van het zilver uit zijne oplossing door alle onedele metalen, terwijl goud deze afscheiding niet bewerkt. Zij verdient de voorkeur boven de methode van Löwe-met koperchloride, omdat hierbij het inde legeringen aanwezige koper onwerkzaam blijft, terwijl het zilver ook door koper uit zijne oplossing wordt neergeslagen. De oplossing, die tot herkenning van goud van op goud gelijkende legeringen dienen zal, moet de sterkte hebben van 1 deel salpeterzuur zilveroxyde op 15—30 deelen water. “Voor het onderzoek van verguldingen dient het best eene zeer geconcentreerde oplossing van 1 deel zilverzout op 3—5 deelen water. Vijlen en horen in glas, hetwelk gewoonlijk met behulp van terpentijnolie of van eene oplossing van kamfer in terpentijnolie geschiedt, wordt volgens Hager het best en spoedigst volbracht met behulp van petroleum. Men heeft ook wel verdund zwavelzuur voor dit doel aangeprezen , maar dit tast de metalen werktuigen te sterk aan. CrehelinmlddelCH. Siccin is een geheimmiddel, hetwelk door C. Spitsmüller te Weenen wordt afgeleverd tegen verkoudheid en vooral tegen catharrale aandoening van het slijmvlies van den neus. Inde beide neusgaten moet een stukje siccin gestoken en na verloop van 3 3 uren vernieuwd worden. Het middel is bevat in eene zorgvuldig verzegelde doos en bij onderzoek gebleken te bestaan uit een stukje katoen of watje ter zwaarte van B grein , met anilinerood gekleurd. Het wordt verkocht voor l/3 thaler((5585 cent)!

Esprit de hanneton (Meikever-spiritus), een middel tegen rheumatisme aanbevolen en voor y2 Thaler (87 y2 ets.) de 3 med. oneen verkocht, is eene geelachtige, zwak naar kamfer riekende vloeistof met een grijs bezinksel. Bij de analyse bleek deze vloeistof te bestaan uit 7 proc. zeep, y proc. grijs vet, op de vloeistof drijvende, 2 proc. kamfer, 40 proc. water en 50 proc. spiritus, benevens eenige sporen van stoffen, misschien van de onschuldige meikevers afkomstig. Persoonlijke aangelegenheden. Utrecht 13 Aug. Ten gevolge van bedanken en verandering van bestemming zullen alsnu als Pharmaceuten worden geplaatst voor Oostindië de heeren Hisgen , Liefrink en van Delft en voor Westindië de heer W. Pontier. (HM.) Advertentlën. %* Gisteren, overleed, tot mijne bittere droefheid, na een hevig en kortstondig ziekbed, mijn innig geliefd oudste zoontje JAN SINNIGE, inden jeugdigen leeftijd van ruim elf jaren; en heden trof mij de verpletterende slag, dat ook mijn hartelijk beminde echtgenoot PETRUS JULIUS DAMSTE, Apotheker alhier , na eene even plotselinge ziekte, van mijne zijde werd weggerukt, inden ouderdom van 41 jaren, waarvan ik 12 jaren met Ixèm inden gelukkigsten echt mocht vereenigd zijn. Drie lievelingen laat hij mij achter, allen nog te jong om in mijne droefheid te deelen. Groningen, 12-Augustus 1866. M. DAMSTÉ— POSTHUMA. Heeren Pharmaceuten! Onmiddellijk UIT DE HAND TE KOOP in eene Geldersche stad , eene nette winstgevende APOTHEEK, ingericht volgens de nieuwe wet; het HUIS daarbij te huur. Brieven franco onder lett. D. B. bij den BoekhandelaarD. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. LOOIJEI & VAX BIJLERT te Nijmegen, vragen met November e. k. of vroeger een bij voorkeur GEËXAMINEERD BEDIENDE. P. G. Salaris Z' 300 a ƒ4OO. Brieven franco. apotheek. In eene APOTHEEK te Leeuwarden wordt tegen November of eerder gevraagd een BEDIENDE INTERN, van goede getuigschriften voorzien, of EEN LEERLING ter opleiding. Adres letter A. B. bij den Boekhandelaar U. PROOST te Leeuwarden. Apoth. 6. SIGMA», te Groningen, vraagt tegen November EEN BEDIENDE, bij voorkeur een Geëxamineerden. Brieven franco. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen,