is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 17, 26-08-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene nauwkeurige diagnose der ziekte en wel : a.) de hoeveelheid polsslagen op zes plaatsen onderzocht, b.) de toevallen, waaraan de zieke lijdt, c. de zitplaats def liekte (het lijdende orgaan) en d. den lateren verloop def ziekte ; 3.) de geneeswijze , die gevolgd zal worden. Deze drie punten maken het eerste gedeelte van het recept uit en worden uitvoerig behandeld. Dan eerst volgt 4.) de artsenij, hare bestanddeelen, hunne hoeveelheid, de bereidingswijze, den datum en dergelijke. De onderteekening van den geneesheer wordt vervangen door 2 stempels, waarvan zich de eene boven aan de rechter-, de andere beneden aan de linkerzijde van het recept bevindt.

Is de artsenij eene mixtuur, dan deelt de geneesheer , behalve het gebruik, de bereidingswijze aan de verwanten van den patiënt mede (dewijl de Chinesche apothekers de verschillende bestanddeelen afzonderlijk leveren); bij pillen, poeders enz. wordt slechts het gebruik opgegeveu. Komt de zieke of de door hem gezonden persoon met zulk een recept in eene apotheek, dan wordt het aldaar eerst aan controle onderworpen. In elke apotheek bevindt zich namelijk behalve de apotheker nog een medico-pharmaceut, een apotheker-arts (Tsch-Tschu-fan). Deze verklaart uit het recept de toevallen van den patiënt en de eigenschappen der voorgeschrevene middelen en eerst na rijp overleg met den zieke of zijne aanhoorigen worden de geneesmiddelen volgens het recept gekocht. Schrijft het recept het vermengen van twee artsenijmiddelen voor, die volgens de Chinesche pharmacologie niet gemengd mogen worden, dan wordt het recept niet afgeleverd. Bevat het vergiftige zelfstandigheden, dan mogen die niet worden afgeleverd , tenzij geneesheer en zieke bij den apotheker goed bekend zijn. Het gereedmaken van het recept geschiedt verder zeer omslachtig. Zooals wij reeds boven zeiden, eik middel wordt afzonderlijk ineen papier gewikkeld, hetwelk geschiedt , om deugdelijkheid en nauwkeurige weging te contróleeren. Zijn alle zelfstandigheden afgewogen en omwikkeld, dan worden zij tezamen ineen kegelvormig paket gedaan , en het recept met de beschrevene zijde naar buiten er boven op gelegd , alles met een dikken draad omwonden en afgegeven. SANTONINE-KOEKJES. Het gebruik van de Mores cinae levantici, officinaal bekend onder den oneigenlijken naam van semen cinae seu santonici seu contra en bij het publiek onder den nog meer oneigenlijken naam van „wormkruid”, is voor een groot deel op den achtergrond getreden , sinds men het werkzame bestanddeel, het santonine, daaruit heeft afgescheiden. Geen wonder, de onaangename smaak en reuk der flores cinae maakten reeds bij volwassenen een onaangenamen indruk , maar leverden vooral inde kinderpraktijk groote moeilijkheden op. Het kleur- en reuk-, bijna smakelooze santonine daarentegen kan bijna ongemerkt worden gegeven en is in vormen gebracht, die het denkbeeld van

„medicijnen nemen” buitensluiten. Voornamelijk zijn het de santonine-koekjes, inden vorm van gebakjes, die het meest inden smaak van het publiek vallen en tot het voorgestelde doel dan Ook het meest geschikt zijn. De commissie van deskundigen, die de Minister van Binnenlandsche Zaken heeft gehoord over de vergiften bij openbare bekendmaking aan te wijzen, brengt den Ne – derlandschen apotheker met den verkoop van het sautonine in geene geringe moeilijkheid. Zij schijnt zeer erg op het santonine gebeten te zijn geweest, want het wordt gerekend bij de zware vergiften onder staat A, die inde gesloten vergiftkas moeten worden bewaard, en zal het worden verkocht door andere personen als apothekers en geneeskundigen tot het leveren van geneesmiddelen bevoegd , dan mag zulks niet geschieden beneden de 3 Ned. oneen ! Verdient het santonine zulk eene strenge behandeling? Er zijn wel enkele gevallen bekend , waarin het gebruik van santonine ongunstige uitwerksels heeft gehad, maar op hoe vele geneesmiddelen was die bepaling dan niet toe te passen ? Inde Duitsche apotheken , die zeker met betrekking tot den verkoop van vergiften aan strenge bepalingen onderworpen zijn, is de verkoop van het santonine geoorloofd. Geene Duitsche pharmacopoea rekent het tot de venena, zelfs niet tot de separanda. Zelfs bij de middelen, waarvan eene dosis boven het bepaald maxi ■ mum door de geneesheerea niet zonder een waarschuwend ! of f mag worden voorgesohreven , wordt het santonine niet opgeuoemd. Wij hebben reeds meermalen aangewezen, dat de re ■ geling der vergiften, door de commissie voorgesteld en door den Minister in werking gebracht, eene wijziging zal moeten ondergaan, wil men niet, dat de wet in zeer vele gevallen eene doode letter worde. Het publiek is reeds lang vóór de invoering der wet gewoon santonine-koekjes inde apotheek te krijgen ; do apotheker zag daarin geen bezwaar; zal hij nu plotseling den verkoop aan de bezwarende bepalingen, die bij den verkoop van vergiften zijn voorgeschreveu, onderwerpen ? Wij meenen hier weder op het standpunt te staan, bij vele artikelen inde lijst in te nemen , namelijk, dat hier veel aan de prudentie van den apotheker moet worden overgelaten. De kwestie van den verkoop van het santonine in het midden latende, begeven wij ons tot de bereiding der santonine-tabletjes inden vorm van gebakjes. Gewoonlijk worden zij door suikerbakkers vervaardigd, waarbij de apotheker echter geene genoegzame controle op de nauwkeurige verdeeling van het santonine kan houden, die dan ook nog wel eens wat te wenschen zal overlaten. De apotheker Beek heeft daarom eeue andere methode bekend gemaakt, waarbij de apotheker zelf het santonine onder de koekjes verdeelt. Hij bereidt daartoe eene oplossing van santonine in chloroform. Het is hem bij nauwkeurige metingen en wegingen gebleken, dat 1 cubiekcentimeter chloroform van 1,494 spec. gewicht uit eene pipette 96 droppels geeft, die 34 grein wegen, dus