is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 18, 02-09-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene genoegzame hoeveelheid eener oplossing van indigocarmijn (indigo-zwavelzure potassa). De houtazijn bevat eene kleine hoeveelheid oxyphenzuur , dat met ijzerzouten eene groene vloeistof vormt. —• Volgens Leonhardi trekt men 43 deelen aleppische galnoten en 3 deelen meekrap met zooveel warm water uit, dat de vloeistof 130 deelen bedraagt en voegt na het filtreeren 1,3 deel zwavelzure indigo-oplossing, 5,3 deel ijzervitriool en 2 deelen houtazijnzure ijzeroplossing bij. ■— Nog een ander voorschrift laat den alizarine-inkt bereiden, dooreen geconcentreerd aftreksel van galnoten met de vloeistof uit de indigokuip te vermengen, die gelijk bekend is u,it gereduceerde indigo bestaat.

Verscheidenheden. Prof. Horn te Munchen heeft de volgende proef genomen , die hij met het ontstaan der cholera in verband zoekt te brengen Hij legde op den conductor eener in sterke beweging gebrachte electriseermachine met eene glazen schijf van minstens drie voet diameter het eene einde vaneen koperdraad en het andere einde in een glas water ; dit water werd met ozone bezwangerd. Bevestigt men echter een koperdraad met het eene einde aan de wrijfkussens eener electriseermachine en legt men zijn andere einde eveneens ineen glas water, dan wordt het met eene cyaanverbinding bezwangerd. Eiekt men dikwijls aan dit water of drinkt men daarvan eene kleine hoeveelheid, dan ondervindt men alle verschijnselen, die de cholera voorafgaan, met daarop volgende hevige cholerine. Het zekerste middel, om deze kunstmatig voortgebrachte ziekte dadelijk op te heffen, is het met ozone bezwangerde water. Volgens Horn zal dus het drinkwater op cyaanverbindingen moeten onderzocht, alsmede middelen opgezocht worden, om de cyaanverbinding te ontleden. Na hevig onweder, waarbij de lucht sterk geozouiseerd wordt, neemt gewoonlijk de cholera af. Chrevreul heeft de verschijnsels van capillaire attractie medegedeeld, waaromtrent hij onderzoekingen heeft ingesteld. Hij rekent hiertoe de absorptie van gassen door poreuze lichamen , zooals vleeschkool, meerschuim enz. en de vorming van staal door de vereeniging van kool met ijzer. Hij neemt inde lichamen, behalve de algemeene capillaire attractie, nog eene bijzondere aan, die uitsluitend op sommige zelfstandigheden werkt. Het proces der rotting van organische lichamen wordt door hem toegeschreven aan zouten en gassen, die in hunne weefsels indringen. Een nieuw ontplofbaar lichaam wordt volgens Knaffl verkregen door eerst door de inwerking van bijtende potassa op druivensuiker humuszuur te bereiden , dit in ammonia liquida op te lossen en de oplossing te drogen. De alzoo verkregene humuszure ammonia is eene reukelooze zwarte, glanzende massa vaneen schelpachtigen breuk. 100 Deelen droge humuszure ammonia worden met 150 deelen zwavel, 360 deelen salpeter, 460 deelen chloorzure potassa (elk afzonderlijk tot een fijn poeder gewre-

ven) tot een deeg aangemengd, gekorreld en hoogst voorzichtig gedroogd. Dewijl dit lichaam door slaan en wrijven explodeert, zoo moeten bij zijne bereiding de meeste voorzorgen in acht genomen worden. Adamine is een nieuw mineraal, hoofdzakelijk bestaande uit arsenik en zinkoxyde, ontdekt in combinatie met zilver te Chanareillo in Chili. Cloet heeft aan de Académie des Sciences te Parijs zijne resultaten medegedeeld over de uitwerking der dampen van zioavelkoolstof op ratten. Hij heeft bevonden , dat eene atmospheer, die y2O van haar volumen zwavelkoolstofdamp bevat, voor deze dieren doodelijk is. Bij de internationale tentoonstelling te Parijs zal een botanisch diorama met behulp van photographische afbeeldingen worden aangetroft'en , ten einde een volledig denkbeeld te geven van de natuurlijke standplaatsen der gewassen op onzen aardbodem. Züvervlekken worden volgens Harnecker door middel van kwikzïlverchloride (sublimaat) even goed uit kleederen weggenomen als met cyaanpotassium, terwijl het kwikzilverchloride nog het voordeel oplevert, dat het de kleur van het goed weinig aantast. Deze methode is op hetzelfde beginsel gegrond als de tooverphotographie (zie N°. 53 van den Tweeden Jaargang). De vlek zal echter door dezelfde zelfstandigheden als daarbij zijn opgegeven (hypochloris natricus , joodpotassium, ammonia) weder te voorschijn komen. Braun heeft waargenomen, dat phosphorzuur onder anderen door hismuth kan worden gereduceerd. Verwarmt men boven de lamp van Bunsen ineen porseleinen kroes éénbasisch-phosphorzuur (metaphosphorzuur) en brengt men er vervolgens een stukje bismuth in, dan smelt in den beginne het metaal, hetwelk weldra met vlammetjes wordt bezet, die (vermeerderen, indien men voor een oogenblik den kroes van de lamp verwijdert. De reactie is soms zoo sterk, dat kleine stukjes bismuth in vonken worden weggevoerd. Het verschijnsel gaat vergezeld van een knoflookreuk , die duidelijk genoeg de aanwezigheid van gereduceerden phosphorus aanwijst. In N°. 24 van den vorigen jaargang hebben wij melding gemaakt van de ontdekking van Ulex , als zou het koper algemeen verspreid zijn in het dierenrijk. Bij het herhalen der proeven door Lossen is hem gebleken , dat men bij deze onderzoekingen koperen toestellen, bijv. de lamp van Bunsen, niet te zeer kan vermijden, dewijl men daarbij geheel andere resultaten verkrijgt als bij het gebruik van glazen toestellen. Het is aan Lossen althans gebleken , dat het koper lang zoo veelvuldig niet in het dierenrijk voorkomt, als Ulex vermeend heeft. Volgens Leuchs is pectine een uitmuntend middel om indigoblauw in indigowit over te brengen. Hij verkreeg de pectine uit de knollen of liever hij wendde de knollen zelf aan. Om de werking in het klein aan te toonen, brengt men ineen reageerbuisje een weinig indigoblauw , vervolgens eenige droppels eener bijtende loog en eenige gesneden