is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 19, 09-09-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmamitisch Week!»

VOOR TS 1:1 >1:1 Ïl. AM >. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen. ,

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. GENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, ƒ4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien , gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 tot 6 Regels fl.—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelrecht.

3e Jaargang. j ZOiVOACi, 9 September 1866. | I". 19-

llededeellngcn. Ingezonden stukken. HÜLP-APOXHEKERS-EXAMEN. Een „toehoorder” heeft de beleefdheid gehad ons de aanteekeningen ter hand te stellen , door hem gehouden bij de eerste twee examina voor de acte van hulpapotheker. Bij N°. 1 werd de oandidaat afgewezen. Bij N°. 2 heeft hij aan de vereisohten voldaan. N°. 1. Natuurkunde (Prof. Matthes). Kenmerk van stof, algemeene eigenschappen der lichamen , moleculaire krachten, de resultante van 3 krachten, paralellogram, beweging (regelmatig- en onregelmatig versnelde), zwaartekracht, de val der lichamen , hefboom, evenwicht, stabiel, mobiel en indifferent evenwicht , balans, medicinaal gewicht, overbrengen in Nederlandsoh, areometer van Nicholson, van Eahrenheit, van Beaumé, zoutmeter, alcoholometer, dichtheid van alcohol absolutus, wat er bij vermenging van alcohol met water gebeurt, thermometer, verschillende schalen , bepaling der 3 vaste punten , gemiddelde dampkringsdrukking, barometer, vervaardigen , lengte der buis , Torricellisch luchtledig, gebondene warmte , warmte noodig tot het smelten vaneen pond ijs, graden vaneen mengsel gevormd uiteen pond sneeuw met een pond kokend water, hoeveelheid warmte om een pond water in stoom over te brengen, spectrum , scheikundige werking der verschillende gekleurde stralen, warmtestralen , galvanische batterij , bepaling der polen, oontact-theorie van Volta, electrochemische theorie, het ontstaan van den galvanischen stroom, constante batterijen, dej batterij van Daniels N°. 2. Natuur, natuurverschijnsels, krachten, beweging , paralellogram der krachten, mechanica , algemeene eigenschappen der lichamen , hefboom , katrol, evenwicht, schroef, balans (uitvoerig), dubbele weging, de eenheid van het gewicht bij het metrieke stelsel, thermometer , barometer, specifiek gewicht, areometer van Nicholson, voorstelling der krachten door lijnen.

N°. 1. Anorganische scheikunde. (Prof. v.d. Boon Mesch) Wat scheikunde is , scheikundige verdeeling der lichamen , onderscheid tusschen metalen en metalloïden , zoutvorming, onderscheid tusschen mengsel en verbinding, vaste samenstelling der lichamen, definitie van atoom,- hoe het atoomgewicht van zilver kan bepaald worden , isomerie, verbindingen van het cyaan met de zuurstof, katalytische kracht, afscheiding der zuurstof, hare eigenschappen, bereiding der zuurstof uit koolzuur, oxydatietrappen , met welke zouten chloorzure zouten correspondeeren, definitie eener base, de verbinding van superoxyden met zuren, de verhouding tusschen de zuurstof van het zuur en de zuurstof der base, ontleding van het water door metalen, bepaling van het specifiek gewicht der waterstof, eigenschappen der waterstof en der waterstofvlam, lamp van Bunsen , chloor, voorkomen in de natuur, afzondering uit ohloorsodium en chloorwaterstofzuur , nadere bepaling,van het chloor als gas, bepaling van de sterkte van ohloorwater door middel van den chlorometer, verdeeling der zouten, verdeeling der amphidezouten. N°. 3 (Dr. de Vrij). Synthetisch en analytisch bewijzen dat water uit 8 gewichtsdeelen zuurstof en 1 gewichtsdeel waterstof bestaat, aanwijzing vaneen gas dat niet door chloorcalcium kan gedroogd worden, bepaling van het gewicht vaneen liter koolzuur, afscheiding van 'zuurstof uit water, bestanddeelen van ammoniak, de volumina der bestanddeelen, oplossen van ammoniakgas in water, aanwijzing van ammoniak in eene vloeistof, 'bepaling der sterkte van ohloorwater door den chlorometer , stikstof en stikstofverbindingen. N°. 1. Organische scheikunde (Dr. de Vrij). Het element, dat altijd in organische lichamen voorkomt , .bepaling der hoeveelheid koolstof, waterstof en zuurstof in organische lichamen , werkzaam bestanddeel der tarwe , bereiding van het zetmeel, wat er terugblijft, stikstofhoudend bestanddeel der tarwe, vetten met alcaliën in aanraking gebracht, onderscheid tusschen harde en zachte