is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 22, 30-09-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t-juorcm tum commisce cum tinctura digerendo parata cort. chinae fusci part. 50, cort. aurant. expulpat. part. 15 , vini hispani (malacena.) part. 750. Sepone 'mixtionem ei decantha vel filtra. Fomentam Eassii. J-y,: infus. flor. chamomill. uuc. 13 , aoet. plumbio. liquid. uno. , tinct. opii simpl. dr. 3. Misoe.

Verscheidenheden. Cresson heeft op eene vergadering der Americaansche Philosophical Society eene toepassing beschreven der diamagnetische kracht, namelijk van die kracht, welke in 1845 door Earaday ontdekt is, en waardoor sommige dierlijke, plantaardige of delfstoffelijke lichamen door den magneet worden afgestooten. De toepassing dezer kracht bestaat daarin , dat men magnetisme induceert inden ijzeren wand vaneen stoomketel door aan de binnenvlakte een aantal permanente magneten van gehard staal te hangen. Hiervan is het gevolg, dat aardachtige deelen , in het water bevat’, verhinderd worden zich aan de wanden van den ketel vast te hechten. Zonder eenig bezwaar kan men dus water bezigen, dat zeer aardaohtige zouten bevat. Door de werking van het diamagnetisme zullen reeds gevormde lagen loslaten, en zal de ketel binnen eenige weken gezuiverd en verder volkomen bewaard worden. Coniferine is volgens Kubel een kristallijn glucoside van de formule —f- 3HO , hetwelk in het cambiumsap van Abies excelsa, A. pectinata, Pinus Strobus , Larix Puropoea enz. is bevat. Het is moeielijk in koud, in eene aanzienlijke hoeveelheid in heet water, gemakkelijk in alcohol, niet in aether oplosbaar. De oplossing in water smaakt zwak bitter. Bij 100° G. verliest het zijn kristalwater. Het ia reeds in'de koude oplosbaar in zoutzuur. Bij het koken met zuren ontstaat er eene blauwachtige hars, onder ontwikkeling vaneen vanillereuk ; de vloeistof bevat alsdan suiker en reduceert eene alcalische oplossing van wijnsteenzuur koperoxyde. Het harsaohtige lichaam is oplosbaar in eene sodaloog en wordt daaruit door zuren weder neergeslagen. Geconcentreerd zwavelzuur kleurt deze hars even rood als het het coniferine zelf doet. Van daar dat splint en bast violet gekleurd worden, indien men dit zuur op eene versche insnede droppelt. Resorcine (CjjHsO/,) is eene kristallijne zelfstandigheid, verkregen door de behandeling van galbanumhars en ook van ammoniakhars met gesmolten potassahydraat. Het is zeer oplosbaar in water , alcohol, aether , zwavelkoolstof en chloroform. Het is zuiver geheel kleurloos maar wordt aan de lucht een weinig roodachtig. Het smelt bij 99° 0., begint dan spoedig te verdampen en verbrandt met eene lichtgevende vlam. Het heeft den naam van „resorcine” verkregen wegens zijne overeenkomst in eigenschappen en samenstelling met het orcine (ChHsOj) .

er bestaat hier homologie, nog bevestigd door het kookpunt, hetwelk bij het orcine 19° hooger ligt dan bij het resorcine. Umbelliferon (0i2H404) is een ontledingsproduct van onderscheidene harsen (ook van de Galbanumhars) , isomeer met het chinon. Door Krüger is de aanwezigheid van eene groote hoeveelheid zwavelzure zouten in filtreerpapier aangewezen , hetwelk dus tot verkeerde resultaten bij analysen zou aanleiding geven. Waarschijnlijk zijn deze zouten afkomstig van het gebezigde water bij de papierbereiding, of ook van de aanwending der onderzwaveligzure soda (antichloor), om de laatste sporen chloor te verwijderen, die na het bleeken zijn overgebleven. Be lucht van den toestel tot het zuiveren van lichtgas is tegen epilepsie aanbevolen. Een man, die, van zijne kindsheid af, aan epilepsie leed, werd gedurende zijn oponthoud in eene gasfabriek geheel hersteld; zoo ook een andere patiënt, die zich telken dage vier uren aldaar ophield. Misschien zou hier ook het gaseol kunnen dienen, dat tegen kinkhoest is aanbevolen, waardoor de aanwending van het middel eenvoudiger en algemeener kan worden. Het dusgenoemde gaseol (zie N°. 31 van den vorigen jaargang) of de vereeniging der heilzame dampen bij de lichtgas-bereiding heeft tot grondslag of vehiculum den twintiggradigen bruinen ammoniak der gasfabrieken. Men behoeft dezen slechts in eene hoeveelheid van 10 tot 13 gram op een bord of schotel te gieten en bij 20 tot 31° C. aan de vrijwillige verdamping over te laten, om de verlangde atmospheer voort te brengen. Om het bismuth in loodlegeringen te bepalen praecipiteert men het volgens Patera uit de sterk verdunde salpeterzure oplossing der legering door middel vaneen strook lood. Het metallisch bismuth, dat als een zwart poeder is neergeslagen, wordt spoedig van den strook lood afgewasschen, de loodoplossing afgegoten, het metallisch bismuth eerst met water, dan met wijngeest afgewassoheu, op een filtrum verzameld, gedroogd en gewogen. Tegen likdoorns wordt aanbevolen bestrijken met collodiurn, na ze genoegzaam te hebben afgesneden. Als naddel tegen neusbloeding wordt dooreen Americaansch dagblad opgegeven een stuk papier inden mond te nemen en zoo snel mogelijk te kauwen, waarbij de snelle beweging der kauwspieren door haar invloed op de spieren en bloedvaten van den neus de bloeding onmiddellijk zal doen ophouden. Eeaige bijzonderheden uit het handelsbericht van Gehe en Cie te Dresden. Cubebe is aanmerkelijk in waarde gedaald sinds het vermeerderde gebruik der folia Matico. Saccharum lactis wordt ten gevolge van den monopoliegeest der Zwitsersche fabrikanten thans ook in Silezië van eene voortreffelijke hoedanigheid geleverd. Chloorkalk en Chloroform zijn in prijs gestegen ten gevolge der verhooging van het mangaanperoxyde.