is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 25, 21-10-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmacwitisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE YAN ft. J. OPWIJB.DA, Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutiseh WeekUad eiken ZZZTeL t inZZZnZn 'ten Redacteur, onmiddelUjk van den Uügeuer, nomen zien, g Woemdag u Amsterdam 0f vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentie.!: Van 1 lot 6 Regels fL- elke regel meer 15 Cis., behalve het zegelrecht.

W». 2S.

XOMUAO , 21 October 1860.

3e Jaargang.

lescht den dorst beter dan gewoon water. Hager is tot het samenstellen dezer tinctuur op het denkbeeld gekomen , door de bekende gewoonte minder goed drinkwater door bijvoeging van rooden wijn onschadelijk te maken. DB BEREIDING DEK, STROOPEN VAN VRUCHTENSAPPEN VOLGENS ÖE PHARMACOPOEA GERMANIAE. Vrij algemeen bekend en ook reeds meermalen in ons Blad besproken, is de methode ,om de vruchtensappen eenigen tijd te laten gisten, alvorens men ze met suiker Lot stroop kookt. Inde Pharm. Helvet, wordt zelfs voorgeslagen het sap volledig te laten uitgisten. Men verkrijgt hierbij wel eene heldere en helder blijvende stroop, die echter veel in kleur en natuurlijk aroma verloren heeft. Veel beter is volgens Jessler de methode eener korte gisting, die inde Pharm. Germaniae wordt voorgeslagen , waarbij de stroop eene zeer intensieve kleur en een zeer fijn natuurlijk aroma behoudt. De korte gisting dient hier enkel tot het overbrengen van het pectine in pectinezuur, terwijl bij de langdurige gisting de vruchtensuiker in alcohol overgaat en met de ver! schillende zuren der vruchten aethersoorten vormt, die de natuurlijke kleur en het aroma van het plantensap veranderen of bedekken. Door Jessler wordt de methode der Pharm. Germaniae gevolgd met eene geringe wijziging. De gekneusde vruchten worden bij warm weder 2 dagen, bij koel weder 3—4 dagen, op eene warme plaats aan gisting blootgesteld en vervolgens uitgeperst. Men verwarmt het uitgeperste sap dadelijk, bij kleinere hoeveelheden in het dampbad, bij grpotere ineen blank geschuurden, roodkoperen ketel tot 80 a 90° C., waardoor de gisting wordt onderbroken, brengt het vervolgens in steeneu decanteerpotten en plaatst het bedekt 2 tot 4 dagen inden kelder, waarna het volkomen heldere sap in groote ; Woulffsche flesschen wordt gegoten en door middel van . een filtreertoestel (Nachgiesser) van Gay;lj»e*o i 50 Deelen suiker, grof gestooten, wonden mat 30 deckn

Mededeelingen. Ingezonden stukken. 1 TINCTUUR VOOR HET DRINKBAAR MAKEN VAN ] SLECHT WATER. , Goed drinkwater wordt terecht eene der voorwaarden voor het onderhouden der gezondheid geacht, en vooral in tijden van epidemiën daarop meer bijzonder de aandacht gevestigd. Indien men in plaatsen woont, die zich m het genot van heerlijk drinkwater verheugen, zooals bijv. alhier te Nijmegen , alwaar het steeds helder, klaar en tintelend voor het oog , en door het bevatten van eemge zouten en een tamelijk koolzuurgehalte aangenaam van smaak is, kan men op vele andere plaatsen den tegenzin niet overwinnen tegen water, nu eens geel van kleur , dan weder troebel van aanzien en laf van smaak , hetwelk ons als het gewone drinkwater dier plaatsen wordt voorgezet. De gevolgen van zulk drinkwater blijven dan ook niet zelden achter, waarvan tot de meest gewone diarrhee en buikpijnen behooren. Hager meent de nadeelige werking van slecht drinkwater te moeten toeschrij ven aan het bevatten eener j wier, die hij slijm wier heet, naardien zulk water in witte glazen uitgegoten en met gedestilleerd water vergeleken, een slijmachtigen aard vertoont. Om de nadeeleu van het gebruik van slecht water, vooral op reis , te voorkomen, wordt door hem eene tinctuur aanbevolen , naar het volgende voorschrift bereid : acidi tannici part. 2 , sacchar. albi part. 1. Solve in aquae destillatae part. 3 , spirit, vini rectificatissimi part. 5. Men doet 12—15 droppels ineen klein glas water (omstreeks 6 med. oneen). Hager geeft hoog op van de gunstige werking dezer tinctuur bij overigens slecht drinkwater. Men kan deze oplossing ineen klein flesohje bij zich dragen en steeds bij de hand hebben. Het water , daarmede vermengd, smaakt niet onaangenaam en