is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 25, 21-10-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het sap overgoten, Zoodra de suiker is gesmolten, wordt alles ineen zeer blank geschuurden roodkoperen ketel gedaan en snel even opgekookt, gecoleerd en nog warm op kruiken gebracht, goed met stoppen gesloten, die met pik dicht gemaakt worden, en na bekoeling de kruiken eemge malen goed omgeschud. Tinnen of vertinde koperen ketels zouden op de kleur dezer vruchtstroopen een nadeehgen invloed uitoefenen. Eene verontreiniging met koper is bij het gebruik der koperen toestellen niet te vreezen.

1 dialyse dek DAMPKRINGSLUCHT. ‘i n Huet 13 bekend> dat men onder dialyse de methode van , G/ajham verstaat -°m d°°r middel vaneen diaphra*ma , f. d“sS“den dialysator (liefst perkamentpapier) niet ■ ns aljiseerbare lichamen (colloïden) van kristalliseerbare (knstaJloiden) te scheiden. Thans heeft Graham deze dialytische methode toe<mpast op het scheiden van gassen en wel op het scheiden der zuurstof van de stikstof inde dampkringslucht. Als dialysator zal dienen een zeer dun huidje van caoutchouk, waardoor de zuurstof en stikstof worden geabsorbeerd en in het membraan tot vloeistof gecondenseerd terwijl zij m het luchtledige op nieuw inden o-as vormigen staat verschijnen. De zuurstof wordt 3% maa meer opgenomen dan de stikstof, terwijl de gassen in dezelfde evenredigheid weder vrijkomen. Het is Graham gelukt de helft van de stikstof der dampkringslucht terug te houden, zoodat de lucht, die door zijn dialysetor henengegaan was, 41,60/0 in plaats van 200/o zuu/stof bevatte. Deze lucht deed glimmend hout ontvlammen enz Zij houdt het midden tusschen de dampkringslucht en de zuurstof. Tot het nemen dezer proef wordt een zeer dun huidje van caoutchouk aan den eenen kant aan de vrije lucht blootgesteld , terwijl de andere zijde aan den invloed van het luchtledige is onderworpen. Tegen de bewering van Graham, dat het huidje caoutchouk volstrekt geene poreusheid bezit, is echter Payen m de laatste zitting der Parijsche Academie opgekomen en toonde door middel van het microscoop de poreusheid van den caoutchouk aan. HET KOTTEN DER VRUCHTEN. Set rotten der vruchten, hetwelk men tot heden eene ovemjpheid meende te zijn, is door Charles Davaines oegeschreven als te ontstaan door het mycelium eener zwam. Bij microscopisch onderzoek vindt men de rottende vlekken geheel doortrokken met de myceliumdraden eener zwam; zoo kan men ook de rotting kunstmatig opwekken door in het vruchtvleesch de sporen der zwam of myceliumdraden te enten. – Bij de gewone vruchten woidt de rotting inde meeste gevallen door twee zeer gewone schimmelsoorten bewerkt, waarvan de eene Muoor mwcedo, een zwarten uitslag op de rotte vruchten voortbrengt, terwijl de andere, Fenicillmm glaucum, een groenen uitslag bewerkt. Het mycelium dezer zwammen is moeibjk te onderscheiden. De rotting, door deze zwammen voortgebracht, is slechts dan voor gezonde vruchten aan-

stekend indien de schil niet volkomen onbeschadigd is PPels peren, sina’s appels met volkomen onbeschadigde schil kunnen zonder schade weken lang met rotte vruchteü in aanraking blijven. -J8 de schil echter zelfs op eene enkele plaats beschadigd, dan worden de vruchten zeer snel door de rotting aangetast De weerstand der vruchten tegen, de rotting staat in verhouding tot de dikte en vastheid der schil; sina’s appels appelen, peren, pruimen enz. blijven langer goed dan’ vijgen , aardbeziën , frambozen enz. • !!ndien “6“ “P°ren onder de vruchtschil brengt ziet men hetzelfde gevolg ontstaan als bij de aanraking van het vruchtvleesch met het zwammycelium. De ge°. ente p]aats vertoont reeds na 24-30 uren beginsels der rotting; na 4-5 dagen ia de geheele vrucht rot; Mucor mucedo bewerkt deze verandering veel sneller dan Feni-De sporen, der eerste zwam kiemen J 6 uien, die der laatste eerst in 13-15 uren bij gelijke toestanden van warmte en vochtigheid. De rotte plek, door den Mucor voortgebraoht , komt veel donke der en weeker voor; de vruchten vertoonen zich door het ontwikkelde koolzuur opgeblazen, hetgeen bij het PcïiictlliuM met het geval is Dewijl deze zwammen slechts in aanraking met de lucht fruct.ficeeren, . zoo vertoonen zich bij rottend vruchten met eene vaste schil slechts daar ziamdraden me sporenvorming, alwaar de schil beschadigd is terwijl bij vruchten met eene dunne schil weldra de gehele oppervlakte daarmede bedekt is, bijv. bij de vL de aardbezie enz. Bij den sina’s appel treedt de zwam.na de vernietiging der oliecellen bij al deze punten naar buiten Behalve beide opgenoemde zwammen breno-en nog andere zwamsoorten het rotten der vruchten voort avame heeft er 7 ontdekt, die tot 7 verschillende geslachten behooren. Vruchten met open kelk, zooals appelen peren en mispelen, kunnen ook bij onbeschaigde schil rotten, dewijl de zwatnsporen of zwamdraden door de Kelken in het inwendige kunnen dringen Bedekt men dezen open kelk met eenige zelfstandigheid bijv. met was, dan kan men de vruchten zoolang bewaren als men wil, waarbij echter op den voorgrond moet staan, dat de schil onbeschadigd blijft Eindelijk zij nog opgemerkt, dat de rotting door sporen voortgebracht, verschilt van de veranderingen, die de vruchten door stooten of drukken , door warmte of vorst ondergaan. Het veelvuldige gebruik der kunstmatige mineraalwateren drong ons na den aanval in het voorlaatste nommer nog eenmaal een stuk ter verdediging te plaatsen, a komt het ook inde hoofdzaak overeen met hetgeen in het vorig nommer is opgenomen. Bed. Mijnheer de Bedacteur , ÜEd, zult mij zeer verplichten, door onderstaande regelen, in antwoord op het stuk, „Eenige woorden over ! het bereiden van kunstmatig Selterswater”, doorJ, Deme-