is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 25, 21-10-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FKUCTDS DJAMBOESA MAGNA

komt vaneen gewas, behoorende tot de Myrtaceëu, waarvan de naam is Fsidium Fyriferum (Linn.) (Icosandria Monogynia.) Het is een boom , die een hoogte bereikt tusschen de 12 a 25 voet met meestal scheeve of gedraaide stammen. De bladen zijn kortgesteeld , elliptisch, spits en lederachtig, de bloemen kort gesteeld , wit en welriekend , de grootte hebbende van de bloemen der Pyrus Cydonia; de vruchten zijn peervormig geelachtig, van binnen wit geelachtig of rozenrood met niervormige harde zaden. Hij groeit inde West-Indiën en op het inde nabijheid gelegen vaste land van Znid-Amerika en wordt tusschen de keerkringen der beide halfronden aangekweekt. De rijpe vruchten van dezen boom, welke een zeer aangenamen smaak naar aardbeziën en frambozen bezitten, worden uit de hand of ook op verschillende wijze toebereid gegeten; de bladeren en onrijpe vruchtknoppen, alsmede de specerij achtige samentrekkende wortelbast , worden als geneesmiddelen aangewend bij dysenterie. Men heeft nog een Fsidium Pomiferum (L.),*wier vruchten eene harde schaal hebben en meer vleeschachtig zijn. Dan nog de Fsidium Sapidissimurn (Jacq.), die zich onderscheidt door nog smakelijker vruchten dan de Psidium Pyriferum. Doesborgh. W. J. Coops, Apotheker. ■ (Het bovenstaande getrokken uit het Botanisch leerboek van Dr. G. W, Bischofl', Derde Band , lste Deel, Specielle Botanik pag. 202, V crsclieldenlieden, Guérin heeft eene constante batterij ingericht naar het model der oude Voltaische kolom. Het zink , de kool en het poreuze diaphragma worden in schijven als eene kolom op elkander geplaatst, terwijl de zink- en koolschijven in het midden doorboord zijn. Om de kolom in werking te brengen, worden de poreuze aarden platen met eene oplossing van keukenzout doortrokken, terwijl inde hoite, door het zink of de kool gevormd, eene kleine hoeveelheid zwavelzuur kwikzilveroxyde komt. De kolom is omgeven met de poreuze cel, met dezelfde oplossing gevuld en hiermede ineen vat besloten. Ook met zwavelzuur loodoxyde is eene dergelijke batterij samengesteld, waarbij het zwavelzuur loodoxyde inde zinkholten gebracht wordt, alwaar bovendien de oplossing van keukenzout kan geraken. Encre pour les Dames, door Quesneville vervaardigd, is eene oplossing van het oplosbare donkerviolette joodzetmeel in water. Deze inkt, te Parijs in gebruik, verdwijnt na verloop van 14 dagen tot 4 weken, doordien het jodium langzamerhand vervluchtigt en slechts sporen van het zetmeel op het witte papier teruglaat. Niet alleen , dat deze inkt door Parijsche dames voor billets doux enz. wordt gebezigd (om, gelijk de Industrieblatter zeggen, vluchtig aangeknoopte liefdesbetrekkingen spoorloos te doen verdwijnen), maar hij is ook met een misdadig doel aangewend

tot het teekenen van acceptaties, waarbij de handteekening op den verschenen tijd is verloren gegaan, zoodat de politie op den verkoop verbod heeft gelegd. „Lehm op de krijgskreet bij den laatsten Zuid-Duitschen veldtocht, is de doopnaam geworden eener likeur, die uit de gewone bestanddeelen van maag-elixir of aquavit enz., kaneel, cardamom, kruidnagels, galange, bittere kruiden enz., is samengesteld. Vesmius-ihee. Fransche en Duitsche dagbladen maken melding van dit nieuw salonspeelgoed, hetwelk de pharaoslangen heeft opgevolgd. Men verkrijgt onder den naam van Vesuvius-thee twee pakjes met een geel poeder en eene kleine bus met een handvatsel. Een gedeelte van het geel poeder wordt inde kleine bus gedaan en boven het licht gehouden. Na verloop eener minuut gaat het poeder in eene massa over, die de verrassendste overeenkomst heeft met fraaie groene thee en de bus tot den rand vult. Is ook iemand onzer lezers met de scheikundige samenstelling van dit speelgoed bekend ? Door Pelouze is melding gemaakt van de verbindingen van het water met koolzure kalk. Bij het leiden vaneen stroom koolzuurgas in kalkwater van 0° of van -f- 1 tot 2° C. ontstaat er eerst een lichte en vlokkige neerslag, die echter weldra ineen zwaar, glanzend, kristallijn poeder verandert, hetwelk 6 aeq. HO op 1 aeq. CaO,CO2 bevat. Eene gelijksoortige verbinding verkrijgt men door bij eene oplossing van chloorcaloium bij 0° eene tot 0° afgekoélde oplossing van koolzure soda te voegen; zoo ook door koolzuur te leiden door eene oplossing van kalk in suikerwater, tot + 1 of 2° afgekoeld. Bij 7 8° C. verkrijgt men eene verbinding met 5 aeq. HO. Eeeds bij 30° C. wordt de koolzure kalk uit deze verbindingen watervrij afgescheiden. Openlijke Correspondentie. Het ingezondene door den Heer van Deinse te Dordrecht over uitras bismuthicus basicus zal in het volgend nommer geplaatst worden. Advertentie. iw&ÊÊSF1* In eene APOTHEEK zonder bos-practijk te R°tter<iam, wordt gevraagd EEN BEDIENDE (liefst geëxamineerd) externe , tegen goed salaris. Adres franco onder lett. A. A. ter Handelsdrukkerp van J. W. YAN LEBNHOFF & Zoon te Botterdam. Errata. In het verslag van het hulpapothekers-examen geplaatst in het voorgaand Blad is eene fout mede overgenomen uit de Staatscourant, die men ons verzocht te verbeteren, namelijk: Bladz. 3, kolom 2 , regel 38 van boven staat «aanwijzing’’ moet zijn «afwijzing." In hetzelfde nommer Bladz. 4 , Iste kolom, regel 20 van beneden Cl4H5 ) Cl4Hs 1 staat: H ! moet zijn; H N, H) H ) Snelpersdruk van H. O. A. Thieme, te Nijmegen.