is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 27, 04-11-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phannaceutiscli Weekblad

VOOR! NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN ie Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f 4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien , gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs dèr advertentiën: Van 1 tot 6 Regels f\.—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelrecht.

3e Jaargang. j ZOSDAft, 4. November 1566. | S". 29.

Mededeellngen. Ingezonden stukken. DE OVERVERZADIGDE TOESTAND VAN ZOUTOPLOSSINGEN. De oververzadigde toestand van zoutoplossingen is door Jeannel tot practische doeleinden aanbevolen , namelijk tot het zuiveren en scheiden van zouten. Iu de meeste gevallen vermeerdert de oplosbaarheid van zouten in water, naarmate de temperatuur hooger wordt. Indien men nu eene verzadigde oplossing vaneen zout in water bij eene hoogere temperatuur gemaakt heeft, dan zal bij afkoeling dat gedeelte van het zout worden afgescheiden, hetwelk bij de hoogere temperatuur meer was opgenomen. Ouder sommige omstandigheden echter blijft bij verlaging der temperatuur eene grootere hoeveelheid van het zout opgelost, dan het water bij die lagere temperatuur in den gewonen stand van zaken zou opgelost hebben. Deze oplossingen beeten oververzadigd. Door inleggen vaneen kristal, door schudden en stooten zet zich uit de oververzadigde oplossing het gedeelte, dat de oververzadiging bewerkt, af. Het sprekendst komt deze oververzadigde toestand voor bij zwavelzure soda. Bij de temperatuur van 33° C. beeft de zwavelzure soda haar hoogste oplosbaarheid bereikt, namelijk die van 323 deelen in 100 deelen water , terwijl bij 18° C. slechts 48 deelen worden opgelost. Sluit men bij afkoeling der oplossing bij 33° verkregen, de lucht af, dan zal de geheele hoeveelheid zout ook bij de gewone temperatuur blijven opgelost. Maakt men nn volgens, Jeannel bij 33<> eene oplossing van 300 deelen zwavelzure soda in 100 deelen water en laat mendeze oplossing zijgen dooreen filtrum met eene glazen plaat bedekt en gespannen over eene llesoh, welk filtrum vooraf met water van 50° is doortrokken , dan zal de oplossing van zwavelzure soda hier doorgaan, zonder te kristalliseeren en er zal geene kristallisatie plaats hebben, alvorens men het filtrum opheft en daardoor de lucht toegang verleent. De kristallen van zwavelzure soda, die zich nu afscheiden, zijn volkomen zuiver. Op gelijke wijze kunnen zwavelzure magnesia, zwavelzuur zinkoxyde,

koolzure soda gezuiverd worden, niet echter de aluin , die wel eene oververzadigde oplossing levert naar tijdens de doorzijging door het filtrum kristali .ert. Wel zou de aluin door zijn eigenschap , om een oververzadigden toestand te bewerken, kunnen gescheiden worden bijv. van salpeter, die deze eigenschap niet bezit. DÜIVELSTRANEN. Duivelstranen. Larmes du diable Demi's iears heet een nieuw scheikundig speelgoed , dat inden handel gebracht is, voorkomende als ronde, aan eene zijde opene lichaampjes, in kleur en vorm gelijkende op kleine rozebottels, eh bestaande uit kleine stukjes sodium-metaal gewikkeld in boomwol , die met petroleum doortrokken en uitwendig met rood gekleurd collodium overdekt is. Een dozijn dezer bolletjes is ineen glazen buisje vervat, aan beide zijden met eene kurk gesloten. Prijs 35 ets. Werpt men een van deze dusgenaamde „duivelstranen” op water, dan verlaat het sodiummetaal het omhulsel, ontleedt, zooals bekend is , al ronddraaiende en sissende het water en doet soms het petroleum ontbranden. Wij betreuren het, dat de industrie inden laatsten tijd verschijnsels, hoogst merkwaardig voor den wetenschappelijken man, als openbare vermakelijkheden voor het publiek exploiteert. Deze geheel verkeerde toepassing moet in hooge mate bezorgdheid verwekken bij hen , die gewoon zijn met scheikundige proeven om te gaan en de gevaren kennen , waaraan men zelfs bij de meest mogelijke voorzichtigheid gedurig is blootgesteld, wanneer de losgemaakte elementen op hevige wijze hunne neiging tot verbinding openbaren en deze door vuurverschijnsels en ontploffingen doen vergezeld gaan. Het brengen van het sodium-metaal op water bgv., waarin bovengenoemde aardigheid bestaat, eischt de grootste voorzichtigheid. Geraakt het op van bord of schotel vast, dan ontbrandt hjrtT n|gt alléén, maar spat vaak met hevige kracht uiteen f ..„brengt bïandwonden op de huid voort en zou M licPftOg geraakt.het S.stfö-'F.a*