is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 34, 23-12-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pliarmaceiitiscli Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN E. J. OPWIJEDA, Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN Ie Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, ƒ4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertenliën: Van 1 tot 6 Regels fl.—, elke regel meer 15 Cis., behalve het zegelrecht.

3e Jaargang. |

| IV". 34.

ZONDAG , 23 December 1866.

Herziening der Pharmacopoea neerlandica. Utrecht den 17 Dec. 1866. Jan de Redactie van het Pharmaceutisch Weekblad. Het medegedeelde in het Pharmaceutisch Weekblad van S en 9 December 1!., betreffende het voorstel inden Geneeskundigen raad van Zuidholland: ter herziening der Pharmacopoea Neerlandica, en het daaromtrent verhandelde, heeft bij het Utreohtsche Departement weerklank gevonden , en de leden zouden genegen zijn zich met de ove* rige Collegen in 'ons vaderland te vereenigen , om de daartoe noodige stappen bij de Hooge regering te doen, ware het niet, dat zij met grond verwachtten, dat eendelijk verzoek van de Maatschappij zal uitgaan. , Immers inde Algemeene vergadering der Maatschappij in 1864 is daaromtrent reeds voorloopig een voorstel gedaan, hetwelk on verdeelden bijval vond. Men meende echter toen met de uitvoering te moeten wachten, tot het lot van de toen nog in behandeling zijnde Geneeskundige wetten zou zijn beslist. Ware de vergadering dit jaar wegens de heerschende ziekte niet uitgesteld, dan zou de herziening der Pharmaoopoea Neerlandica zeker ter sprake zijn gekomen en de Maatschappij tot het indienen vaneen daartoe strekkend verzoek hebben besloten. Het Utreehtsch Departement der Ned. Maatschappij ter bevordering der pharmacie meende het niet ongepast het bovenstaande mede te deelen , terwijl het tevens verzekert dat , bijaldien het onverhoopt in zijne verwachting mogt worden teleurgesteld en de Maatschappij geen verzoek ter herziening indiende, de leden van gezegd Departement in hunne betrekking als Apothekers niet aarzelen zouden zich met de collega’s in ons land te vereenigen , ten einde bij de Regering de noodige stappen te doen ter herziening der Pharmacopoea Neerlandica. Namens het departement Utrecht der Ned. Maa.U schappij ter bevordering der pharmacie. 0. H. v. Dijk, president. C. Bdrgersdijk, secretaris.

Wij erkennen, eene Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Pharmacie moest voorgaan, waar het éene zaak geldt, die met de eer van den pharmaceutischen stand in ons Vaderland in zulk een nauw verband staat. Maar hoeveel kostbare tijd zal er verstrijken, eer deze zaak in de algemeene veagadering der Maatschappij ter sprake kan komen, en ontvalt niet alle vertrouwen op werkdadige handelingen der Maatschappij of van hare departementen» indien men bekend is met het volgende feit? Nadat in de vergadering van den geneeskundigen raad voor Zuidholland het voorstel was aangenomen, om den wensch tot herziening der Pharmaoopoea Neerlandica aan de Hooge Regeering kenbaar te maken, stelde de inspecteur een tijdperk van 14 dagen, de pharmaoeuten verzoekende binnen dien tijd argumenten tot ondersteuning bij hem in te leveren. Zij werden hem slechts door één lid van den raad ter hand gesteld , een pharmaceutisch lid, maar zelf niet meer tot onzen stand behoorende. Eene commissie uit het Eotterdamsche departement zou zich met het opmaken van argumenten bezig houden en deze door middel vaneen der leden aan den inspecteur ter hand stellen, maar er is niets gedaan. Het adres is, enkel met de argumenten van dat één lid versterkt, naar den Minister verzonden. Wij achten het beter niet te wachten op de handeling der Maatschappij, maar zelf de handen aan den ploeg te slaan, en worden daarin versterkt door het hier onderstaande schrijven van het pharmaceutisch gezelschap : Pharmacia et Concordia te Dordrecht. Indien wij, apothekers, van onze zijde vertraging en onverschilligheid toonen , hoe kunnen wij van de Regeering belangstelling verwachten? Eerstdaags wenschen wij ons adres ter onderteekening aan te bieden en verzoeken hiermede collega’s op de verschillende plaatsen de onderteekening te willen bevorderen en ons van hunne bereidwilligheid daartoe kennis te geven. Redacteur.