is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 36, 06-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Journ. and Transact, eene onderteekende verklaring geplaatst, dat zij voortaan ’s avonds na 9 ure (uitgezonderd Zaterdag avond) en Zondags hunne apotheken zullen gesloten houden, noodzakelijke gevallen uitgezonderd, waarvoor de bel gereed staat. Deze „reformers” hopen , dat hun voorbeeld navolging moge vinden en de „witte slavernij” der apothekers een einde neme ; zij vinden het onverklaarbaar, dat beschaafde lieden zich inde oogen van het publiek zoo diep vernederen, om op Zondag zaken te verrichten, die even goed op een anderen tijd kunnen gedaan worden. Zij zijn overtuigd door hunne handeling geene geldelijke schade te zullen lijden en hebben hun besluit door 35,000 circulairen aan hunne clientele medegedeeld.

Het Handelablad van 3 Januari bevat eene advertentie, waarbij een geneesheer op een aanzienlijk dorp met eene uitgebreide j ractijk zich op zeer voordeelige voor waarden wenscht te verstaan met- een apotheker om voor gezamenlijke rekening de zaak (?!) uitte oefenen. Wij vertrouwen, dat geen apotheker zich zal laten vinden, om op zulk eene openbare en kennelijke wijze ’s lands wetten te overtreden, waarbij elke overeenkomst tusschen geneesheer en apotheker betrekkelijk het leveren van geneesmiddelen ten stelligste en met recht verboden is. Persoonlijke aangelegenheden. Om te voldoen aan het voorschrift der wet, dat de leden van den Geneeskundigen Eaad slechts drie achtereenvolgende jaren zitting mogen hebben en jaarlijks zooveel mogelijk een derde gedeelte moet aftreden, heeft er inde laatste vergaderingen eene loting plaats gehad,- om de aftreding van dit derde gedeelte te regelen op 31 December van dit jaar of voor de 3 eerste jaren, dat de wet in werking is. De aftredende leden zijn niet dan na een jaar herkiesbaar, doch kunnen tot plaatsvervangende leden benoemd worden. Hieraan is bij de benoemingen tegen 1 Januari 1867 gevolg gegeven, terwijl tevens ter vervanging der leden vroegere plaatsvervangende leden zijn benoemd. Eindelijk zijn nog eenige nieuwe plaatsvervangende leden benoemd. De phamaceutische leden en plaatsvervangende leden , ten gevolge hiervan benoemd bij besluit van Z. M. van 28 December j. 1. No. 31 (Staatscourant van 30 en 31 December), zijnde volgende: Yoor Noordbrabant en Limburg. Lid: P. J. Eoersch te Maastricht. —■ Plaatsvervangend lid; J. J. Steyns te Maastricht. Yoor Gelderland en Utrecht. Leden: G. L. Tjeenk Willink te Zutphen, G. Dufter Blom te Utrecht. Plaatsvervangende leden: P. G. van Anrooy te Zalt-Bommel, P. Hondius te Amersfoort. * Voor Zuidholland. Leden: G. W. Boot te Gorinchem, B, J. Fornara te Leiden. Plaatsvervangende leden: A, van Scherpenzeel te Schoonhoven , C. van Valkenburg en F. J. Moet te ’s Gravenhage, Voor Noordholland, Leden: J, Polak en W, Stoeder

– te Amsterdam. Plaatsvervangende leden .- A. Stellingl werft (oud-Apotbeker) te Amsterdam, G. J. van Hool– werf Jr. te Hoorn. r Voor Zeeland. Lid: P. M. de Ligny te Middelburg. ‘ Plaatsvervangend lid: J. J. A. Baert te Middelburg. ’ Voor Friesland en Groningen. Lid: J. C. Backer te . Oude-Pekela. Plaatsvervangende leden: A. E. Stheeman Hz. te Winschoten, G. H. van de Wal te Eraneker. Voor Overltsel en Drenthe. Lid; W. G. Top Jz. te Kampen. Plaatsvervangende leden : W. A. Dibbits te Assen, H. E. de Holl te Hoogeveen , C. D. Waszink te Zwolle. Te Middelburg heeft 1 Januari de heer apotheker G. O. van Nederveen zich geassociëerd met den heer Herklots, gevestigd apotheker aldaar, en zal de zaak verder worden voortgezet onder de firma: Herklots en van Nederveen. Openlijke correspondentie. Het stuk yan G. J. v.d. B. te G- over de verruengingsmethoden en van W. te Z. over arrowroot in het volgend nommer. Advertentie». eene der steden van Friesland vraagt men in eene Apotheek een PKOVTSOR, die de geschiktheid heeft eene zaak geheel te _ beheeren, liefst van de P. G. en van gunstige getuigschriften aangaande zedelijk gedrag enz. voorzien. Hij kan dadelijk geplaatst worden en zich van eene zeer goede behandeling verzekerd houden, en zal naar bekwaamheid, een ruim salaris genieten. Eelleoteerenden adresseeren zich met franco brieven onder letter J. A. bij dén Boekhandelaar A. AKKEEINGA te Leeuwarden. REAGENTIÉNKIST. TE KOOP voor 45 gulden eene net bewerkte mahoniehouten reagentiënkiat, volledig voorzien met de reageutiën volgens Presenius en toebehoorende utensiliën. Brieven franco onder letter A. B. bij den Boekhandelaar H. C. A. THIEME te Nijmegen. Chemische en Phamaceutische Apparaten voortdurend verkrijgbaar. Prijscouranten worden op franco aanvragen franco toegezonden. J. C. Th. .ILUUIÜ. Arnhem. Boekhorstenstraat, G. 401. V Bij H. A. ÏJEENK WILLINK te Arnhem en alom verkrijgbaar: HUBNER’S Planten-atlas voor inrigtingen van middelbaar onderwjjs , aanstaande geneeskundigen en apothekers door CORSTIAAN DE JONG. 32 Platen, bevattende omstreeks 400 plantsoorten en 2000 figuren met verkla» renden tekst. Prijs f 5.90. Voor een, in vergelijking met dé grootere plaatwerken, uiterst geringen prijs biedt deze ATLAS een uitnemend hulpmiddel aan om het plantenrijk to bestuderen en zich tot een examen voor te bereiden. Snelpersdruk van H, C. A. Thieme, te Nijmegen,