is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 38, 20-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crehetmmlddelen.

Daubil’z borstgelei is eene geelbruine, tamelijk helder zoete gelei vaneen zwakken bitteren anijssmaak, c vóór 60 ets de 6% med. oneen in achthoekige flessoh wordt verkocht en uit 3 drachmen lijm, 3 oneen suike en 4 oneen van eene infusie uit anijszaad, steranijs, ijsland sche mos, bitterzoet enz. bestaat. KracU-liquewr is een gewoon alcoholisch aftreksel va specerijen en bitterstofi'en (anijs, steranijs, gember, k neel, kruidnagel, gentiaanwortel, oranjeschillen), aang zoet met honig en suiker. De vervaardiger dezer likeur vereenigt de betrekkin gen van geneesheer, likeurstoker en destillateur te Gra in Oostenrijk. Dat land is volgens de Industrieblatte „ein warmes Nest” voor geheime geneesmiddelen. Me telt er 3000 binnen zijne grenzen in bedrijf, tot wie verspreiding zelfs geneeskundige tijdschriften bijdragen. H. Ludwig’s anticholerazuur is eene bleek gele', helder vloeistof vaneen eigenaardigen zuren wijnreuk en ster zuren doch geenszins bijtenden smaak. Büchner en Witt stein vonden het mengsel samengesteld uit 1 deel zwa velzuur, 5 deelen wijn en 10 deelen water. Eene Hese met 01/.}o1/.} oneen inhoud kost ƒ 1,60. Suboc’s anticholerawater (Eau anticholérique) aanbevo len tegen loodkoliek en cholera. Het bestaat volgens Gmelin uit brandewijnhoudenc water met !/2 proc. zwavelzuur. 13 Med. oneen van di mengsel worden verkocht voor f 1,70. Speripoeder, een oud geheimmiddel, dat bijna gehee in vergetelheid geraakt is, werd aangewend tegen chronische huiduitslagen, herpes enz., door 3—6 maanden lang daarmede dagelijks droog de voetzolen in te wrijven. Het is een mengsel van poeder van rooden steen en zwavel. Boekaankondiging, Wetenschappelijke zaken 'van algemeen nut enz. Bste Aflevering, Amsterdam. Gebroeders Kraag, 1866. Met de achtste aflevering is het belangrijke werk compleet , waarvan wij reeds herhaalde malen eene aankondiging en aanbeveling plaatsten. Deze aflevering bevat het laatste gedeelte der geologie, de mineralogie en de aardrijkskundige verdeeling van planten en dieren. Bij het opnoemen der plantengordels verwonderde het ons niet tevens de geographische rijken te zien vermeld, die naar voorname plantkundigen geheeten rijn. Was het niet duidelijker geweest petroleum, in plaats van naphtha, als eender vloeibare delfstoffen te noemen ? Deze aflevering bevat tevens een zeer uitgebreiden bladwijzer, waarop de duidelijkheid zou bevorderd zijn, indien de afdeeliugen met de Eomeinsche cijfers I en II waren aangeduid. Het nagaan van dezen Bladwijzer doet recht wedervaren aan den nieuwen titel, die voor het werk na zijne geheele completeering bestemd is, namelijk : „Eert schat van kennis. De hoofdbegrippen der natuurkundige wetenschappen, eenvoudig verklaard en opgehelderd, in verband met hunne toepassing in het dage-

lijksche leven.” De namen der bewerkers op den tegenwoordige!! titel; D. van den Bosch , Dr. C. Ekama, Dr, E. S. ïjaden Modderman en Dr. T. C. Winkler staan voor eene goede behandeling der veelsoortige onderwerpen in, terwijl, volgens de aankondiging van den Uitgever , Dr. D. J. Coster inde tweede afdeeling heeft medegewerkt aan al wat op Plantkunde en de kennis der handwerken betrekking'heeft. 377 Houtsneêfiguren versieren en verduidelijken den tekst. Gaarne vereenigen wij ons met den wensoh van den Uitgever : „dat de belangstelling van het publiek [de kroon moge zetten op het werk, opdat het in veler handen kome en blijke goed en nuttig tevens te zijn?” Openlijke correspondentie. Donatus S. te Amsterdam merkt ons op , dat het Weekblad in waarde zou rijzen , indien bij het laatste nommer van eiken jaargang een beknopten index werd gevoegd. Men kon dan direct den inbond nazien en de verschillende Weekbladen vaneen jaargang geschikt tot een boekdeel laten inbinden. S. is zeker eerst bij dezen derden jaargang inteekenaar geworden, anders zou hem bekend zijn, dat wij bij bet laatste nommer van elk der vorige 2 jaargangen een uitgebreid Alphabetisch Register voegden. Bij den eersten jaargang gaven wij zelfs aan het einde van elk vierendeel jaar een beknopten inbond van de daarin voorkomende nommers, maar [lieten dit bij den [tweeden jaargang achterwege, omdat men ons opgemerkt had dat het noodeloos veel ruimte innam. Ongetwijfeld zal dus weder een alphabetisch register aan het einde van den jaargang 1866—1867 den inteekenaren worden ter hand gesteld. Wij zijn n dankbaar voor bet aanbod, om voor deze inhoudsopgave te zorgen, maar mogen het' niet accepteeren, daar wij zelf bij elk nommer het alpbabet bij werken. Ons valt dus de taak licht, daar wij reeds de bouwstoffen hebben bijeenverzameld , terwijl zij zeer tijdroovend is, indien men den completen jaargang achtereenvolgend moet uitwerken. Advertentie». Tpotheek ” TE KOOP op een besten stand in eene der steden van Noord-brabant, EENE ÏÏETTE APOTHEEK, voor eene zeer geringe som; het HUIS tegen een matigen prijs te Huur. Bij aanvaarding eischt men slechts de helft der koopsom, het overige bij gedeelten af te doen. Brieven franco, motto Apotheek, den Heer D. B, CENTEN te Amsterdam. ~£pöthbek _ P. VAN DER PEER Jz. te Sneek vraagt zoo spoedig mogelijk een BEKWAAM BEDIENDE P. G. Alwaar de beste gelegenheid bij den Pharmaceutischen Cursus bestaat, de studiën voor Hulp-Apotheker voort te zetten. APOTHEEK. J. BRANDTS , Apotheker te Groningen, verlangt met Mei e. k. EEN BEDIENDE, het Recepteereu kundig. Salaris naar bekwaamheid. P. K. BROUWER, Pz. Apotheker te Leeuwarden, vraagt tegen 1 Mei e. k. EEN BEDIENDE, liefst geëxamineerd. Adres met franco brieven. Snelpersdruk van H, C. A. ïhieme, te Nijmegen.