is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 39, 27-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze geschieden kan. Zoodanige bloemen zijn bijv. die van Eeseda, Viola odorata, Jasminum, Convallaria majalis, Crataegus, Syringa enz. (Eeseda geeft bijv. bij destillatie met water volgens onze ondervinding eene onaangenaam riekende vloeistof.)

De bloembladen ii worden in eene flesch met de zwavelkoolstof övergoten, na 6 dagen toude trekking de zwavelkoolstof afgegoten en de opgieting eenige malen herhaald. Om de zwavelkoolstof te verwijderen, laat men haar aan de lucht verdampen en lost het overgebleven aroma in alcohol op. Wil men er oleum odorans van bereiden, dan schudt men de aroma-houdende zwavelkoolstof met oleum amygdalarum en verwijdert dan de zwavelkoolstof door blootstelling aan de lucht , of, werkt men met groote hoeveelheden, door haar uit het waterbad af te destilleeren , om haar telkens tot hetzelfde doel te kunnen aanwenden. Vanielje zal het best bewaard worden in blikken bussen tusschen poeder van suiker. Zij is dan geheel onttrokken aan den invloed der dampkringslucht, verliest noch vochtigheid noch vluchtige olie, blijft buigzaam en er verschijnen geene kristallen op de oppervlakte. De suiker wordt op deze wijze tevens gearomatiseerd en kan naderhand als zoodanig worden gebruikt. Het jodium wordt in Engeland voor 9/10 uit Glasgow Verkregen. Van de vier fabrieken leverde eene jaarlijks 30 vaten a 113 Eng. ponden. *) 66116 J) 100 » !J I) » I) eene „ 150 „ „ „ „ „ eene ~ 1000 „ ~ „ „ ~ in het geheel 1370 vaten. Zwaveligzuur wordt door Stolba in het groot verkregen, door eenige zwavelzure zouten, zooals ijzervitriool, kopervitriool, loodvitriool enz., met poeder van zwavel vermengd te verhitten. Oplosbaar Berlijnsch-blauw als injectiekleur wordt volgens Prof. Dr. Brüoke bereid door aan den eenen kant 817 deelen geel bloedloogzout in 1000 deelen water optelossen en aan den anderen kant een gelijk volumen eener oplossing van ijzerchloride te maken , die het 10de gedeelte van haar gewicht aan vast ijzerchloride bevat. Bij elke der oplossingen voegt men het dubbele volumen eener koud verzadigde oplossing van zwavelzure soda, waarna men de vloeistof, die het ijzerchloride bevat, onder omroeren inde oplossing van het bloedloogzout brengt. De blauwe neerslag wordt verzameld en uitgewasschen , totdat het afloopende water begint blauw te worden. Vervolgens wordt hij tusschen vloeipapier en aan de lucht gedroogd. Het aldus verkregen praeparaat is gemakkelijk en volkomen oplosbaar in water, De curarine is inde laatste veldtochten veelvuldig aangewend tot subeutane injecties tegen trismus. Het is aan Preyer gelukt door middel van phosphormolybdeenzuur de curarine uit hare oplossingen (verkregen *) Een Engelsch pond m Ned. ons,

uit het curare van den handel) af te scheiden en het uit de verbinding met een zuur door middel van baryt en alcohol te isoleeren. Eene andere meer eenvoudige bereidingswijze is, dat men de waterige aftreksels van het curare indroogt, het overblijfsel met alcohol uittrekt, wederom indroogt en het verkregen overblijfsel met chloroform uittrekt. Door omkristalliseeren uit alcohol verkrijgt men eindelijk het alcaloïde duidelijk gekristalliseerd. Curarine is in water en alcohol gemakkelijk, in chloroform moeilijker , in aether bijna niet oplosbaar. Geconcentreerd zwavelzuur kleurt het fraai rood. Eene lijmoplossing voor de quantitatieve bepaling der looistof wordt volgens Dr. Vogel het best bereid door 6 gram gezuiverde lijm in 16 C. C. water onder verwarming op te lossen en bij deze oplossing 1 gram zoutzuur en 1,5 gram zinkvitriool te voegen. Nadat men de vloeistof tot op 300 C. C. verdund heeft, laat men haar ineen hoogen cilinder staan , waarbij zich een gering bezinksel vormt, waarvan men eene bijna waterheldere vloeistof kan afgieten. 100 C. C. van deze proefvloeistof komen nauwkeurig overeen met 3 gram looizuur. Als de eenvoudigste reactie, om zuiveren wijngeest te onderscheiden van foeselolie-bevattenden wijngeest uit granen of aardappelen wordt door Garofoletti opgegeven de vermenging met water. Bij zuiveren wijngeest blijft het mengsel helder , bij foeselolie-bevattenden wijngeest wordt het troebel. Deze reactie zal even gevoelig zijn als die met nitras argenticus. Bij foeselolie-bevattenden wijngeest van 0,90 ontstaat er na eenigen tijd eene lichte troebeliug; bij dien van 0,88 en 0,86 wordt het mengsel zeer merkbaar troebel en ondoorschijnend. De reactie met ammonia door sommigen opgegeven is volgens bovengenoemden schrijver geheel werkeloos. Prof. Schneider maakt opmerkzaam, dat men bij het onderzoek op arsenik door middel van den toestel van Marsh de zelfstandigheid, jdie inden toestel zal worden gebracht, vooraf van alle organische stoffen volledig bevrijdt. Bij aanwezigheid toch van organische stof komen koolwaterstoffen inde verhitte glazen buis, waardoor verwisseling met de arsenikvlek kan plaats hebben. Op deze wijze verviel zelfs Orfila inde dwaling , later door hem zelf herroepen, dat het mensohelijk lichaam altijd arsenik zou bevatten. Als eene practische aanwijzing bij de aanwending van chloor als desinfectiemiddel dient de aanwijzing van Dr. Letheby, om het mengsel van bruinsteen en zoutzuur op een hoogen vooruitstekenden rand of lijst inde vertrekken te plaatsen , omdat het chloor bijna332V2 maal zwaarder is dan de dampkringslucht. Arsenias ferroso-ferricus, een geneesmiddel, hetwelk in Duitschland veelvuldig'wordt aangewend, wordt volgens Wittstein bereid door 3 deelen sulphas ferrosus crystallisatus op te lossen in 40 deelen koud water. Bij deze oplossing wordt bij gedeelten onder omroeren gevoegd eene oplossing van 3 deelen drogen arsenias natricus