is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 42, 17-02-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisch WeelMSI

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te lijmeg’en.

Het Pharmacewtisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, ƒ 4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien , gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uilerlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der adveiTentiën: Van i tot 6 Regels fi.—, elke regel meer 15 Cts., behalve liet zegelrecht.

3® Jaargang.

KOXMCt, 17 Februari 1867.

W. 12

Arnhem 13 Februari 1867. Gisteren avond , circa negen uur , verloor onze stad een van hare bekwaamste, ijverigste en nuttigste burgers. De Heer G. van der Kaa, gedurende een aantal jaren Apotheker te dezer stede, inden laatstee tijd echter rustende van den arbeid aan die betrekking verbonden, door hem op uitnemende wijze waargenomen, —overleed plotseling aan de gevolgen van eene hartkwaal, een uiteinde sinds lang voorzien , door verergering eerlang te wachten. Gedurende 33 jaar bekleedde van der Kaa de betrekking van lid der voormalige Provinciale Commissie van Geneeskundig onderzoek en Toevoorzicht, was hij, na van Ekdxk’s dood, haar overmoeide Secretaris, de steun voor den waardigen de Mdnck, de vraagbaak, de hulpvaardige vriend voor hare leden, bovenal de practische examinator, die zijne eischen niet overdreef. Door bestendige studie de wetenschap op den voet volgende, was de wakkere en eerlijke pharmaceut een merkwaardige type , die wellicht zelden geëvenaard is. Als uitstekend botanicus, inzonderheid voor het deel der plantenkunde, hetwelk betrekking heeft op de behoeften van den Apotheker, dat wil zeggen , bekwaam terminoloog, plantenonderkenner bij uitnemendheid, was hij bekend, niet minder als scherp ziende en nauwkeurig onderzoekende inspecteur der Apotheken inde provincie Gelderland. Door de benoeming van VAN der Kaa als lid van den Geneeskundigen Eaad voor Gelderland en Utrecht, is gebleken, dat men den man van 69 jaar nog gaarne eene plaats zag innemen in dat lichaam. Wij meenen dat de Heer Inspecteur, welke die keuze heeft toegejuicht, zeker erkennen zal, dat hij van hem vele nuttige en noodige inlichtingen heeft ontvangen. Vander Kaa heeft ook inde laatste betrekking getoond, dat hij wetenschap hoogachtte , dat hij den stand van Apotheker wilde verheffen door eerlijkheid, trouw en kunde van zijne leden. Van der Kaa, nog eens, was waarlijk een type! Inde laatste jaren van zijn leven, toen de bemoeiingen met

zijne Apotheek niet meer zooveel van zijnen tijd eischten, leefde hij voor onderzoek, voor velerlei wat hem als Secretaris der Geneeskundige Commissie, als bekwaam scheikundige, als nauwgezet administrateur, als man van hunnen en weten , als lid van den Geneeskundigen Eaad werd opgedragen. In alle opzichten was van der Kaa een type. Als Apotheker was ik gedurende 16 jaar schuins tegenover van dee Kaa gevestigd. Dikwijls kan het gebeuren , dat er behoefte is aan het een of ander artikel, of aan hetgeen in eene Apotheek noodig is. Welk gebrek tijdelijk bij hem of mij ook bestond, in alles heeft de waardige overledene mij steeds bijgestaan en heb ik altijd getracht wederkeerig hem van dienst te zijn. Omdat ik èn als collega-Apotheker , en als lid der voormalige Geneeskundige Commissie èu als Plaatsvervangend lid van den Geneeskundigen Eaad (ik zeg hier niet bij , als trouwe vriend') den ontslapene, hooge achting heb toe – gedragen, vraag ik eene hulde aan hem door het Pharmaceutisch Weekblad. J. P. C. van Tricht. Met innigen weemoed blikken wij op het graf, dat zich gesloten heeft over den bekwamen pharmaceut, dentrouwen vriend, den edelen van der Kaa. Redacteur. IHecledeellngen. Ingezonden stukken. Inde geneeskundige courant van Zondag 10 Febr. lezen wij ineen door Dr, Verweij ingezonden stuk de volgende bijzonderheid, die plaats zal gegrepen hebben bij de invoering der Pharmacopoea Neerlandica. „De herziening der pharmac. neerlandica is eene behoefte , gevoeld reeds bij hare verschijning. „Een lid der commissie, met de zamenstelling daar„van -belast, schreef mij: Aan ons zamenwerken heeft „ ontbroken, waardoor er inderdaad, hier en daar, eene misstelling ingedrongen is. Onder den minister de Kempenael' was het mauu-