is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 42, 17-02-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„script, dooreen gewoon copiïst mooi, maar slecht ge„copiëerd, als wet geparafeerd geworden. „De heer Thorbecke verlangde, dat het manuscript „met al de fouten precies alzoo zou worden afgedrukt. „De corrécties inde drukproeven werden geweigerd. „Dit was echter niet alles. Er zijn werkelijk vele „fouten in, die vooral het gevolg daarvan zijn, dat er „geene eigenlijke practische pharmaceuten inde commis„sie waren benoemd.”

MILITAIRE APOTHEKERS. Met genoegen lazen wij in het Pharmaceutisch Weekblad No. 37 het artikel over militaire apothekers door X., en het zij ons vergund daarover nog het volgende in het midden te brengen, om het gebrekkige der organisatie van dat personeel nog meer in het oog te doen springen, door eene vergelijking te maken tusschen hen en de overige wapens van het leger. De oudste apotheker der derde klasse bekleedt dien rang sedert het jaar (*) 1859 De oudste officier van gezondheid der derde klasse sedert het jaar 1862 De oudste paardenarts der derde klasse sedert . 1864 „ „ tweede luitenant kwartiermeester „ . 1861 „ „ „ „ der infanterie „ .1862 „ „ „ „ „ cavalerie „ .1860 ~ ~ ~ „ ~ artillerie „ ,1861 ~ j, ,) » » gonie „ .1865 De oudste apotheker der tweede klasse bekleedt den rang van officier sedert het jaar 1846 De oudste officier van gezondheid der tweede klasse sedert het jaar 1849 De oudste paardenarts der tweede klasse sedert 1856 „ „ le luitenant kwartiermeester „ 1854 „ „ „ der infanterie „ 1853 » „ „ „ cavalerie „ 1854 „ ~ „ „ artillerie ~ 1854 .. » >, genie „ 1856 Deze jaartallen doen ons zien, dat de militaire apothekers het grootst aantal jaren op bevordering wachten, welke bevordering plaats heeft na voor de hoogere rangen examen te hebben afgelegd, waarbij hun van rijkswege voor reis- en verblijfkosten niets wordt te goed gedaan. Wij schrijven de uiterst langzame promotie toe aan het zeer kleine getal apothekers der eerste klasse, vijf op de dertig. Bij de geneeskundige dienst zijn er 43 officieren van gezondheid boven den rang van le luitenant, waaronder zij begrepen zijn, waaraan de rang van hoofdofficier is verleend. Verder zijn er 64 officieren van gezondheid der tweede en 34 officieren van gezondheid der derde klasse. Bij de vétérinaire dienst, welk personeel uit 21 paardenartsen bestaat, tellen we er 7 met den rang van kapitein. In verhouding is dus het getal officieren (') Buiten onze berekening blijven zij , die tot nu toe niet genegen of in staat waren het examen voor hoogeren rang af te leggen.

boven den rang van Iste luitenant bij de officieren van gezondheid en paardenartsen dubbel zoo groot als bij de apothekers. Hierbij willen wij nog het volgende voegen. Bij het wapen der infanterie zijn zij , die in het jaar 1846 tot tweede luitenant bevorderd werden, reeds kapitein sedert het jaar 1860 , terwijl de benoeming tot apotheker der derde klasse van den tegenwoordigen oudsten apotheker der tweede klasse eveneens van het jaar 1846 dagtcekent. Deze heeft reeds drie jaren geleden examen afgelegd voor de betrekking van apotheker der le klasse met het verblijdend vooruitzicht, wanneer de stand van zaken blijft, zooals zij thans is, zijn geduld nog eenige jaren te kunnen oefenen voor en aleer hij op bevordering hopen mag. Wel isr 'waar zijn officieren van gezondheid en paardenartsen evenals de apothekers aan het examen voor hoogeren rang onderworpen, doch waar wij hier vooral op willen wijzen, door eene gebrekkige organisatie gaat de promotie voor de apothekers den slakkengang. Het is reeds een geruimen tijd, dat er door den heer inspecteur van de geneeskundige dienst der landmacht tevergeefs naar getracht wordt, twee opene plaatsen voor apothekers der 3e klasse vervuld te zien; het bovenstaande kan men wel als de voorname oorzaak daarvan beschouwen. De vooruitzichten zijn in het burgerlijke sedert de invoering der geneeskundige staatswetten veel verbeterd, en daarom gelooven wij eerder, dat de tegenwoordige militaire apothekers de eene of andere goede gelegenheid in het burgerlijke afwachten en de militaire dienst verlaten zullen , dan dat er spoedig candidaten zullen gevondem worden, die naar deze. betrekking dingen. Het vooruitzicht inde militaire dienst, om na 7 of 8 jaren wachtens tot apotheker der tweede klasse bevorderd te worden en nimmer of bijna afgeleefd den rang van eerste klasse te kunnen bereiken, zal wel iedereen bij genoegzaam nadenken afschrikken, wanneer men nagaat dat men reeds drie examens in het burgerlijke heeft moeten afleggen , eer men tot aanvrage van dat van militairen apotheker kan overgaan. Z. Uittreksels uit binnen- en bultenlandsche tijdschriften. Een nieuw Indisch wormmiddel is volgens den Directeur van den botanischen tuin te Ceylon eene soort van Eurythoxilon, Sethia indica Dl. De bladen dezer plant worden gedroogd, tot poeder gebracht en aan de kinderen met gekookte rijst gegeven. De volksnaam van dit middel is; „Matura worm Medicine.” Het jodium is oplosbaar in water, dat tannine bevat, en wel 1 deel jodium in 450 deelen water van 30° C., indien dit 3,29 deel tannine bevat. Bij verhooging der temperatuur kan men de hoeveelheid tannine verminderen. Zuiver water lost meer jodium op dan suikerwater. Om in zeepen vrjj alcali en andere alcalisch reageerende zelfstandigheden te herkennen, bezigt Stein kwikziiverchloride. Dit geeft met neutrale zeepen eene witte