is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 43, 24-02-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

troop schijnt overigens goed te kunnen bewaard worden. Eene geringe bijvoeging van wijngeest is naar waarschijnlijkheid zeer nuttig.

HET SCHEIKUNDIG ONDERZOEK VAN HET COSMETICDM : Eau du Docteur Sachs, In het vorig nommer noemden wij het bovengenoemde cosmeticum eender gevaarlijke, als bevattende picrotoxine. In Hager’s Centralhalle vinden wij thans eene nadere omschrijving der analyse, waardoor Dr. Schacht tot dit resultaat gekomen is. Het haarwater was aan Schacht ter hand gesteld dooreen heer, bij wien bet na een driedaagsoh gebruik huiduitslag en oogontsteking had teweeggebracht. Het haarwater heeft een spec, gewicht van 0,844 bij 17° C., gedraagt zich indifferent tegenover lakmoes en is geel van kleur. 70 Gram in het waterbad tot droogwordens verdampt, lieten 10 gram van eene gele olieachtige zelfstandigheid terug , die intensief bitter smaakte, duidelijk naar ricinusolie rook en zich tegenover lakmoes indifferent gedroeg. De gele kleur en bittere smaak leidden het vermoeden op picrinezure zouten , doch bij de behandeling van het olieachtig overblijfsel met water loste niets van * de kleurende zelfstandigheid op. Een onderzoek op cantharidine gaf/ een negatief resultaat, dewijl het olieachtig overblijfsel volledig in zwavelkoolstof oploste. Nadat de zwavelkoolstof verdampt was, behandelde Schacht het residu onder verwarming met zwavelzuur-houdend water, scheidde de waterachtige vloeistof van de olie door filtratie af en schudde haar na bekoeling met het zesvoudig volumen aether. De aether liet na verdamping eene witte amorphe stof terug vaneen zeer bitteren smaak. Deze stof werd volgens de methode van Sangley op picrotoxine onderzocht en kwam met al de reacties overeen. De methode van Sangley bestaat daarin, dat men het overblijfsel, na de verdamping van den aether verkregen, met de drievoudige hoeveelheid salpeterzuur behandelt, het mengsel met geconcentreerd zwavelzuur bevochtigt en er eene overvloedige hoeveelheid sodaloog bijvoegt. Is picrotoxine aanwezig, dan wordt de geheele massa steenrood. Deze kleur is niet duurzaam, maar gaat langzamerhand weg. Nog merkt Schacht hierbij op, dat aether uit eene zure oplossing picrotoxine, doch uit de alcalische’oplossing strychnine kan opnemen. LIEBIQ’S VLEESOHEXTRACT DIT AMERIKA. De bereiding van Liebig’s vleeschextract in Amerika heeft zulk eene groote uitbreiding gekregen , dat de onderneming , door Giebert te Eray-Bentos in Uruguay gevestigd en later in handen van eene groote Engelsch-Belgisebe maatschappij overgegaan, in 1867, 600,000 en in 1868,1 millioen ponden denkt te produceeren. Reeds in 1865 kon deze fabriek bij eene productie van 50 60,000 pond de aanvragen niet bevredigen. De Engelsch- i Belgische maatschappij met een kapitaal van 500,000 pond sterling zal de fabriek te Fray-Bentos uitbreiden I en 3 nieuwe fabrieken inde Argcntijnsche republiek en 1

. ;in Brazilië aanleggen. Dewijl een os zelden meer dan – ! 8 a 9 pond vleesohextract levert, zijn voor de productie van 1 millioen ponden circa 175,000 stuk hoornvee nóo{ dig. De maatschappij hoopt ook de bijproducten bij de [ slachting ineen vervoerbaren vorm te kunnen brengen, | om eene kostbare guano te leveren. ACLINOMETEKS. Aclinometers heeten toestellen , om de sterkte van het licht te meten. Men heeft er verschillende aangewend, gegrond op scheikundige ontleding door het licht, maar zij voldoen slechts zeer benaderend aan het oogmerk. Als zoodanig heeft Fowler o. a. aangewend het mengsel ' eener oplossing van zuringzure ammonia en van kwikzilverohloride. Dit mengsel blijftin de duisternis helder; aan het licht blootgesteld wordt het gedecomponeerd en er ontstaat salmiak, calomel en koolzuur. Woods bezigt eene oplossing van zuur zuringzuur ijzeroxyde , hetwelk door het licht wordt gereduceerd, terwijl koolzuur ontwijkt. Met deze oplossing wordt eene flesch gevuld, waarin eene, aan beide zijden opene, buis geplaatst is. Bij de minste ontwijking van gas stijgt door de drukking het vocht inde buis op. Beter zal nog volgens Burnett het zuringzuur uraanoxyde aan het oogmerk voldoen. , Draper heeft thans een geheel anderen aclinometer vervaardigd. Deze bestaat uiteen glazen vat inden vorm eener piramide , gevuld met een blauw vocht. Een voorwerp op een zekeren afstand geplaatst en door dit prisma bezien , houdt op met zichtbaar te zijn , wanneer eene laag van het vocht van eene zekere breedte zich tus sohen het oog en het voorwerp bevindt. Hoe sterker het licht is, dat op het voorwerp valt, des te breeder zal de laag vloeistof in het vat zijn , waardoor men het voorwerp niet meer zien kan. KLANK GEVENDE EN GEVOELIGE VLAMMEN. In eene populaire voorlezing, door Prof. Tyndal in het Koninklijk Instituut te Londen gehouden , deelde hij onderscheidene hij zonderheden mede omtrent de Mank gevende en gevoelige vlammen, voornamelijk omtrent de waterstofvlara (philosophische kaars) in open buizen. De eigenschap der waterstofvlam, om in eene, aan beide zijde opene , buis een muzikalen toon te geven (chemische harmonica), is het eerst in 1777 door Huggins waargenomen. Naderhand trok dit feit de opmerkzaamheid va,. Chladni, de la Rlve , Faraday , Wheatstone, Ryke, Sondhaus en Kundt, inden laatsten tijd van Schafgotsch en Tyndal. Prof. Lecomte heeft het eerst bij eene Soiree musicaie inde Vereenigde Staten den invloed aangetoond , die eenige muzikale tonen op de vlammen* van het gas uitoefenen , welke zij bij tusschenpoozen deden opspringen en trillen, indien men een stroom lucht horizontaal door eene gasvlam leidt, dan maakt men deze vlam zeer gevoelig voor de luchttrillingen, voortgebracht door musikale tonen, den stoot van harde lichamen, fluiten enz. Leidt men de vlam vaneen gasbek in eene blik-