is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 46, 17-03-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Bladz. 2). den stuk meent. Er blijkt bij de toelating van den heer S. een verzuim te zijn begaan in het ter hand stellen vaneen exemplaar der instructie. Dit zal echter tot de uitzonderingen belmoren en het valt genoegzaam uit de laatste overweging der Kotterdamsche Rechtbank in het oog , dat zij eene tegenovergestelde opvatting van het verbindende der instructie , niettegenstaande hare niet-plaatsing in het. Staatsblad, mogelijk acht, indien deze instructie, door eene der vroegere provinciale commissiën behoorlijk ter kennis van den plattelands- i heelmeester is gebracht bij zijne toelating tot de uit- I oefening der geneeskunst.

Te recht merkt de Eedaotie der Geneeskundige Courant aan, die in No. 10 het vonnis in zijn geheel heeft opgenomen : „Tot aan 1857 was het erkend gevoelen van den „Hoogen Eaad , dat alle instructiën , voortgevloeid uit de „Wet van 1818, onverbindend waren bij gebrek van behoorlijke afkondiging. Na het revirement van 1857 is „het evenwel de constante jurisprudentie van den Hoogen „Eaad geworden, dat de instructiën wel verbindende zijn.” Tweede Internationaal pharmaceutisch congres te Parijs In 186 ï. REGLEMENT. § 1. In het jaar 1867 zal te Parijs een internationaal pharmaceutisch congres van alle landen gehouden worden. § 3, Het congres wordt uitsluitend gevormd door afgevaardigden van regelmatig geconstitueerde vereenigingen of maatschappijen van apothekers. Onderwerpen der bespreking zullen wetenschappelijke en het vak betreffende vraagstukken zijn, die voor de practische pharmacie belang opleveren , en verder beraadslagingen over de meest gepaste middelen, om den apotheker steeds meer geschikt voor zijn vak te maken, ten einde de plichten, te vervullen , waartoe hij voor het algemeen welzijn geroepen is. § 3. Elke vereeniging kan drie harer medeleden naar het congres afvaardigen; deze deputatie heeft echter slechts ééne stem uitte brengen, in dier voege dus , dat elke Maatschappij slechts over ééne stem beschikken kan. Elk der gedeputeerden bm echter deelnemen aan de beraadslagingen en de onderwerpen mede bespreken , die aan de orde van den dag zijn. De maatschappijen of vereenigingeu, die de apothekers vaneen geheelen staat omvatten, kunnen zich door zooveel deputaties, elk van 3 medeleden, laten vertegenwoordigen, als zij honderden van leden tellen. § 4. De afgevaardigden tot het eene pharmaceutisch congres zijn wettelijk niet de vertegenwoordigers op het volgend congres. § 5. De afgevaardigden moeten voorzien zijn van eene geschrevene volmacht der vereeniging , die zij vertegenwoordigen. § 6.* Inde Eerste zitting zal de President derEegelings-'Coxmnissie, bij stemming met gesloten briefjes het bureau doen kiezen. Het bureau zal zijn samengesteld

uit 1.) een president, 3.) vijf vice-presidenten , S.) een secretaris , 4.) drie vice-secretarissen. § 7. Het bureau neemt de ingébrachte rapporten over. § 8. De verschillende vragen, die het congres worden voorgelegd, worden aan speciale commissiëa ter hand gesteld , om ze voor te bereiden en rapport uitte brengen, § 9. De verhandelingen zullen in het algemeen inde Fransche taal gehouden worden. Er zullen echter door de zorg der Eegelings-Commissie tolken aanwezig zijn. § 10. Geen geschrift over de vragen , die aan de orde zijn , mag zonder toestemming van het bureau inde zitting 'gelezen worden. § 11. Beslissingen geschieden bij meerderheid van stemmen. § 13. Aan eene commissie tot regeling, benoemd door de Société de Pharm. te Parijs en samengesteld uit hare leden, worden alle voorbereidende werkzaamheden voor het congres opgedragen. Zij zal de namen, voorslagen en raededeelingen der apothekers ontvangen. De geschriften , waarin de vragen van het programma behandeld worden, moeten vóór den 15den Juni 1867, als eindtermijn, ingezonden zijn, § 13. Deze commissie zal onder leiding der Société de Pharmacie te Parijs het programma voor de zitting van het congres van 1867 opmaken en het ter gelegener tijd ineen zoo groot mogelijk aantal Pharmaceutische tijdschriften van alle landen openbaar maken, § 14. Vóór het sluiten van de tweede zitting zal het congres, indien zich daartoe de gelegenheid aanbiedt, een comité benoemen , om het derde voor te bereiden. § 15. De pharmaceutische maatschappijen en vereenigingen, die voornemens zijn, zich op het congres te doen vertegenwoordigen , worden verzocht zoo spoedig mogelijk , althans vóór 1 Augustus, de namen en adressen hunner gedelegeerden over te maken. § 16. De beer Eobinet, Algemeene Commissaris te Parijs, me de I’Abbaye Saint-Germain , 3, is belast met de correspondentie voor het congres van 1867. PROGRAMMA. De pharmacie bevindt zich thans in Europa ineen staat van onbehagelijkheid en overgang , die voor de ware belangen der maatschappij niet minder nadeelig is dan voor het vak zelf. Deze kritische toestand is op het internationale congres te Brunswijk geconstateerd en deze vergadering heeft de resultaten harer gehoudeue beraadslagingen inden vorm van wenschen neergelegd, die de gevoelens van de meerderheid harer leden vertegenwoordigen, Deze wenschen zijn inde volgende punten uitgedrukt. lste Besluit. De pharmacfe moet door den staat erkend worden , niet als een eenvoudige tak van nijverheid , maar als eene wetenschappelijke corporatie, als een integreerend deel der geneeskunst, 2de Besluit. De pharmacie moet zelf een directen invloed uitoefenen op de regeling harer wetenschappelijke en stoffelijke belangen.