is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 46, 17-03-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

serum van den etter de urine zeker eiwithoudend had doen zijn.

DE BLAUWE KLEURSTOF , UROCYANINE , IN URINE.

Parisel (zoon) heeft inde urine van choleralijders eene blauwe kleurstof waargenomen en tevens eene verklaring omtrent haar ontstaan pogen te geven. Hij voegde bij normale urine eene zeer kleine hoeveelheid carbolzure ammonia. Toen hij bij dit mengsel eenige droppels salpeterzuur deed, ontstond dadelijk dezelfde blauwe kleurstof met dezelfde scheikundige reacties, als de pathologische. Deze reactie is temeer opvallend, omdat carbolzure ammonia alleen, zelfs met water verdund, bij behandeling met salpeterzuur eene geheel andere reactie vertoont. De gezopde urine bevat ammonia en eene zeer geringe hoeveelheid carbolzuur en bij deze gegevens zal het ontstaan van het urocyanine of de blauwe kleurstof in de urine aan eene soort van gisting moeten worden toegeschreven. DE OORZAAK VAN HET ROOKEN VAN HET ZOUTZUUR. Algemeen wordt inde scheikundige leerboeken opgegeven , dat het rooken van het zoutzuur aan de lucht ontstaat, doordat het chloor waterstofgas met de vochtigheid der dampkringslucht in aanraking komt. Volgens Hager is dit geenszins het geval en moet de oorzaak enkel gezocht worden ineen ammoniakgehalte der lucht. Leidt men toch chloorwaterstofgas in eene flesóh, die water en met waterdamp verzadigde lucht, zonder eenig spoor van ammoniak bevat, dan heeft er geene de minste vorming eener wolk plaats. Het kleurlooze chloorwaterstofgas gaat hierbij helder en doorzichtig door de luchtlagen heen en wordt in het water opgevangen. Uittreksels uit binnen- en buitenlandsche j tijdschriften. Camphoras anilinicus (Kamferzure aniline) is volgens ; Tomaselli een voortreffelijk antispasmodioum, waarvan ! dagelijks 3—6 grein worden gegeven , het best opgelost I inde viervoudige hoeveelheid aether of aetherwijngeest j en in capsules van gelatine. Voor de bereiding van dit ( praeparaat maakt men eerst kamferzuur, door in eene j getubuleerde retort met ontvanger 1 deel kamfer met | 13 deelen salpeterzuur van 1,35—1,4 spec. gewicht te I koken en daarbij telkens het overkomende inde retort I terug te gieten, totdat de kamfer is opgelost. Dan ! destilleert men ten laatste nog omstreeks 1 deel vloei- | stof af, vermengt het overblijfsel inde retort met 8 j deelen koud water, zet eenige dagen op eene koude j plaats ter zijde en kristalliseert den gevormden neerslag uit water om. De verzamelde kristallen van kamferzuur worden bij eene gematigde warmte gedroogd. 4 Deelen van dit kamferzuur worden in omstreeks 13 j deelen warmen zeer sterken wijngeest opgelost, met ani- 1 line (omstreeks 5 deelen) tot neutralisatie vermengd en ( ■ op eene eenigszins warme plaats inde schaduw aan eene j ] langzame vrijwillige verdamping overgelaten. Het zont ' <

(Bladz. 5.) scheidt zich in kleine kristallen af. Het worde voor het licht bewaard.

Santonas lithicus (Sautoninezure lithia). Deze verbinding wordt verkregen door 25 deelen santonine bij ver-3 warming in omstreeks' 750 deelen zeer sterken wijngeest : op te lossen , 4 deelen koolzure lithia bij te voegen en eenige uren bij 60—700 O. onder gedurig omschudden te digereeren. Men laat de oplossing op eene warme plaats bezinken , giet helder af, filtreert het overblijvende, wascht het filtrum met eenigen warmen wijngeest na en laat de oplossing op eene eenigszins warme plaats inde schaduw vrijwillig verdampen. Op deze wijze verkrijgt men een kleurloos zout in kleine spiesvormige kristallen, die men voor het licht bewaart. Volgens de waarnemingen van Cambi en Canova zal deze verbinding eene sterke werking op de piswegen uitoefenen en niet alleen aldaar gevormde concreties verminderen , maar zelfs hare vorming voorkomen. Men geeft haar in doses van lU—1 grein eenige malen daags in poedervorm met melksuiker. Boli ferruginati van Dr. Velpeau. Ho : subcarb. ferri dr. 1 , pulv. et extr. valerian. dr, 7%. Kant bol( No. 30. S. Dagelijks tweemaal te nemen, een weinig vóór den maaltijd. Pilulae antispasmodicae et antineuralgicae van Dr. Eoijer. IV ■; extr. valerian., asaefoetidae, galbani, castorei aa gr. 15. Fiant pilulae No. 20. S. ’s Morgeus , ’s middags en ’s avonds één pil. | Als injecties tegen acute catarrh van den uitwendigen j gehoorgang beveelt Triquet de formule: Ho: aquae rosarum part 100, mell. rosarum „ 30, I sulph. cuprici „ 1. Solve et misce. * Dagelijks 3 inspuitingen. Tegen chronische catarrh; Ho; aquae rosarum part. 350 , acidi tannici „ 1. Solve. Dagelijks 3 inspuitingen. V ersclicldeiiheden. Tyndal heeft in eene zijner populaire voordrachten de aandacht gevestigd op de slechte of bijna, niet-voortplanüng van het geluid door waterstofgas. Om dit te bewijzen plaatst hij een uurwerk voorzien van eene klok , die voortdurend sloeg, onder den recipiënt der luchtpomp en maakt dezen zooveel mogelijk luchtledig. Het geluid vermindert natuurlijk bij eiken slag der luchtpomp , maar het verdwijnt niet geheel, want als men het meest mogelijk luchtledige bewerkt heeft, dan ontwaart men nog