is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 51, 21-04-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mens voor het verkrijgen van het radicaal van apotheker zware eischen voor wetenschappelijke kennis gedaan worden ; maar zou het niet minder betreuren, indien daartegen de uitoefening der pharmacie, de zorg voor de piaats waar en de wijze , waarop de apotheker zijn vak uitoefent, lichter inde schaal woog. Theorie en practijk moeten èn bij opleiding èn na toelating voortdurend hand aan hand gaan en het evenwicht zoeken. Red.

PHARMACOPOëEN IN HET BUITENLAND. Eene nieuwe uitgave der Britsche Pharmacopoea is reeds de eerste (die voor 3 jaren verscheen) gevolgd. Inde iudeeling verschilt deze nieuwe uitgave van de eerste, doordien de geneesmiddelen niet meer in twee afdeelingen – Materia medica ; Praeparata en Composita maar in alphabetlsche orde geplaatst zijn. Ook in Rusland is eene nieuwe Pharmacopoea versche- j nen. De daartoe in September 1865 benoemde Commissie had het werk reeds in 1866 gedrukt gereed ; de i voorrede dateert van 17 (29) Mei 1866. De pharmaoopoea is geschreven inde Kussische taal, doch de hoofdbenamingen der middelen zijn Latijn. Het aantal opgenoraene middelen bedraagt 900. HET NIEUWE PRUISISCHE GEWICHT IN DE GENEESKUNST. Zooals wij in No. 36 vermeld hebben , heeft de Pruisische Regeering het medicinaal gewicht afgeschafl en daarvoor het grammengewicht inde plaats gesteld, hetwelk tegen .lanuari 1868 zal ingevoerd worden. Zij heeft thans eene commissie benoemd , tot het opmaken van de verordening voor de invoering van het nieuwe gewicht, van tabellen tot het overbrengen van het een in het ander en van den gesohiktsten vorm der nieuwe gewichten. Naar men vernam, zou de commissie voorstellen, de kleine gewichten (centigrammen) uit aluminium , de groote uit nieuwzilver te doen vervaardigen. Dr. Hager slaat voor de grammengewichten met hunne indeelingen ; een anderen vorm te geven dan de thans in gebruik zijnde medicinale gewichten en de gewichten van 1 en meerdere grammen met een knopje tot aanvatten te voorzien , zooals reeds het geval is bij de gewichten , die de scheikundigen bezigen. Voor de onderdeelen meent hij , dat het best zal zijn , ze niet uit metaalplaat maar uit gebogene metaaldraden te vervaardigen. Ook in het Groothertogdom Baden wordt met I Januari 1868 het medicinaal gewicht door het grammengewioht vervan. gen. Bij de bepalingen voor de invoering lezen wij o. a., dat de apothekers de gewichten van 10 gram tot 1 centigram niet langer dan 6 jaren gebruiken , zoodat zij door den ijker met het jaartal van den aankoop moeten voorzien worden. , EENE YREESELIJKE ONTDEKKING. Een scheikundige te Weenen, Leinelbroeck, zal een middel gevonden hebben , om in kleine glazen kapsels electrische vonken op te hoopen, die sterk genoeg zijn, om een mensch te dooden. Dit nieuwe verdelgingsmiddel explodeert bij

Bladz. 5. de minste drukking en is met een tegelvormig stalen omkleedsel voorzien, om in het vleesch te kunnen dringen. Proeven, daarmede op ossen en paarden genomen, moeten volkomen gelukt zijn. De dieren vielen dood ter neder, alsof zij door den bliksem getroffen waren en va 11 alle, welke, hoe licht ook, geraakt werden, bleef geen enkel in het leven De kapsels zijn niet grooter dan hagel N°. 4, waarvan op de lading vaneen geweer 6 stuks gaan , zoodat dus met een achterlaadgeweer in eene minuut 75 doodelijke schoten kunnen gedaan worden. Bij zulk eene volmaking van het krijgsmateriaal, zegt de Bed. der Kurze Berichte, waaraan wij het bovenstaande ontleenen, zal de oorlog weldra tot de onmogelijkheden kunnen behooren. Uittreksels uit binnen- en bultenlandsche tijdschriften. Als een nieuw middel tot het bewaren van sodium wordt door Prof. Wagner het paraffine aanbevolen, natuurlijk | geheel zuiver en door langdurige smelting volkomen ! van Water bevrijd. W. bezigde paraffine uit Saksische steenkolen met een smeltpunt van 50° C. Het sodium werd herhaaldelijk gedompeld in paraffine, dat in het waterbad gesmolten en niet boven 55» O. verhit was. Het werd daardoor met eene laag paraffine overdekt, die het ingesleten metaal voor de oxydatie beschut. Zoodanig kan het sodium in houten of bordpapieren doozen gebracht worden. Bij het verzenden van groote hoeveelheden sodium wordt het in houten of blikken toestellen met paraffine omgeven. Dewijl het sodium eerst hij 95 96 C. smelt, het paraffine daarentegen reeds bij 50—600 C. vloeibaar wordt, zoo laat zich voor het gebruik het laatste gemakkelijk van het eerste scheiden. Verschillende soorten van glycerine werken, op de huid ingewreven , prikkelend en veroorzaken zelfs, iudien zij met water verdund zijn, puisten en op wonden dikwijls ontsteking. Deze soorten kunnen volgens Hager ! daaraan herkend worden, dat zij, met een gelijk volumen gerectificeerd zwavelzuur van 3,88 spec. gewicht in I eene reageerbuis vermengd, gassen (koolzuur en kooloxyde) ontwikkelen, een verschijnsel, hetwelk bij zuivere zacht werkende glycerine niet voorkomt; hoogstens merkt 1 men bij het schudden eenige luchtbellen op. Het bleek I bij onderzoek, dat de scherp werkende glycerinesoorten steeds een zuringzuur en een mierenzuur zout bevatten. Het zuringzuur zout werd ontdekt door de glycerine met eene oplossing van ohloorcalciura en ammonia liquida te koken, waarbij troebeling ontstond en zich zuringzure kalk afscheidde. Het mierenzuur zout werd openbaar aan de zwarte afscheiding van zilver, toen men de glycerine met eene zilveroplossing gedurende langen tijd j vermengd liet. Nog vertoonden zich in eenige soorten van glycerine duidelijke sporen van ammonia. Bij nader j onderzoek vernam Hager, dat al deze scherp werkende ■ | glycerinesoorten langs den scheikundigen weg gezuiverd ien als purum inden handel gebracht waren. De zachtwerkende glycerinesoorten waren alle door destillatie ge-